Zmiana przepisów dotyczących audytu sprawozdań finansowych nałożyła nowe obowiązki na Banki Spółdzielcze oraz ich Rady Nadzorcze. Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez przepisy nowej Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku jest obowiązek powołania w Banku komitetu audytu lub powierzenie obowiązków Radzie Nadzorczej.

Komitet audytu (lub Rada pełniąca jego obowiązki) jest odpowiedzialny jest za następujące kluczowe obszary:

  • nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem – wynikający z Ustawy
    o biegłych, ale też Rozporządzenia Min. Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 oraz  Rekomendacji H KNF,
  • nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej – wynikający z Ustawy o biegłych rewidentach,
  • wybór i monitorowanie pracy biegłego rewidenta, w tym zapewnienie jego niezależności – wynikający
    z Ustawy o biegłych rewidentach.

Według uzyskanych opinii powierzenie obowiązków Radzie Nadzorczej wymaga odbycia Zebrania Przedstawicieli/lub Walnego, natomiast Rada Nadzorcza może komitet audytu wybrać samodzielnie
w ramach swoich kompetencji. Powołanie Komitetu Audytu lub powierzenie obowiązków Radzie powinno odbyć się do dnia 22 października 2017 roku.

Zwracamy uwagę, że komitet audytu lub Rada Nadzorcza powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, związane
z pełnieniem nowych obowiązków, wynikających z Ustawy. Niezależnie od formy wybranej przez Bank należy przeszkolić osoby zasiadające w komitecie lub Radę Nadzorczą.

Kwalifikacje wymagane od członków Komitetu Audytu lub Rady Nadzorczej obejmują:

  • wiedza i umiejętności z zakresie działalności bankowej, w zakresie art. 22aa ust.1 – Ustawy prawo bankowe – tzn. zależnie od pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej (członek komitetu)
  • przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdawczości finansowej.

W związku z tym Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała dla Członków Komitetów Audytu i/lub  Rad Nadzorczych pełniących rolę Komitetu Audytu  w banku spółdzielczym.

Projekt w założeniu obejmuje zasięgiem wszystkie banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS i realizowany jest we wszystkich regionach.

Istnieje również możliwość zorganizowania na Państwa zamówienie, w siedzibie Banków, szkoleń dla Członków Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych. W takim przypadku prosimy o kontakt z Dyrektorami poszczególnych Oddziałów Fundacji.