Badanie Kultury Organizacyjnej

Badanie Kultury Organizacji opiera się na precyzyjnym opisaniu danej organizacji, taką jaka jest faktycznie. Dzięki badaniu określamy również typ panującej kultury organizacyjnej, a co za tym idzie sposoby działania i wypracowane normy i formy zachowania. Badanie Kultury Organizacyjnej pozwala na przyjrzenie się procesom zachodzącym w kluczowych obszarach dla działania i rozwoju Banku, takich jak komunikacja, sposób zarządzania, czy motywacja i identyfikacja pracowników z organizacją. Dzięki temu łatwo zdiagnozować procesy wymagające poprawy oraz możliwe ogniwa przyszłych konfliktów i przyczyn nieefektywności działań.

Dzięki badaniu otrzymujemy całościowy obraz organizacji widziany z punktu widzenia zarządu oraz pracowników różnych szczebli. Badanie zakończone jest raportem zawierającym szczegółowe wnioski oraz rekomendacje dalszych działań.

Czym jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to zestaw formalnych i nieformalnych norm, zasad oraz wartości organizacyjnych, które przekładają się bezpośrednio na efektywność pracowników, a co za tym idzie na wynik finansowy i wizerunek banku. Można również użyć porównania, że kultura organizacyjna banku spółdzielczego to jego styl, tożsamość i wyróżnik na tle konkurencji.

Diagnoza kultury organizacyjnej dostarcza wiele bardzo ważnych informacji pomocnych w zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz daje szereg wymiernych korzyści pozwalających:
zweryfikować skuteczność aktualnych działań zarządczych

  • jasno określić obszary do rozwoju (określić problemy i znaleźć rozwiązania)
  • stworzyć adekwatny plan działań rozwojowych lub naprawczych
  • tworzyć bezpieczeństwo i stabilną politykę personalną
  • stworzyć długofalową strategię banku
  • efektywnie zarządzać przy rozproszonej terytorialnie strukturze banku
  • jasno określić zadowolenie i zaangażowanie pracowników
  • jasno określić wizerunek banku w oczach pracowników
  • zoptymalizować sposób i proces zarządzania bankiem
  • zoptymalizować sposób i proces zarządzania personelem

Kultura organizacyjna zawiera w sobie wiele aspektów i wymiarów. Jednym z nich jest siła kultury organizacyjnej.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat oferty udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl