Data rozpoczęcia szkolenia:

23.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Karty płatnicze są popularnie stosowanym instrumentem płatniczym. Ich użyteczność, wieloraka funkcjonalność znajduje swoje odzwierciedlenie w szerokich możliwościach wykorzystywania w ramach inicjowanych transakcji płatniczych. Inspiruje to i zmusza do stałego ulepszania mechanizmów ochronnych, wzmacniających bezpieczeństwo transakcji płatniczych, także poprzez wprowadzenie silnego uwierzytelnienia na które zostanie zwrócona szczególna uwaga w trakcie szkolenia. Niezbędne jest monitorowanie występujących poważnych incydentów operacyjnych i związanych z bezpieczeństwem w celu dokonywania oceny środków ograniczających ryzyko i wzmacniania mechanizmów kontroli. Obligują do takich działań przepisy ustawy o usługach płatniczych. Stały postęp w modyfikowaniu instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza wykorzystywana do realizacji płatności za towary i usługi, wypłaty środków pieniężnych z bankomatu, stosowana do operacji wykonywanych w oparciu o jej dane uzasadnia stałe pogłębianie wiedzy wzbogacanej lekturą dyrektywy PSD 2, która została implementowana do prawa krajowego jak również lekturą rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelnienia klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej: RTS). Bogata kazuistyka zdarzeń faktycznych dotyczących transakcji z użyciem kart płatniczych skłania do analiz, szczególnie w zakresie nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Cele szkolenia:
⟹ omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania kart płatniczych w obrocie,
⟹ przekazanie uwag w zakresie funkcjonalności poszczególnych rodzajów kart płatniczych, także w kontekście współdziałania z rachunkiem prowadzonym przez bank,
⟹ wskazanie aspektów minimalizujących ryzyko transakcji kartowych,
⟹ przedstawienie stosowanych środków ostrożnościowych przez wydawcę karty płatniczej jak również użytkownika w kontekście odpowiedzialności uczestników za nieautoryzowane transakcje płatnicze kartą płatniczą, przy uwzględnieniu zmian do ustawy o usługach płatniczych wynikających z implementacji dyrektywy PSD 2,
⟹ prezentacja walorów stosowania poszczególnych elementów silnego uwierzytelnienia jako dodatkowego instrumentu ochrony bezpieczeństwa transakcyjnego przy użyciu karty płatniczej. omówienie zagadnień odpowiedzialności banku w przedmiocie niewykonania i nienależytego wykonania transakcji płatniczej.

Korzyści ze szkolenia:
⟹ ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku z nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących instrumentów płatniczych a w szczególności kart płatniczych,
⟹ pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki kart płatniczych ze wskazaniem orzecznictwa sądów i poglądów doktryny,
⟹ utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnienia silnego uwierzytelnienia i aspektów jego stosowania przy realizacji transakcji płatniczych.
Adresaci szkolenia:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługą rachunków bankowych z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

Adresaci szkolenia:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banku zajmujący się obsługą rachunków bankowych klientów, bankowością elektroniczną, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna, osoby zajmujące się ryzkiem operacyjnym i oceną zgodności, marketingiem produktów bankowych.

TRENER: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS

CENA: 280 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1) Definicja elektronicznego instrumentu płatniczego – karty płatniczej:
• kontekst przedmiotowy,
• kontekst czynnościowy,
2) Rodzaje kart płatniczych i ich funkcjonalność,
3) Transakcje płatnicze realizowane w oparciu o kartę płatniczą,
4) Uczestnicy transakcji kartowych:
• organizacje kartowe,
• wydawcy kart płatniczych (banki) oraz agenci rozliczeniowi,
• akceptanci,
• posiadacze kart płatniczych,
5) Prawo użytkownika do wniesienia skargi,
6) Reklamacje użytkowników – stosowane zasady,
7) Aspekty prawne umowy o wydanie karty płatniczej:
• kształtowanie stosunku prawnego,
• odstąpienie od umowy,
• wypowiedzenie postanowień dotyczących karty płatniczej,
8) Autoryzacja transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej:
• istota autoryzacji,
• ciężar dowodu autoryzacji transakcji,
9) Zasady odpowiedzialności uczestników transakcji kartowych,
10) Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych:
• ograniczenia ryzyka,
• mechanizmy kontroli,
• zarządzanie ryzykiem,
• sprawozdawczość banku,
11) Wzmocnienie bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych – silne uwierzytelnienie,
• uwierzytelnienie a silne uwierzytelnienie,
• silne uwierzytelnienie – elementy,
• stosowanie silnego uwierzytelnienia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .