W odpowiedzi na Państwa potrzeby przekazujemy na Państwa ręce rozszerzoną ofertę wdrożenia Modelu, który pomoże ocenić poziom ryzyka powierzania wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym.
Model uwzględnia przepisy Prawa bankowego – art. 6a-6d oraz Rekomendacja M i Rekomendacja D KNF.
Decydując się na zakup modelu, otrzymają Państwo również dostęp do bieżących aktualizacji oraz możliwość konsultacji.

Oferta adresowana jest do Członków Zarządu oraz pracowników Banków Spółdzielczych zaangażowanych w proces zarządzania strategicznego bankiem oraz monitorowania i ustalania polityki zarządzania ryzykiem kredytowym portfela detalicznego.

UWAGA! Oferta nie jest kierowana do banków, korzystających z modelu do raportowania ryzyka operacyjnego riskAB – model zostanie udostępniony w ramach umowy na aktualizację programu.

Oferta obejmuje:
1) Model w aplikacji MS Excel – arkusz oceny przedsiębiorcy.
2) Raport zbiorczy, zawierający ocenę podmiotów wraz z propozycją rekomendacji dla organów Banku.
3) Instrukcję dla użytkownika modelu.
4) Konsultacje mailowe.
5) Roczną aktualizację modelu, uwzględniającą ewentualne zmiany stanowiska KNF w przedmiotowym zakresie, z możliwością jej przedłużenia.