Już od 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzone zapisami tak zwanego „pakietu CRD IV / CRR”, którego finalny tekst został już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany, w stosunku do obecnie obowiązujących zasad, dotyczą składników kapitału założycielskiego, funduszu udziałowego i norm płynności. Generują one ogromne wyzwanie dla sektora Bankowości Spółdzielczej. Nic dziwnego, że wokół tych tematów toczy się żywa dyskusja w środowisku, zaś wewnątrz banków konieczne jest również przygotowanie stosownych nowych rozwiązań operacyjnych i zarządczych.

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej będzie starała się jak najefektywniej asystować Państwu we wszystkich aspektach przygotowania się na zmianę przepisów. Rozumiemy, że istotne są zarówno:
– konsekwencje systemowe oraz aktywny udział banków spółdzielczych w przygotowaniu szczegółowych rozwiązań legislacyjnych w przepisach krajowych oraz regulacjach wewnątrz Zrzeszenia, jak i
– praktyczne rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i obliczeniowe, które będą niezbędne do zaimplementowania w każdym z banków.

Dlatego, na obecnym etapie Fundacja oferuje Państwu możliwość wzięcia udziału w dwóch odmiennych szkoleniach poświęconych nowemu pakietowi CRD IV / CRR, z których każde eksponuje odmienne aspekty tego pakietu. Każde ze szkoleń dotykać będzie kwestii pomiaru ryzyka płynności – pomiar LCR i NSFR, kapitału założycielskiego, traktowania funduszu udziałowego przy kalkulacji funduszy własnych, wymagań odnośnie przyszłego funkcjonowania samodzielnie lub w ramach IPS. Jednak każde z nich ujmuje te kwestie pod innym kątem i jest skierowane do osób zainteresowanych innymi konsekwencjami i zastosowaniami.

Szkolenie: „CRD IV/ CRR – Przewodnik praktycznego stosowania. Adekwatność kapitałowa i fundusze własne, ryzyko płynności, wskaźnik dźwigni, IPS, zmiany w sprawozdawczości bankowej”
Warszawa – 19 sierpnia 2013 r.,
Kraków – 24 sierpnia 2013 r.,
Wrocław – 31 sierpnia 2013r.,
Rzeszów – 7 września 2013r.

Szkolenie: „CRD IV / CRR – nowe wymagania w zakresie kapitałów i płynności po 1 stycznia 2014 r.”
Warszawa – 20 września 2013r.,
Lublin – 26 września 2013r.,
Rzeszów – 27 września 2013r.,
Kraków – 3 października 2013r.,
Katowice – 4 października 2013r.,
Wrocław – 11 października 2013r.,
Olsztyn – 18 października 2013r.

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w oddziałach Fundacji.

Serdecznie zapraszamy.