Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dofinansowania z KFS na szkolenia i rozwój dla pracowników banków.

Czym jest dofinansowanie z KFS?

– O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy
– Dofinansowanie dla małych, średnich i dużych  firm wynosi  80{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}
– Maksymalne dofinansowanie dla jednego pracownika wynosi ponad 11 000 zł na rok
– Pieniądze można pozyskać w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby wnioskującego
– Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku
– Środki w urzędach są ograniczone i decyduje kolejność zgłaszania
– Ważna jest informacja o pomocy de minimis, czy Przedsiębiorca już korzystał
– Dotacja powinna być przelana na Państwa konto przed realizacją szkoleń

W 2016 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmują:

  1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mające na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;
  2. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016 r.)

Na co można przeznaczyć Środki z KFS?

– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
– badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Jesteśmy skuteczni!

W 2015 r. Fundacja zrealizowała projekty szkoleniowe dofinansowane z KFS na łączną kwotę 580 000 zł, przy dotacji na poziomie 80 {641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} (ponad 460 000 zł).

Skontaktuj się z nami:
Wsparcie z ramienia Fundacji obejmuje pomoc w wypełnianiu dokumentacji formalnej oraz pomoc w pisaniu uzasadnień do wniosków o uzyskanie dofinansowania. Wspieramy Banki w pozyskaniu dofinansowania na kursy i szkolenia organizowane przez Fundację.
W sprawie dofinansowania z KFS prosimy o kontakt z naszymi Oddziałami Fundacji