Data rozpoczęcia szkolenia:

24.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem 2- dniowego szkolenia jest przedstawienie – krok po kroku – prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości. Omówione zostaną szczegółowo scenariusze prawidłowych działań pracownika banku, uwzględniające praktykę bankową oraz stanowisko sądów. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zmiany zasad prowadzenia egzekucji, które zaczną obowiązywać od dnia 24 marca 2024 roku. .

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

 ADRESACI: Dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, pracownicy działu reklamacji.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 560 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 480zł brutto

Plan szkolenia:

TERMIN SZKOLENIA:

Cz. I – 24 czerwca 2024r.

Cz. II – 25 czerwca 2024r.

 GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:

24 czerwca 2024r. – 09.30-12.30

25 czerwca 2024r. – 12.30-15.30

 

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Dzień 1
I. Wszczęcie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego:
1. Dokonanie doręczenia w postępowaniu komorniczym i administracyjnym:
a. chwila doręczenia – jak często należy obsługiwać zajęcia?
b. skuteczność doręczenia – z mocy prawa czy działania pracownika banku?
c. zasada pisemności jako wyjątek z art. 86b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d. weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
e. obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia– po co termin 7 dni?
f. czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego?
g. „niezwłoczne” przekazanie środków – czy zawsze?
h. jakość danych w komunikatach i zasady współdziałania z organem egzekucyjnym.
II. Przedmiot zajęcia – czyli co podlega zajęciu?
1. „Wierzytelności z rachunku bankowego” czyli co podlega zajęciu?
2. Kredyt w rachunku ROR i rachunku bieżącym a egzekucja.
3. Pełnomocnictwo banku do pobierania wymagalnych rat kredytu z zajętego rachunku a egzekucja.
4. Co z opłatami za prowadzenie rachunku podczas zajęcia?
5. Czy bank może podwyższać opłaty za dokonywanie czynności egzekucyjnych – jakie zapisy taryfy będą abuzywne?
III. Wypłaty bieżących należności z tytułu wynagrodzeń oraz alimentów – zasady działania banku:
1. Pojęcie „bieżące należności”.
2. Które składniki wypłaty na rzecz pracownika stanowią wynagrodzenie?
3. Co oznacza termin „zasądzone alimenty”?
4. Zasady dokumentowania przez bank uprawnionych wypłat.
5. Różnice w dokonywaniu wypłat w egzekucji komorniczej i administracyjnej.
IV. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym:
1. Zakres danych żądanych przez organy egzekucyjne.
2. Zasady działania banku w przypadku żądania przedłożenia „historii rachunku”.
3. Rodzaje odpowiedzialności banku za uchybienie tajemnicy bankowej.

Dzień 2

V. Odmienne zasady prowadzenia egzekucji ze szczególnych rodzajów rachunków:
1. Egzekucja z rachunku wspólnego:
a- małżonków – zasady weryfikacji umowy,
b- pozostałych posiadaczy.
2. Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny, np. książeczki mieszkaniowej, rachunku a`vista:
a- weryfikacja rodzaju zajętego rachunku,
b- powiadomienie organu egzekucyjnego,
c- blokada części środków czy całego rachunku?
d- powiadomienie posiadacza rachunku o odblokowaniu rachunku,
e- czynności dokonywane na mocy orzeczenia sądu.
3. Egzekucja z rachunku VAT.
VI. Zasady identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu (art. 833 $ 6 kpc i przepisy szczególne):
1. Rodzaje świadczeń niepodlegających zajęciu z mocy prawa i zasady ich identyfikacji.
2. Dotacje na przedszkola i szkoły niepubliczne.
3. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego.
4. Wzajemne relacje przywilejów – działanie banku w kolejnym miesiącu.
5. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie zbiegu sądowego.
6. Odmienne zasady przekazywania środków w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych (art. 1083 $ 2 kpc).
VII. Blokada Szefa KAS a egzekucja- zasady działania banku.
VIII. Zbiegi egzekucji:
1. Zbieg egzekucji sądowych:
a- co znaczy „wstrzymanie” zajęcia?
b- komu przekazujemy środki?
c- jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia sądowego?
2. Zbieg egzekucji administracyjnych:
a- zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
b- wyjątki od reguły,
c- komu przekazujemy środki?
3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
a- zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
b- wyjątki od reguły,
c- komu przekazujemy środki?
d- jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia?
3. Zbiegi do rachunku VAT.
IX. Egzekucja po ogłoszeniu upadłości posiadacza rachunku:
1. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
2. Zasady współpracy z syndykami masy upadłości i upadłymi.
3. Kwoty niepodlegające zajęciu.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
    Zapisz się na szkolenie

    Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

    Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

      1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
      2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
        • 512 KB/sek dla dźwięku,
        • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
      3. Wymagania sprzętowe:
        • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
        • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
      4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
      5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
      6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
      7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

    Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

    W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

    Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

    Zgłoszenie na szkolenie on-line

    Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

    Realizacja szkolenia on-line

    Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

    Odwołanie szkolenia on-line

    W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

    Rezygnacja ze szkolenia on-line

    Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .