Niniejsza ocena została przygotowana zgodnie z wymogami zapisanymi w Rekomendacji J Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) dotyczącej dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości zawartych w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych, wspomagających proces zarządzania ryzykiem związanym z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Zgodnie z zapisami rekomendacji 7 wykorzystywaną przez bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną jeżeli:

  • jest na bieżąco zasilana informacjami wyłącznie ze źródeł uznanych za wiarygodne, zwłaszcza określonych w rekomendacji 1.2.3. [1]
  • poszczególne informacje gromadzone są w sposób wystandaryzowany,
  • jest zagwarantowana wysoka jakość informacji zwrotnych generowanych w ramach bieżącego wykorzystania bazy danych,
  • posiada odpowiednio duży zasób informacji (historycznych i aktualnych) o poszczególnych, lokalnych rynkach nieruchomości,
  • system informatyczny obsługujący bazę danych charakteryzuje się odpowiednim poziomem wydajności i bezpieczeństwa, zgodnie z dobrą i uznaną praktyką w tym zakresie,
  • zgromadzone informacje pozwalają na dokonywanie oceny i monitorowania wartości zabezpieczenia na nieruchomości oraz prowadzenie analiz i generowanie raportów dotyczących zarówno rynków lokalnych jak i całego rynku nieruchomości,
  • jest obsługiwana przez osoby/komórki organizacyjne o odpowiednich kompetencjach,
  • bank posiada i stosuje odpowiednie procedury, zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi w banku zasadami wdrażania przepisów wewnętrznych, regulujące wykorzystywanie baz danych oraz uznawanie ich za wiarygodne, zarówno w odniesieniu do baz wewnętrznych jak i zewnętrznych – jeżeli są przez bank wykorzystywane.

1. Wykorzystywaną przez Bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną, jeżeli jest na bieżąco zasilana informacjami wyłącznie ze źródeł uznanych za wiarygodne.

Spółdzielcza Baza Nieruchomości gromadzi dane wprowadzane przez Banki Spółdzielcze uczestniczące w projekcie do wewnętrznych baz danych. Baza nie jest zasilana danymi pochodzącymi z innych źródeł. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jako administrator danych gromadzonych w Bazie gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonych informacji o nieruchomościach oraz ogranicza uczestników projektu do Banków Spółdzielczych.

2. Wykorzystywaną przez Bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną, jeżeli poszczególne informacje gromadzone są w sposób wystandaryzowany.

Dane wprowadzane do wewnętrznych baz danych muszą być zgodne z wymogami rekomendacji J dotyczącymi obligatoryjności pól opisujących nieruchomość. Ponieważ zewnętrzna baza danych budowana jest w całości w oparciu o wewnętrzne bazy danych Banków uczestniczących w projekcie, zapewnienie standaryzacji i zgodności z wymogami rekomendacji J baz wewnętrznych przekłada się bezpośrednio na strukturę i zawartość zewnętrznej bazy nieruchomości.

wykres sbn

Większość danych o cenach nieruchomości zgromadzonych w zewnętrznej bazie powiązana jest bezpośrednio z transakcjami sprzedaży nieruchomości. Co trzecia informacja o cenie związana jest z wyceną nieruchomości uzyskaną przez Bank. Oznacza to, że zdecydowana większość danych zgromadzonych w bazie oparta jest o informacje o cenach o wysokiej zbieżności z rzeczywistą wartością cen rynkowych. Spośród zgromadzonych w bazie rekordów 18% informacji dotyczy cen ofertowych, które ze względu na swój charakter mogą odbiegać od faktycznych wartości nieruchomości. Informacje o cenach nieruchomości zaczytane z zewnętrznej bazy (Spółdzielczej Bazy Nieruchomości) są opatrzone informacją o źródle informacji o cenie.

3. Wykorzystywaną przez Bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną, jeżeli jest zagwarantowana wysoka jakość informacji zwrotnych generowanych w ramach bieżącego wykorzystania bazy danych.

Na podstawie danych zgromadzonych w wewnętrznej i zewnętrznej bazie danych możliwe jest tworzenie zestawień statystycznych z wykorzystaniem aplikacji Microsoft SQL Server Reporting Services. Raporty umożliwiają wybór nieruchomości do analiz pod względem typu, źródła pochodzenia ceny nieruchomości, położenia geograficznego, daty określającej aktualność ceny, wielkości nieruchomości. Ponadto dane pochodzące z zewnętrznej bazy danych prezentowane są z dokładnością do nieruchomości – istnieje możliwość weryfikacji szczegółowych cech nieruchomości, takich jak parametry związane ze standardem budynku, dostępnymi mediami czy lokalizacją. Oznacza to możliwość porównania nieruchomości pod względem każdego z pól wymaganych przez rekomendację J od bazy wewnętrznej.

4. Wykorzystywaną przez Bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną, jeżeli posiada odpowiednio duży zasób informacji (historycznych i aktualnych) o poszczególnych, lokalnych rynkach nieruchomości.

Spośród zgromadzonych w bazie danych aż 32% zostało wprowadzonych w roku 2018. Oznacza to dynamiczny rozwój bazy oraz liczby zgromadzonych w niej rekordów. Jest to związane z rozwojem projektu Spółdzielcza Baza Nieruchomości i wprowadzaniem przez Banki uczestniczące w nim informacji o nowych  nieruchomościach stanowiących zabezpieczenia kredytów. Jednocześnie baza wzbogacana jest sukcesywnie o dane dotyczące starszych wycen.

Poniższy wykres prezentuje strukturę bazy według dat wycen:

SBN2

Dane zgromadzone w Spółdzielczej Bazie Nieruchomości są zdywersyfikowane pod względem terytorialnym. Najsilniej reprezentowane są województwa podkarpackie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie.

5. Wykorzystywaną przez Bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną, jeżeli system informatyczny obsługujący bazę danych charakteryzuje się odpowiednim poziomem wydajności i bezpieczeństwa, zgodnie z dobrą i uznana praktyką w tym zakresie

Spółdzielcza baza Nieruchomości oparte jest o oprogramowanie Microsoft SQL Server. Baza zewnętrzna posadowiona jest na serwerach Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, która sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem gromadzonych danych. Dane do wewnętrznych baz gromadzone są z wykorzystaniem tej samej architektury, co zapewnia spójność formatów danych i zgodność obydwu baz. Obsługa baz danych zaimplementowana została w aplikacji w postaci pliku wykonywalnego exe, który umożliwia wprowadzanie nieruchomości oraz wykonywanie synchronizacji baz wewnętrznych i zewnętrznych. Raportowanie z baz zapewnia technologia Microsoft Server Reporting Services. Stworzony w Banku serwer raportów wystawia strony www dostępne w sieci wewnętrznej, które pozwalają na generowanie interaktywnych raportów na podstawie zaimplementowanych wzorców.

6. Wykorzystywaną przez Bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną, jeżeli zgromadzone informacje pozwalają na dokonywanie oceny i monitorowania wartości zabezpieczenia na nieruchomości oraz prowadzenie analiz i generowanie raportów dotyczących zarówno rynków nieruchomości, jak i całego rynku nieruchomości

Gromadzone w wewnętrznej bazie nieruchomości dane mogą być przetwarzane razem z danymi zaczytywanymi z bazy zewnętrznej, lub oddzielnie od nich. Oznacza to możliwość oparcia generowanych raportów o dane zweryfikowane bezpośrednio przez Bank, lub wzbogacenie ich o dane pochodzące od okolicznych Banków Spółdzielczych. Ponieważ jednym z pól opisującym nieruchomość w bazie jest data uzyskania informacji o cenie – odpowiednio data transakcji, data wyceny lub data oferty, Spółdzielcza Baza Nieruchomości umożliwia generowanie raportów o aktualnej cenie nieruchomości i śledzenie ich zmian w czasie.

7. Wykorzystywaną przez Bank bazę danych o rynku nieruchomości uznaje się za wiarygodną, jeżeli jest obsługiwana przez osoby/ komórki organizacyjne o odpowiednich kompetencjach

Aplikacja SBN, która służy do wprowadzania i pozyskiwania danych z baz wewnętrznych i zewnętrznych wykorzystuje system logowania użytkowników i zarządzania uprawnieniami do każdej dostępnej funkcji systemu. Wyznaczony w Banku Administrator nadaje uprawnienia poszczególnym pracownikom Banku zgodnie z ich stanowiskiem i zapisami regulacji obowiązujących w Banku. Każda z wprowadzonych nieruchomości posiada informację o użytkowniku, który wprowadził ją do bazy, a w bazie zewnętrznej gromadzone są ponadto informacje o Banku, który dokonał zasilenia Spółdzielczej Bazy Nieruchomości o każdy z rekordów.

[1] Bazy danych o rynku nieruchomości powinny być zasilane możliwymi do wprowadzenia do bazy informacjami pochodzącymi z wiarygodnych źródeł (również innych niż bankowe), m.in. z: aktów notarialnych, operatów szacunkowych, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych, planów zagospodarowania przestrzennego, informacji o cenach transakcyjnych z rynków lokalnych, opracowań statystycznych (np. danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny), zbiorów jednostkowych wskaźników cenowych z budownictwa, katalogów nakładów rzeczowych, dokumentacji technicznych i projektowych, zbiorów danych o cenach i wartości nieruchomości będących w posiadaniu jednostek administracji rządowej i samorządowej.