Data rozpoczęcia szkolenia:

19.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Zagadnienie transakcji oszukańczych przy wykorzystaniu kart płatniczych wymaga zgłębienia wiedzy w zakresie skutków nieautoryzowania transakcji płatniczych. Tylko osoba uprawniona do posługiwania się daną kartą płatniczą może skutecznie (legalnie) realizować transakcje. Brak zgody posiadacza na realizację transakcji z użyciem jego karty płatniczej z reguły wskazuje na działania przestępcze osób nieuprawnionych, czyli podjęte przez inne osoby niż płatnik wbrew jego woli i świadomości. W konsekwencji nie można przyjąć, że nastąpiło skuteczne wyrażenie zgody na dokonanie transakcji płatniczej. Tematem szkolenia jest kwestia badania okoliczności zaistniałego incydentu i ustalenia sprawcy, kwalifikacja czynów przestępczych dotyczących nieuprawnionego użycia kart płatniczych, jak również dotyczących infrastruktury związanej z ich obsługą. Oczywiście pozostaje ona w ścisłym związku z analizą przykładów – przypadków, co pozwala na omówienie zachowań ostrożnościowych banku – wydawcy karty płatniczej, jak również jej posiadacza.

Cele szkolenia:
⟹ omówienie wybranych regulacji prawnych kwalifikujących czyny przestępcze, których dopuszczają się sprawcy realizujący transakcje oszukańcze z nieuprawnionym wykorzystaniem kart płatniczych a także ingerujących w infrastrukturę ich funkcjonowania,
⟹ zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczną stronę identyfikowanych zachowań sprawczych ukierunkowanych na elektroniczne instrumenty płatnicze,
⟹ ocena skutków naruszeń praw posiadacza karty płatniczej,
⟹ wskazanie działań dla minimalizowania ryzyka banku przy stosowaniu prawa w zakresie wykonywanych usług płatniczych jako dostawcy usług płatniczych – wydawcy kart płatniczych,
⟹ zwrócenie uwagi na obowiązki sprawozdawcze banku w wyniku monitorowania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz oszustwami.

Korzyści ze szkolenia:
⟹ pogłębienie wiedzy i usystematyzowanie jej w zakresie rodzajów przestępstw popełnianych z nieuprawnionym wykorzystaniem kart płatniczych a także związanych z atakami na infrastrukturę obsługi transakcji kartowych,
⟹ poznanie analizowanych przypadków naruszeń prawa identyfikowanych jako czyny przestępcze zakłócające obrót bezgotówkowy i godzące w prawa banku i jego klientów.

ADRESACI:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banku zajmujący się obsługą rachunków bankowych klientów, bankowością elektroniczną, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna, osoby zajmujące się ryzkiem operacyjnym i oceną zgodności, marketingiem produktów bankowych.

PROWADZĄCY: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 280 zł/osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1) Obowiązki banku wzmocnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych w kontekście informowania o incydentach:
• oferowanie usług płatniczych w sposób bezpieczny – zasady,
• mechanizm regularnej sprawozdawczości.
2) Karta płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy w obrocie bezgotówkowym:
• definicja ustawowa – aspekt podmiotowy i funkcjonalny,
• funkcja identyfikująca – osoba uprawniona.
3) Aspekty karnoprawne karty płatniczej:
• kwalifikacja karty płatniczej jako rzecz ruchoma,
• kwalifikacja karty płatniczej jako dokumentu,
• inny środek płatniczy.
4) Kwalifikacja przestępstw z użyciem kart płatniczych:
• działalność podejmowana przez osoby nieuprawnione do używania kart płatniczych,
• czynniki wpływające na kształtowanie rodzajów przestępstw.
5) Rodzaje przestępstw kartowych:
• kradzież karty płatniczej,
• używanie kart skradzionych lub zagubionych,
• oszustwa kartowe – fałsz intelektualny,
• fałszowanie kart płatniczych,
• wytworzenie karty białej,
• posługiwanie się kartami sfałszowanymi,
• manipulacja bankomatem,
• skimming w bankomacie,
• skimming w punktach usługowo – handlowych,
• posługiwanie się kartą płatniczą w środowisku internetowym,
• włamania do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
6) Profilaktyka w zakresie ograniczania przestępczości kartowej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .