Data rozpoczęcia szkolenia:

04.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE STUDIUM:

 • przypomnienie i usystematyzowanie zakresu wymagań i przepisów wpływających na zadania komórki ds. zgodności (ryzyka braku zgodności, compliance) w Banku;
 • rozpoznanie nowych wymagań nadzorczych w zakresie compliance i – na tej podstawie – ocena potrzeby dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych;
 • rozpoznanie i ocena nowych obszarów ryzyka Banku, wynikające ze zmian przepisów w 2020 r i wykorzystanie ich w planowaniu działania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
 • uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących compliance.

TERMINY STUDIUM: I zjazd – 23 kwietnia 2024r. II zjazd – 14 maja 2024r. III zjazd – 4 czerwca 2024r.
GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: I zjazd – 12.30 – 15.30 II zjazd – 9.00 – 12.00 III zjazd – 9.00 – 12.00

ADRESACI: Członkowie Zarządu; Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance); Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA SZKOLENIA:

290 zł/os brutto/zjazd

Każda kolejna osoba z banku – 260zł brutto

Zalecamy udział w całym cyklu (3 części) przekazanie pełnego zakresu programu szkolenia.

Udział w poszczególnych pojedynczych (wybranych) zjazdach jest też możliwy.

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ 1
Sesja 1. Polityka zgodności banku, regulamin komórki ds. zgodności, pomiar ryzyka braku zgodności
1) Ustalenie zakresu objętego zapewnianiem zgodności (compliance) w Banku – identyfikacja przepisów prawnych, procedur wewnętrznych, standardów postępowania
2) Zakres przepisów o podstawowym charakterze, pełen zakres zarządzania ryzykiem
3) Zapewnianie zgodności wg Rozp. MFFiPR i Rekomendacji H KNF
4) Polityka zgodności wg przepisów prawa
5) Hybrydowy model zarządzania ryzykiem braku zgodności wg publikacji KNF
6) Zadania linii obrony w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności
7) Rola i zadania komórki ds. zgodności wg przepisów Rozp. MFFiPR i Rekomendacji H KNF
a) Zadania w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgdoności
b) Zadania w ramach funkcji kontroli
8) Regulamin komórki ds. zgodności – Rozp. MFFiPR i Rekomendacja H KNF
9) Mechanizmy zapewniania niezależności komórki ds. zgodności
10) Plan działania komórki ds. zgodności (plan compliance)

Sesja 2. Metodyki pomiaru i raportowanie ryzyka braku zgodności
1) Ryzyko braku zgodności
2) Ryzyko prawne, ryzyko prowadzenia działalności, a ryzyko braku zgodności – różnice, podobieństwa
3) Zmiana definicji ryzyka prawnego – CRR3
4) Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności
5) Czynniki i skala pomiaru i oceny ryzyka braku zgodności
6) Metodyki identyfikacji oraz pomiaru ryzyka
a) Mapa ryzyka braku zgodności
b) Wskaźniki ryzyka
c) Analiza luki regulacyjnej
7) Rejestr niezgodności
8) Metodyka budowy mapy ryzyka braku zgodności na przykładzie – od procesów, przez przepisy i standardy, ryzyko niezgodności, do oceny poziomu i profilu ryzyka
9) Poziom ryzyka braku zgodności, a właściwy dobór mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
10) Raportowanie poziomu i profilu ryzyka braku zgodności

CZĘŚĆ DRUGA
Sesja 1.
A. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie unikania konfliktu interesów oraz przestrzegania zasad etyki

1. Konflikt interesów w BION
2. Pojęcie konfliktu interesów
1) Rzeczywisty konflikt interesów
2) Potencjalny konflikt interesów
3. Zakres ryzyka niezgodności w zakresie konfliktu interesów w Banku Spółdzielczym
1) działalność kredytowa
2) zakupy
3) konflikt personalny
4) podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych
5) przyjmowanie upominków
6) inwestycje własne w papiery wartościowe, użycie informacji poufnej
4. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych
1) Kodeks dobrych praktyk
2) Polityka zapobiegania konfliktowi interesów – wytyczne EBA
3) Rejestr konfliktów
4) Procedury dotyczące zawierania transakcji
5) Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach
6) Szkolenia
5. Ocena skuteczności stosowania mechanizmów kontrolnych w zakresie konfliktu interesów – testy i weryfikacja
6. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne w zakresie konfliktu interesów (check lista)
7. Regulamin dotyczący inwestycji własnych (zmiana statutu w zakresie inwestycji w papiery wartościowe – ustawa „warzywniak”)
8. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne w zakresie regulaminu dokonywania inwestycji własnych (check lista)

B. Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach i postępowanie po zgłoszeniu (whistleblowing)
1) Zapobieganie korupcji, nadużyciom, naruszaniu prawa, kodeksy postępowania, budowa kultury organizacyjnej, szkolenia
2) Przepisy prawne w zakresie anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach (whistleblowing, ochrona sygnalistów)
3) Prawidłowa organizacja procesu anonimowego powiadamiania
4) Działania następcze, postępowanie wyjaśniające, skutki działania wyjaśniającego
5) Ochrona sygnalisty i jego danych osobowych – przepisy bankowe, przepisy RODO
6) Nadzór organów Banku i raportowanie o nieprawidłowościach, raportowanie do IPS
7) Obowiązek szkoleń – przykładowy zakres szkoleń

Sesja 2. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie ochrony praw konsumentów: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, usługi płatnicze, bancassurance
1. Ryzyko niezgodności w zakresie przepisów o:
1) kredycie konsumenckim,
2) kredycie hipotecznym,
3) świadczeniu usług płatniczych,
4) bancassurance
2. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych w zakresie zapobiegania ryzyku niezgodności
1) Procedury legislacyjne
2) Procedury dotyczące przyjmowania lub zmiany produktów
3) Procedury produktowe
4) Procedury dotyczące przeglądów zarządczych
5) Polityka szkoleń
3. Ocena skuteczności stosowania mechanizmów kontrolnych – testy i weryfikacja
4. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne (check lista)

CZĘŚĆ TRZECIA
Sesja 1. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie polityki wynagrodzeń i polityki informacyjnej
1. Ryzyko niezgodności w zakresie przepisów dotyczących:
1) Polityki wynagrodzeń, w tym neutralności wynagrodzeń oraz przepisów Rekomendacji Z KNF w zakresie wynagrodzeń
2) Polityki informacyjnej (III filar)
3) Przekazywania informacji na zapytania członków banku lub klientów
4) Ujawniania lub przekazywania informacji wymaganych przepisami Prawa bankowego, w tym osób o specjalnych potrzebach
2. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych w zakresie zapobiegania ryzyku niezgodności
1) Polityka wynagrodzeń, Regulamin wynagradzania
2) Polityka/zasady polityki informacyjnej
3) Polityka/zasady w zakresie Zasad Ładu Korporacyjnego
3. Ocena skuteczności stosowania mechanizmów kontrolnych – testy i weryfikacja
4. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne (check lista)
Sesja 2. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
1. Ryzyko niezgodności w zakresie realizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
1) Strategia/Polityka w zakresie ryzyka AML wg wytycznych EBA
2) Wyznaczenie osób odpowiedzialnych – Ustawa AML, Wytyczne EBA
3) Rozpoznawanie i ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy
4) Procedura wewnętrzna
5) Wadliwa realizacja środków bezpieczeństwa finansowego
a) Identyfikacja klienta i poznaj swojego klienta
b) Beneficjenci rzeczywiści
c) Postępowanie z PEP
d) Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
6) Rejestracja transakcji
7) Przechowywanie dokumentów i informacji
8) Zgłaszanie przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów
2. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych w zakresie zapobiegania ryzyku niezgodności
1) Zasady/Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2) Mechanizmy w systemach informatycznych
3) Dokumentacja klienta i analizy
4) Szkolenia
3. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne (check lista)

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .