Konieczność analizy nowych produktów przed wdrożeniem wynika z zapisów Uchwały 258/2011 KNF oraz rekomendacji KNF dotyczących danego ryzyka bankowego. Proponujemy Państwu proste w obsłudze narzędzie do analizy efektywności planowanych do wdrożenia rozwiązań w zakresie produktów oprocentowanych (depozytów, kredytów). Pakiet narzędzi, jaki jest dostarczany razem z modelem zawierać będzie również arkusze oceny opłacalności tworzenia nowej placówki Banku oraz rentowności papierów wartościowych (obligacje skarbowe kuponowe, zerokuponowe, bony skarbowe) i ryzyka związanego z zakupem jednostek uczestnictwa TFI.

 Zadania modelu:

  • Szacowanie wyniku netto na produkcie, z uwzględnieniem parametrów cenowych, kosztów wdrożenia (reklama), strat z tytułu ryzyka kredytowego,
  • Uwzględnianie wpływu nowego produktu na rachunek zysków i strat Banku,
  • Szacowanie poziomu ryzyka: kredytowego, płynności, stopy procentowej, wynikającego z wdrożenia nowego produktu wraz z wpływem na sytuację Banku

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl