Szanowni Państwo,

 

Z dniem 22 lipca 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, nakładające na banki obowiązek wyłonienia i przeszkolenia personelu kredytodawcy. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej uprzejmie informuje, iż realizuje szkolenia zakończone egzaminem dla personelu kredytodawcy.

W sprawie terminów i lokalizacji szkoleń proszę się kontaktować z Oddziałami Fundacji.

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oferuje przeprowadzenie szkoleń zakończonych egzaminem w następującej formie:

  1. Pracownicy zakwalifikowani przez bank do odbycia szkolenia i zgłoszeni do Fundacji, otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  2. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi w drodze samokształcenia, pracownik odbędzie jednodniowe szkolenie podsumowujące, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z zawieraniem umów o kredyt hipoteczny i obsługą tych produktów.
  3. Szkolenie zostanie zakończone testem sprawdzającym złożonym z 50 pytań.
  4. W przypadku udzielenia prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} pytań, pracownik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zakończonego egzaminem

Przypominamy, że personelem kredytodawcy zobowiązanym do udziału w szkoleniu kończącym się egzaminem są:

  • pracownicy banku i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, bezpośrednio zaangażowani w czynności objęte ustawą lub uczestniczący w obsłudze konsumentów w zakresie kredytu hipotecznego. Są to zarówno pracownicy uczestniczący w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny, jak i uczestniczący w późniejszej obsłudze tych umów,
  • bezpośredni przełożeni osób, o których mowa powyżej.

 

UWAGA!

Z obowiązku przeszkolenia zakończonego egzaminem są zwolnione 2 kategorie pracowników banku (przesłanki rozłączne):

  • osoby, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne (na wydziale ekonomicznym uczelni bądź ukończyły kierunki: ekonomia, finanse/rachunkowość, bankowość) lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra. Nie należą do tej grupy osoby, które uzyskały licencjat na wydziale ekonomii oraz osoby, które uzyskały tytuł magistra w innej dziedzinie, a następnie ukończyły ekonomiczne lub prawnicze studia podyplomowe.
  • osoby posiadające przynajmniej 5 – letniego udokumentowane doświadczenie w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny, ich dystrybucji oraz pośrednictwa kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy pracownik pracował na kilku stanowiskach zaliczanych do „personelu kredytodawcy”, udokumentowane doświadczenie należy zsumować.

 

Dla Pracowników spełniających powyższe przesłanki, a chcących zapoznać się ze zmianami
w działalności kredytowej, dokonać analizy istniejących regulacji pod kątem ich zmiany oraz uaktualnić swoją wiedzę Fundacja również będzie realizować takie szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami naszych szkoleń.

Banki Spółdzielcze zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt bezpośrednio
z Oddziałami Fundacji:

Oddział w Krakowie

tel.: 12 655 13 19 wew. 912

kom.: 500 358 608

e-mail: malgorzata.gladysz@frbs.org.pl

Oddział w Rzeszowie

tel.: 17 86 41 952

kom.: 500 358 648

e-mail: Renata.Bialic@bankbps.pl

Oddział w Warszawie

tel.: 22 53 95 118

kom.: 797 308 503

e-mail: frbs.warszawa@bankbps.pl

Oddział we Wrocławiu

tel.: 71 346 09 64

kom.: 500 358 650

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl

Filia w Lublinie

tel.: 81 728 57 80

kom.: 797 308 502

e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl