Badanie Satysfakcji Pracowników pozwala zaobserwować, jaki wpływ ma strategia personalna Banku na samych pracowników oraz na sposób w jaki wykonują swoje obowiązki. Daje również obraz tego, które dziedziny swojej pracy uznają za kluczowe i wymagające ewentualnej korekty.

Model ten definiuje dziesięć podstawowych wymiarów satysfakcji pracowników oraz cztery wymiary uzupełniające. Określa także ogólny indeks zadowolenia. Nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania, czy wiedzy informatycznej.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl