Data rozpoczęcia szkolenia:

20.03.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Problematyka nieautoryzowanych transakcji płatniczych rodzi dużo istotnych problemów natury praktycznej już na poziomie kwalifikacji określonej transakcji płatniczej – czy jest to transakcja autoryzowana czy też nieautoryzowana? Uznanie skutkuje przypisaniem odpowiedzialności za skutki i rodzi realizację wskazanych zasad postępowania banku w zakresie jej rozliczenia. Przepisy dyrektywy PSD 2, jak również krajowej ustawy o usługach płatniczych, wskazują termin zwrotu środków pieniężnych wynikających z nieautoryzowanych transakcji płatniczych w oparciu o tzw. zasadę D+1. Pieniądze powinny być zwrócone na konto użytkownika nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub po dniu otrzymania zgłoszenia przez klienta banku. Wyjątkiem od zasady zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej w tym terminie jest uzasadnione i należycie udokumentowane podejrzenie próby oszustwa ze strony klienta banku.

CELE SZKOLENIA:

 • prezentacja wiedzy i doświadczeń praktycznych w zakresie problematyki nieautoryzowanych transakcji płatniczych w kontekście zasad odpowiedzialności jej uczestników, w szczególności: dostawcy usług płatniczych (banku), dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, użytkownika w świetle zmian do ustawy o usługach płatniczych implementujących postanowienia dyrektywy PDS 2,
 • wskazanie prawidłowego zachowania banku w przypadku zgłoszenia przez płatnika nieautoryzowanej transakcji płatniczej – analiza przypadków i występującego ryzyka braku realizacji zasady zwrotu,
 • analiza prawna wybranych przykładów nieautoryzowanych transakcji płatniczych zgłaszanych przez użytkowników – reakcja banku – dostawcy usług płatniczych w zależności od jakości dowodów wskazujących na autoryzację – studium zdarzeń praktycznych,
 • analiza działań banku podejmowanych w przypadku zgłoszenia przez płatnika informacji o transakcji wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora,
 • omówienie zagadnień odpowiedzialności  banku w przedmiocie niewykonania i nienależytego wykonania transakcji płatniczej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku z nieprawidłowego stosowania i interpretacji regulacji ustawowych dotyczących wykonywania transakcji płatniczych,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki nieautoryzowanych transakcji płatniczych, niewykonanych i nienależycie wykonanych transakcji płatniczych ze wskazaniem i analizą przykładów
 • z praktyki pogłębioną orzecznictwem sądów i poglądami doktryny,
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej postępowania banku kwalifikującego transakcję płatniczą jako autoryzowaną jak również zasad i postępowania w sytuacji kwestionowania transakcji przez klienta jako niewykonanej, nienależycie

ADRESACI: Osoby zarządzające bankami, pracownicy banku zajmujący się obsługą rachunków bankowych klientów, bankowością elektroniczną, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

PROWADZĄCY: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Autoryzacja transakcji płatniczej:
• analiza prawna zagadnienia,
• oświadczenia woli płatnika,
• autentykacja,
• sposób autoryzacji.
2. Nieautoryzowana transakcja płatnicza:
• istota zagadnienia,
• analiza prawna problemu.
3. Wycofanie zgody na wykonanie transakcji płatniczej – uwarunkowania formalne.
4. Ciężar dowodu autoryzowania transakcji płatniczej.
5. Odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane – zasada bezwarunkowego zwrotu środków płatniczych przez bank:
• obowiązek dostawcy płatnika zwrotu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie D+1,
• wyjątek od zasady zwrotu.
6. Odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane:
• ograniczona odpowiedzialność płatnika – zasady,
• pełna odpowiedzialność płatnika,
• reguły bezpieczeństwa – obowiązek zachowania przez użytkownika,
• wyłączenia odpowiedzialności płatnika.
7. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze inicjowane za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej:
• rekompensata lub zwrot kwoty,
• zasada niezwłocznego zwrotu płatnikowi kwoty transakcji nieautoryzowanej przez bank prowadzący rachunek,
• uprawniony podmiot trzeci w relacji do banku – ciężar dowodu po stronie dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.
8. Odpowiedzialność banku za wykonanie transakcji płatniczych:
• obowiązek użytkownika niezwłocznego poinformowania dostawcy,
• przesłanki prawidłowego wykonania transakcji płatniczej.
9. Użycie nieprawidłowego unikatowego identyfikatora przez użytkownika – konsekwencje dla realizacji transakcji płatniczej:
• unikatowy identyfikator – definicja normatywna, możliwości,
• działania dostawców w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej,
• udostępnienie płatnikowi danych w celu umożliwienia dochodzenia kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.
10. Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za niewykonanie lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze:
• gdy płatnik bezpośrednio bankowi składa zlecenie płatnicze,
• gdy zlecenie jest składane przez płatnika do dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.
11. Odpowiedzialność dostawcy odbiorcy za niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze:
• uznanie rachunku płatniczego odbiorcy:
• gdy zlecenie płatnicze jest inicjowane przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem,
• przekazanie zlecenia płatniczego z opóźnieniem.
12. Sfera działań podejmowanych przez dostawców usług płatniczych w razie niewykonania lub nienależycie wykonywanej transakcji płatniczej:
• transakcja zainicjowana przez płatnika – niezwłoczne działania jego dostawcy w celu prześledzenia transakcji płatniczej,
• transakcja zainicjowana przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem – niezwłoczne
• starania jego dostawcy w celu prześledzenia transakcji płatniczej,
• możliwość dodatkowych roszczeń użytkownika.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .