Szanowni Państwo,

Jako instytucja współpracująca od 25 lat z Bankami Spółdzielczymi doceniamy wagę i wielką odpowiedzialność ciążącą na Zarządach oraz Członkach Rad Nadzorczych, zwłaszcza w trudnym czasie związanym z licznymi ograniczeniami i komplikacjami wynikającymi z trwającej pandemii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Banków, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała propozycję skierowaną do Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych. Dotyczy ona szkolenia w formie webinaru dedykowanego dla członków Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego.

Proponowane, aktualne zakresy tematyczne:

I. NOWOŚĆ! WPŁYW NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRAWNYCH WPROWADZONYCH W RAMACH ZWALCZANIA SKUTKÓW EPIDEMII WIRUSA COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Czwarty kwartał zwykle obfituje w zmiany przepisów zewnętrznych, wymagające przeprowadzenia przeglądu procedur wewnętrznych banku. Tak jest też w bieżącym roku – wystarczy wspomnieć o Komunikacie chmurowym KNF czy wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRRII. Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat najważniejszych zmian, jakie mają wpływ w 2020 oraz w 2021 r. na działalność banków spółdzielczych.

II. OBOWIĄZKOWA KLASYFIKACJA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I TWORZENIE REZERW CELOWYCH – PRZEPISY RMF Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW I ZASAD DZIAŁANIA WPROWADZONYCH PRZEZ SOZ BPS

Celem szkolenia jest zrozumienie  zasad  przeprowadzania  procesu  klasyfikacji  ekspozycji  kredytowych (z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów) oraz zdobycie lub ugruntowanie wiedzy na temat wpływu tego procesu na wynik działalności Banku. Uczestnicy zapoznają się
z zakresem zasad działania zatwierdzonych przez KNF wytycznych SOZ BPS określonych
w dokumencie „Jednolite zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.

III. NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów zarządzania istotnym ryzykiem
w banku spółdzielczym oraz rola Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej w procesie zarządzanie ryzykami w banku. Dodatkowo na szkoleniu omówione zostaną elementy monitorowania procesu sprawozdawczości bankowej oraz czynności rewizji finansowej. Część czasu szkoleniowego poświęcona zostanie na również omówieniu najnowszych zasad oceny odpowiedniości członków organów banku.

IV. OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ZGODNIE Z METODYKĄ OPRACOWANĄ PRZEZ KNF

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodologią przeprowadzania oceny odpowiedniości zgodnego z najnowszymi wymogami KNF oraz zaprezentowania sposobu przeprowadzania tego typu oceny w stosunku do poszczególnych członków organów banku. Na szkoleniu omówione zostaną również przypadki, w jakich należy dokonywać oceny odpowiedniości, kiedy taka ocena jest wymagana, jak również jakie działania muszą podjąć banki w zależności od wyników tej oceny.

V. RACHUNKOWOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z WYJAŚNIENIEM ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Członkowie Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu w bankach zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach oraz nadzorze publicznym muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości bankowej. Szkolenie przygotowano tak, aby uczestnikom w prosty sposób dostarczyć wiedzę oraz przekazać pewne umiejętności z rachunkowości bankowej. Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces sprawozdawczości finansowej wraz z wszystkim elementami, które składają się na ten proces.

Uczestnicy – jako potwierdzenie kwalifikacji – otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

WYKŁADOWCY:

TEMAT I: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności
i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

TEMAT II: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji
i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

TEMATY III-V: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec
i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

Uczestnicy – jako potwierdzenie kwalifikacji – otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

TERMIN I CENA SZKOLENIA:

do ustalenia, w zależności od zakresu i czasu trwania webinaru

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia zdalnego jest posiadanie przez każdego z uczestników dostępu do

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej)..
  4. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  5. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.