Data rozpoczęcia szkolenia:

25.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Przepisy ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów, implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, mają prowadzić do realizacji dwóch podstawowych celów: przeciwdziałania naruszeniom prawa w istotnych dla interesu publicznego obszarach poprzez wprowadzenie kanałów zgłaszania nieprawidłowości, a także obowiązku prowadzenia postępowań wyjaśniających i zapewnienia ochrony prawnej osobom zgłaszającym te naruszenia. Nowe obowiązki banków spółdzielczych będą funkcjonować obok dotychczasowych zadań wynikających z przepisów szczególnych i rozwiązań sektorowych związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa i innych nieprawidłowości.

 CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie wymogów dotyczących trybu przyjmowania zgłoszeń i sposobu ich weryfikacji oraz umożliwienie przygotowania się banku do wykonywania ustawowych obowiązków przyjmującego zgłoszenia sygnalistów (ustawa zacznie obowiązywać 3 miesiącu od publikacji). Omówione zostaną również zasady opracowania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz zasady informowania pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie o ich uprawnieniach.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– prawidłowe wdrożenie regulacji

– przeszkolenie wszystkich pracowników z zasad dokonywania zgłoszeń i przysługującej im ochrony prawnej  w celu uniknięcia bezprawnych zgłoszeń, tj. składanych w złej wierze, zgłoszeń anonimowych bądź zgłoszeń mających uniemożliwić zwolnienie z pracy.

 ADRESACI: Zarządy, dyrektorzy placówek, pracownicy działów kontroli wewnętrznej i audytu, obsługa prawna, pracownicy placówek banku

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS

CENA: 280 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Podstawowe założenia ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:
1. Zakres podmiotowy ustawy – czy dotyczy ona każdego banku?
2. Zakres przedmiotowy ustawy – wyłączenia.
3. Pojęcie sygnalisty:
a) kto może być sygnalistą?
b) dobra wiara,
c) w czyim interesie działa sygnalista?
4. Rodzaj naruszeń podlegających zgłoszeniu – katalog.
5. Termin wejścia w życie ustawy – 3 miesiące od opublikowania, czyli wrzesień 2024 roku.
II. Cel przepisów o ochronie sygnalistów:
1. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w istotnych dla interesu publicznego obszarach (np. zamówieniach publicznych, rynkach finansowych, bezpieczeństwie produktów czy ochrony danych osobowych)
2. Zapewnienie ochrony prawnej osobom zgłaszającym te naruszenia, które mogą spotkać się z działaniami odwetowymi w związku z dokonanymi zgłoszeniami.
III. Rodzaje zgłoszeń – czy bank ma wpływ na kolejność zgłoszeń?
1. Zgłoszenia wewnętrzne – kierowane do wyznaczonych osób w banku, w którym doszło lub może dojść do naruszenia prawa;
2. Zgłoszenia zewnętrzne – kierowane do właściwego organu publicznego,
3. Ujawnienia publiczne – kierowane do wiadomości publicznej (np. za pomocą mediów, Internetu).
IV. Co powinno zawierać zgłoszenie sygnalisty:
1. Forma zgłoszenia.
2. Treść zgłoszenia.
3. Kanały zgłoszeń.
4. Zgłoszenia w formie elektronicznej.
5. Czy sygnalista musi udowodnić zgłaszane naruszenie?
6. Czy zgłoszenie może być anonimowe?
7. Czy sygnalista może „donieść” sam na siebie?
8. Kiedy zgłoszenie będzie bezprawne?
9. Do kogo należy kierować zgłoszenie – zasady wyznaczania osób przyjmujących zgłoszenia w banku.
V. Zasady weryfikacji zgłoszenia sygnalisty:
1. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Jak dokonać weryfikacji zgłoszenia sygnalisty?
3. Jak prowadzić komunikację z sygnalistą?
4. Obowiązek przekazania informacji zwrotnej.
5. Jak zapewnić bezstronność weryfikacji zgłoszenia?
VI. Na czym polega w praktyce obowiązek zapewnienia sygnaliście ochrony prawnej – czy ochrona ta jest bezwarunkowa i absolutna?
1. Zapewnienia poufności danych sygnalisty i poufności informacji objętych zgłoszeniem.
2. Zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych:
a) katalog czynności odwetowych,
b) czy można zwolnić sygnalistę z powodu zgłoszenia?
c) czy można odmówić zatrudnienia sygnalisty?
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za złamanie zakazu.
VII. Obowiązki banku jako przyjmującego zgłoszenia sygnalistów:
1. Wprowadzenie wewnętrznego mechanizmu zgłaszania naruszeń prawa – jak go skutecznie zaprojektować?
2. Podejmowanie działań następczych w przypadku zgłoszenia naruszenia.
3. Stworzenie systemu ochronnego dla osób dokonujących zgłoszeń.
4. Obowiązek informacyjny wobec pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie.
5. Dlaczego przypominanie pracownikom o ich uprawnieniach jest ważne?
VIII. Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
1. Czy powinien to być odrębny dokument czy część istniejącej procedury?
2. Jak określić czynniki ryzyka działalności?
3. Konsultacje procedury ze stroną społeczną.
4. Wskazanie podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń.
5. Obligatoryjne elementy procedury.
6. Fakultatywne elementy procedury.
IX. Czynności w ramach działań następczych:
1. Jak prowadzić działania następcze?
2. Podmiot prowadzący działania następcze.
3. Obowiązek przekazania informacji zwrotnej.
X. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:
1. Za jakie naruszenia grozi odpowiedzialność?
2. Przypadki zbiegu odpowiedzialności z różnych ustaw.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .