Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych13.05.202409:00uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – część I i II24.04.202409:30kredyty
Reklamacje klientów podmiotów rynku finansowego, rozpatrywanie reklamacji przez banki, działania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony klientów banków22.05.202409:30uregulowania-prawne
Tajemnica bankowa – zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym organom i instytucjom – wskazania praktyczne24.04.202409:30uregulowania-prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia przez bank usług płatniczych23.05.202409:30uregulowania-prawne
Ryzyko kredytowe – szkolenie dla Członków Rad Nadzorczych15.05.202409:30analiza-ryzyk-bankowych
RODO w kadrach oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w banku spółdzielczym20.05.202409:30uregulowania-prawne
Akademia Compliance – cz.123.04.202412:30analiza-ryzyk-bankowych
Akademia Compliance – cz.214.05.202409:00analiza-ryzyk-bankowych
Akademia Compliance – cz.304.06.202409:00analiza-ryzyk-bankowych
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe (z opcją egzaminu)07.06.202409:30uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w świetle przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r – nowe obowiązki Banku po ostatniej gruntownej zmianie nowelizacji ustawy z dnia 30 marca 2021r. (również pytania dot. AML-Bion)08.05.202409:00uregulowania-prawne
Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2023r.03.06.202410:00, rachunkowosc uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym14.05.202409:30analiza-ryzyk-bankowych
Kredyt konsumencki – wybrane zagadnienia problemowe – wskazania praktyczne16.05.202409:30uregulowania-prawne
Ocena efektywności inwestycji w procesie kredytowym08.05.202409:00kredyty
Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania. Rachunki dla stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych,24.04.202409:30uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 1/321.05.202409:00rachunkowosc
Podatki w bankach spółdzielczych – aktualne zagadnienia25.04.202409:00, rachunkowosc uregulowania-prawne
Reprezentacja i reklama, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług24.05.202410:00rachunkowosc
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów.22.05.202409:30uregulowania-prawne
Zasady skutecznego ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych na majątku ruchomym kredytobiorcy. Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie – praktyczne aspekty zastosowania23.05.202409:30uregulowania-prawne
Mechanizmy prania brudnych pieniędzy – Szkolenie dla Członków Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i osób na stanowiskach kierowniczych w BS23.04.202409:00uregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)25.04.202411:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Ryzyko koncentracji – kompendium wiedzy25.04.202409:00, analiza-ryzyk-bankowych zarzadzanie
Proces ICAAP w banku spółdzielczym14.05.202409:00, analiza-ryzyk-bankowych zarzadzanie
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)06.06.202409:00obsluga-kasowo-skarbcowa
EUROFATCA – praktyczne podejście do raportowania08.05.202409:00rachunkowosc
CRR 3 – co nowego przed nami? Zakres nadchodzących zmian20.05.202409:00zarzadzanie
Rozpoznawanie autentyczności aplikacji mObywatel oraz polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość09.05.202409:00uregulowania-prawne
Ryczałt i książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa28.05.202409:00kredyty
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik.10.05.202409:30, kredyty uregulowania-prawne
Umowy cywilnoprawne 2024 r. – kompendium wiedzy dla praktyków09.05.202410:00uregulowania-prawne
Dokumentacja cen transferowych w roku 202415.05.202410:00uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe (z opcją egzaminu)17.05.202409:30uregulowania-prawne
Rekomendacja J – podejście po nowelizacji11.06.202409:00zarzadzanie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 30 marca 2021r. implementująca V Dyrektywę UE24.04.202409:00uregulowania-prawne
Omówienie rozporządzenia UE 2021/763 dotyczącego standardów technicznych w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze MREL – minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych26.04.202409:00rachunkowosc
Akademia Menedżera – Zarządzanie zmianą – skuteczne wdrażanie zmian i pokonywanie ludzkiego oporu wobec zmian15.05.202409:00zarzadzanie
Szkolenie dla Członków Rady Nadzorczej i Komitetów Audytu z zakresu „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa BS”24.05.202408:30, rachunkowosc zarzadzanie
Nowy wskaźnik referencyjny WIRON. Proces wdrożenia do oferty banku.04.07.202409:00uregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem ESG w świetle Wytycznych EBA16.05.202409:00zarzadzanie
Efektywna komunikacja w zespołach wielopokoleniowych21.05.202409:00zarzadzanie
Szkolenie dwudniowe – Akademia egzekucji z rachunku bankowego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 24.03.2024r _ cz.I i cz II08.05.202409:30uregulowania-prawne
Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej lub zewnętrznym centrum przetwarzania (CPD). Warunki, analiza i ocena bezpieczeństwa i zgodności – w oparciu o przepisy UKNF, EBA, Rozporządzenie DORA24.04.202412:30, bezpieczenstwo zarzadzanie
Ocena odpowiedniości członków organów oraz kluczowych funkcji zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz Metodyką KNF wydaną w 2023r24.04.202409:00zarzadzanie
Akademia Fakturowania, w tym nowy system KSEF29.05.202410:00rachunkowosc
AI – Sztuczna Inteligencja w pracy i w nauce24.05.202409:00zarzadzanie
Przegląd podatkowy CIT VAT 202413.06.202410:00rachunkowosc
Transakcja okazjonalna, a stałe prowadzenie relacji biznesowej – szkolenie w zakresie AML04.06.202409:00uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Prawo pracy dla osób zarządzających09.05.202409:30zarzadzanie
Cyberzagrożenia z perspektywy banku spółdzielczego26.04.202410:00bezpieczenstwo
Reklama, reprezentacja, imprezy integracyjne, darowizny , na gruncie podatków cit, vat i pit29.04.202409:00rachunkowosc
Samoocena działalności oraz procedur regulujących działalność rady nadzorczej zgodnie z zapisami Rekomendacji Z23.04.202409:00zarzadzanie
Nowe kredyty konsumenckie w banku spółdzielczym25.04.202409:00, kredyty uregulowania-prawne
Przygotowanie banku spółdzielczego do ochrony sygnalistów25.04.202412:30, uregulowania-prawne zarzadzanie
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)16.05.202409:00obsluga-kasowo-skarbcowa
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)26.06.202409:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Wakacje kredytowe 2024. Najnowsze zmiany Prawa i wytyczne KNF dotyczące kredytowania klientów banków spółdzielczych.07.05.202409:30uregulowania-prawne
Przegląd procedur bezpieczeństwa IT z uwzględnieniem ryzyka transformacji cybernetycznej07.05.202409:00zarzadzanie
WNIOSEK I WYMAGANA DOKUMENTACJA DO WNIOSKU – szkolenie dla początkujących pracowników pionu kredytowego13.05.202409:00kredyty
Przegląd zarządczy procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu15.05.202412:30zarzadzanie
Testy warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym: testy odwrócone, wartości rezydualnej zabezpieczeń na nieruchomościach i portfela dużych ekspozycji kredytowych – warsztaty komputerowe16.05.202409:30kredyty
Chmura obliczeniowa z perspektywy rady nadzorczej banku21.05.202409:00zarzadzanie
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – ZASADY EWIDENCJI I WYCENY WYBRANYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH ORAZ KLASYFIKACJA – część 2/311.06.202409:00rachunkowosc
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ – część 3/302.07.202409:00rachunkowosc
Zarządzanie ciągłością działania w banku – zgodność z regulacjami i praktyką23.05.202410:00zarzadzanie
Archiwizacja i anonimizacja danych bankowych27.05.202409:00zarzadzanie
Obowiązek weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy rachunku, kredytu i usługi płatniczej od dnia 1 czerwca 2024 roku08.05.202412:30uregulowania-prawne
Korygowanie listy płac i korekty wpłat do PPK- korekty wynagrodzeń, zasiłków, składek i zaliczki na podatek dochodowy a odpowiedzialność pracodawcy.22.05.202410:00uregulowania-prawne
GWARANCJE KFG (de minimis) – jak prawidłowo udzielić i zarejestrować gwarancję w systemie SIOKP Web PLD10.05.202409:00kredyty

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Informacji na temat zaświadczeń
udzieli:

Małgorzata Mąka – Borowicz – Koordynator ds. szkoleń
kom. 573 003 322

e-mail.: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie