Szanowni Państwo,

Oferowane przez Fundacje Rozwoju Bankowości Spółdzielczej szkolenia e-learningowe mają na celu min:

 • przekazanie profesjonalnej informacji i wiedzy z tematów wynikających z potrzeb
  Banków Spółdzielczych,
 • wsparcie Banków Spółdzielczych w realizacji zadań wynikających z zakresu ich działalności,
 • uzyskanie przez personel i kadrę stosowanych zaświadczeń potwierdzających zdobytą
  wiedze i przygotowanie do realizacji określonych zadań i funkcji które pełnią w Banku,
 • zapewnienie spójności merytorycznej z innymi formami przekazywania wiedzy jak webinaria
  czy warsztaty stacjonarne,
 • uzyskanie dodatkowych oszczędności kosztów przez Banki Spółdzielcze korzystające
  z tej formuły szkoleń

Zamieszczone poniżej szkolenia e-learningowe realizowane są wspólnie z Wirtualną Internetową Akademią Biznesu – partnera multimedialnego FRBS, która od ponad 20 lat realizuje przedsięwzięcia e-learningowe na Polskim Rynku i która będzie koordynowała organizacyjnie przebieg e-szkoleń oraz będzie do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania niezbędnych informacji zapewniających bezproblemowy udział w przedsięwzięciu.

Kontakt  w sprawie szkoleń -e-learnigowych: e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl      tel.  kom. 797 308 502

Aby zapisać się na szkolenie e-learnigowe proszę skorzystać z Karty zgłoszenia w formacie *.xlsx, która znajduje się przy każdym ze szkoleń w poniższej tabeli.

W chwili obecnej na platformie e-learningowej dostępne są następujące szkolenia:

Lp. Temat e-szkolenia Dostępne terminy realizacji
do wyboru
Zapisy na szkolenia
1. Inwestowanie przez Banki Spółdzielcze w Instrumenty Finansowe 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia 
3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
4. Cyberbezpieczeństwo i zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego w strukturach Banku Spółdzielczego 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
5. Kredyty Hipoteczne – szkolenie OKRESOWE 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
6. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł II  – kurs zaawansowany 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
7. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł I – kurs podstawowy 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
8.  Rachunki bankowe BRAK aktualnych terminów Karta zgłoszenia
9. Nabycie wiedzy i uprawnień dotyczących udzielania „Kredytów Hipotecznych”
– szkolenie zakończone EGZAMINEM
12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
10. Przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
11. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych – RODO 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
12. Polityka antymobbingowa Banku BPS 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia
13. Tajemnica Bankowa i Ochrona Danych Osobowych w Praktyce Bankowej 12–26.07.2024
16–30.07.2024
18.07– 01.08.2024
Karta zgłoszenia

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu merytorycznego każdego e-szkolenia   oraz ich wersje demonstracyjne.

 Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń e-learningowych.

1. Inwestowanie przez Banki Spółdzielcze w Instrumenty Finansowe

Coraz więcej banków szuka możliwości inwestowania swoich nadwyżek finansowych nie tylko w banku zrzeszającym, lecz na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, na którym istnieje szereg możliwości od  bonów skarbowych poprzez obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje.

Celem niniejszego szkolenia jest zaznajomienie kadry Banków Spółdzielczych z produktami rynku kapitałowego, otwarcia na nowe możliwości czerpania zysków z inwestowania poza strukturami banków zrzeszających, a także prowizji z dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

 Szkolenie składa się z dwóch części:

Autorem I części e-szkolenia  dotyczącej  „Inwestowania  przez Banki Spółdzielcze w instrumenty finansowe”- fundusze inwestycyjne,  akcje, obligacje, bony skarbowe i inne z uwzględnieniem ryzyk, zasady inwestowania, procedury finansowo-księgowe  –  jest Pan Paweł Paśnik.

 Autorką II części e-szkolenia  dotyczącej  „Metod szacowania ryzyka inwestycyjnego – systemu zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym –  jest Pani Jana Niedźwiedź – Gliniecka.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj:  LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia:   LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

2. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2021 r.”

 • Szkolenie e-learningowe zostało opracowane merytorycznie na podstawie znowelizowanej  Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu.
 • Zawiera wszystkie istotne zapisy Ustawy oraz wprowadzone najnowsze zmiany, składa się z 12 Modułów przedstawionych w bardzo przejrzysty sposób ułatwiający ugruntowanie wiedzy w zakresie zjawiska jakim jest pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
 • Banki Spółdzielcze również zostały zobowiązane do szkolenia swoich Pracowników w tym zakresie i zapoznania z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dlatego szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników Banków Spółdzielczych.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

 • Celem e-szkolenia jest zapoznanie Pracowników Banków Spółdzielczych z zasadami oceny, pomiarów i kontroli ryzyka stopy procentowej i ułatwienie stosowania tych zasad w procesie zarządzania ryzykiem w Banku.
 • Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane merytorycznie na podstawie dokumentu pt.; „Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.
 • Szkolenie uzyskało akceptację merytoryczną Pana Andrzeja Michałowskiego – Dyrektora Zarządzającego ds. Ryzyka Systemowego Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich Banków Spółdzielczych w tym do Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 • Opracowane w szkoleniu e-learningowym zasady przedstawiają modelowe podejście do zagadnienia ryzyka stopy procentowej, które ma zapewnić zgodność z nowymi wytycznymi. Przedstawione zostaną również minimalne wymagania w zakresie podejścia do identyfikacji, pomiaru i limitowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

4. Cyberbezpieczeństwo i zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego w strukturach Banku Spółdzielczego

 • Celem e-szkolenia jest zapoznanie Pracowników Banków Spółdzielczych z zasadami bezpieczeństwa oraz z zachowaniem tych zasad, obowiązków i wymagań wynikających z obowiązujących w Europie i Polsce regulacji dotyczących Cyberbezpieczństwa.
 • E-szkolenie zostało opracowane na podstawie materiału Pana Mariusza Gondka – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych Banku Polskiej Spółdzielczości oraz przepisów wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

5. „Kredyty Hipoteczne” – szkolenie OKRESOWE

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników którzy wcześniej ukończyli szkolenie wstępne i zdali egzamin końcowy

 • Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w oparciu o Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w szczególności o zagadnienia określone w art. 59 Ustawy oraz z uwzględnieniem m.in. Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego i rekomendacji KNF.
 • Merytorycznie e-szkolenie przygotował zespół ekspertów bankowych pod kierunkiem dr Piotra Sokołowskiego.
 • Ustawodawca nałożył na Kredytodawcę, pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów zobowiązanie, żeby personel kredytodawcy odbył co najmniej raz na trzy lata szkolenie z zakresu świadczenia usług opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny a także świadczenia usług pośrednictwa, usług doradczych oraz dodatkowych jeżeli są one oferowane.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

6. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł II – kurs zaawansowany”

Udostępniamy Państwu kolejne szkolenie e-learningowe z cyklu „Kontrola Wewnętrzna w Banku”.

MODUŁ II szkolenia – kurs zaawansowany  skierowany jest do  kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzną lub komórki  zgodności w bankach.

Szkolenie merytorycznie opracował ekspert FRBS w dziedzinie zarządzania ryzykiem i audytów wewnętrznych – Pan Wojciech Iwanow. A realizacją szkolenia zajmuje się partner multimedialny Fundacji  – Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

 

7. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł I – kurs podstawowy ”

Udostępniamy Państwu kolejne szkolenie e-learningowe pt: „Kontrola Wewnętrzna w Banku”  realizowane wspólnie z partnerem multimedialnym Fundacji – Wirtualną Internetową Akademią Biznesu.

Szkolenie merytorycznie opracował ekspert FRBS w dziedzinie zarządzania ryzykiem i audytów wewnętrznych – Pan Wojciech Iwanow.

Szkolenie to realizowane będzie w formule blended-learningowej:

I Moduł – kurs podstawowy – skierowany dla wszystkich pracowników banku

II Moduł – kurs zaawansowany  – skierowany dla kadry kierowniczej oraz pracowników  odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzną lub komórki  zgodności

III Moduł – warsztaty stacjonarne – dla specjalistów z komórek ds. kontroli / zgodności realizowane po zakończeniu szkoleń e-learningowych przez  Oddziały Regionalne Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Po zakończeniu szkoleń e-learningowych z Modułu I oraz II rozpoczniemy realizację szkoleń z Modułu  III w formie warsztatów stacjonarnych. Informacje o terminach warsztatów znajdą się w zakładce „Harmonogram szkoleń”.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres piotr.ulinski@frbs.org.pl 

 

8. Rachunki bankowe”

Zgodnie z informacjami przekazanymi w trakcie narad
regionalnych BPS szkolenie z „Rachunków Bankowych” zorganizowane zostanie w dwóch etapach tj. w formule blended-learningowej.

I etap   – szkolenie e-learningowe dla szerszej grupy kadry i personelu Banków

II etap – warsztaty stacjonarne (po szkoleniu e-learningowym) dla liderów tj. osób nadzorujących rachunki bankowe.

Po zakończeniu szkoleń e-learningowych, w zakładce „Harmonogram szkoleń” , zamieścimy informacje o szkoleniach z zakresu Rachunków Bankowych przeprowadzanych w formule stacjonarnej, które będą organizowane w każdym z Regionów.

 • Szkolenie opracowane jest merytorycznie przez zespół ekspertów w oparciu o  regulaminy obowiązujące w Banku Polskiej Spółdzielczości, Bankach Spółdzielczych a także o kluczowe akty prawne takie jak Prawo Bankowe i Ustawa o usługach płatniczych.
 • Głównym celem e-szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przejrzystej formie informacji dotyczącej rachunków bankowych, ich podziału, rodzaju i dokumentacji oraz czynności związanych z prowadzeniem rachunków bankowych takich jak udzielanie pełnomocnictwa czy zapis na wypadek śmierci.
 • W e-szkoleniu znajdują się również scenki przedstawiające praktyczne sytuacje z jakimi mogą w przyszłości spotkać się osoby obsługujące Klientów banku. Uczestnicy będą mogli także utrwalić swoją wiedzę rozwiązują zawarte w e-szkoleniu ćwiczenia, autotesty i elementy interakcyjne a na zakończenie rozwiązać test, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

9. „Nabycie wiedzy i uprawnień dotyczących udzielania „Kredytów Hipotecznych”
Szkolenie zakończone EGZAMINEM

 • Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w oparciu o Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w szczególności o zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 Ustawy oraz z uwzględnieniem m.in. Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego i rekomendacji KNF.
 • E-szkolenie składa się z 7 modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie kredytów hipotecznych.
 • E-szkolenie zawiera wiele elementów interakcyjnych takich jak; symulacje, porównania czy ćwiczenia do rozwiązania, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające oraz praktyczne przykłady.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

10. Przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy

Nowe e-szkolenie przeznaczone dla Działów HR,  Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz Kadry Kierowniczej.

Zakres merytoryczny nowego e-szkolenia został przygotowany w celu stworzenia możliwości uzyskania „Certyfikatu Wiedzy” potwierdzającego zdobycie wiedzy fachowej na temat praw i praktyk w dziedzinie Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 37 ust. 5 Ustawy o RODO – co pozwoli spełnić wymogi Ustawy i profesjonalnie pełnić osobie z takim certyfikatem obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Autorem e-szkolenia jest Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas z kancelarii adwokackiej – KARNAS.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

11. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych – RODO”

 • Szkolenie zostało przygotowane przez zespół specjalistów z zakresu Ochrony Danych osobowych i RODO pod kierunkiem dr Piotra Sokołowskiego. Szkolenie to definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych.
 • Obowiązujące już od 25 maja 2018 roku przepisy wprowadziły szereg nowych obowiązków, rodzaje odpowiedzialności, ale także sankcje finansowe dodatkowo szkolenie obejmuje  zmiany jakie zostały wprowadzone od stycznia 2019 roku, dotyczące  zagadnień związanych z „Kontrolą przestrzegania przepisów RODO”.
 • W e-szkoleniu znajduje się również wiele praktycznych przykładów, ćwiczeń oraz autotestów, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i pozwala uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę. W każdym z 8 modułów przedstawione są najważniejsze informacje dotyczące przepisów które obowiązują wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe.
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze zmianami, które zaszły w kodeksie pracy bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

12. „Polityka antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”

Temat tego szkolenia wynika z wewnętrznej Polityki antymobbingowej, statusu Banku oraz Regulaminu Organizacyjnego BPS S.A.  i opracowane zostało na  podstawie Załącznika do  Uchwały Zarządu z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Celem e-szkolenia jest przedstawienie w sposób ciekawy i przejrzysty problematyki dotyczącej przeciwdziałania zjawisku mobbingu oraz  metod zapobiegania jego występowaniu i poznaniu konsekwencji jego wystąpienia.

W celu wzmocnienia praktycznego stosowania naszej wewnętrznej polityki zapraszamy do udziału w e-szkoleniu wszystkich pracowników i Kadrę Kierowniczą Banków Spółdzielczych.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres   piotr.ulinski@frbs.org.pl 

13. „Tajemnica Bankowa i Ochrona Danych Osobowych w Praktyce Bankowej”

 • E-szkolenie zostało merytorycznie opracowane przez zespół specjalistów z dziedziny prawa bankowego.
 • Szkolenie składa się z dwóch modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych.
 • E-szkolenie zawiera wiele symulacji, porównań i ćwiczeń, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające i scenki obrazujące konkretne przykłady z jakimi mogą spotkać się pracownicy Banku w codziennej obsłudze Klienta.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia:  LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

14. „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy” 

 • Szkolenie zostało przygotowane przez zespół specjalistów pod kierunkiem Radcy Prawnego – Mecenasa Piotra Piątkowskiego – wybitnego znawcę i praktyka z Prawa Pracy. Szkolenie to obejmuje wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 2 stycznia i 22 lutego 2016 roku.
 • Szkolenie składa się z siedmiu modułów i zawiera wszystkie istotne zagadnienia z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2016 roku, w tym dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, co w dużym stopniu ułatwi prawidłową interpretację i stosowanie w praktyce przepisów Prawa Pracy.
 • W e-szkoleniu znajduje się również wiele praktycznych przykładów, kazusów, ćwiczeń oraz autotestów, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i pozwala uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę.
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze zmianami, które zaszły w kodeksie pracy bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną e-szkolenia pod linkiem:
  http://www.wiab.com.pl/informacje/prawo-pracy 
  Aktywny w demo jest tylko jeden moduł dotyczący „Urlopów Pracowniczych”.
 • Zakres całego szkolenia znajduje się w spisie treści i po rozwinięciu każdego z modułów, które Prawo Pracy obejmuje i do którego w całości dostęp otrzymają Państwo po wypełnieniu i wysłaniu karty zgłoszenia.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres  piotr.ulinski@frbs.org.pl 

OBLIGACJE”   Dom Maklerski Banku BPS S.A.”

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu „Obligacji”, które oferuje Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z procesem emisji i inwestowania w obligacje oraz przedstawienie możliwości współpracy Banków Spółdzielczych z Domem Maklerskim. Mamy nadzieję, że zdobyte dzięki szkoleniu informacje zachęcą Banki Spółdzielcze do zwiększenia zainteresowania obligacjami i podjęcia lub rozszerzenia współpracy w tym zakresie.

Przygotowane e-szkolenie w  przystępny i przejrzysty sposób ułatwi Państwu poznanie między innymi, cech a także instrumentu finansowego, jakim są obligacje, ich rodzajów, zasad nabywania i zbywania oraz korzyści i ryzyk z tym związanych. Szkolenie  realizowane jest przy współpracy z Wirtualną Internetową Akademią Biznesu.

W celu zapoznania się z zakresem merytorycznym e-szkolenia zapraszamy do obejrzenia wersji demo w której aktywne jest kilka wybranych ekranów.

Link do wersji DEMO

https://www.wiab.com.pl/informacje/obligacje-dom-maklerski-banku-bps-demo

OFERTA E-SZKOLENIA: kliknij

KARTA ZGŁOSZENIA:  kliknij

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres   piotr.ulinski@frbs.org.pl 

 

Masz pytanie? Skorzystaj z formularza