Krajowy Fundusz Szkoleniowy daje Bankom Spółdzielczym możliwość przeszkolenia pracowników przy znacznym, bo nawet 80 % dofinansowaniu szkoleń. Można zdobyć dotację na szkolenia i kursy, studia, zasadniczo podnieść kwalifikacje a także zdobyć uprawnienia i certyfikaty zawodowe.

Budżet na szkolenia w ramach KFS w 2020 roku to ponad 195 mln złotych w podziale na województwa.

Już teraz warto zaplanować działania i pozyskać dotacje na szkolenia dla pracowników.

Priorytety wydatkowania KFS w 2020 r.

Priorytety tzw. „puli ministra”, czyli (80%)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków wskazał 7 następujących priorytetów na rok 2020:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodów deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjąć się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanego na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (20%)

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Fundacja ma wieloletnie doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania KFS. Spełniamy również wszystkie ministerialne wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych.

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadamy certyfikat SUS 2.0, który potwierdza jakość realizowanych przez nas szkoleń.

 Wsparcie przy pozyskaniu  i rozliczeniu dotacji

W latach 2015-2019 r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej wspierała Banki Spółdzielcze i Bank Zrzeszający w pozyskaniu dotacji z KFS. Zespół FRBS aktywnie współuczestniczył we wszystkich etapach pozyskania dofinansowania, tj.:

Wysokość dotacji

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków KFS dla jednego pracownika nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. W minionych latach kwota dotacji na osobę wynosiła około 11 000 zł. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogły otrzymać 80% wartości kosztów, natomiast 20% stanowił wkład własny pracodawcy. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, mogły wnioskować o dofinansowanie nawet 100% kosztów kształcenia.

Informacja o wysokości środków oraz priorytety wydatkowania KFS na 2020 rok:

https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020

Dla kogo dofinansowanie?

KFS to fundusz przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników (oraz pracodawców), które podejmowane jest z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. O dofinansowanie z KFS mogą się ubiegać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Dofinansowanie mogą pozyskać zarówno mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – w tym spółdzielnie – oraz organizacje pozarządowe.

Przeznaczenie środków

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jesteśmy skuteczni

W latach 2015-2019 ponad 40 Banków Spółdzielczych we współpracy z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej skorzystało z tej formy wsparcia. Łączna kwota projektów z dofinansowaniem to ponad: 1 800 00,00 zł

Kwestie formalne

Aby pozyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub oddziału przedsiębiorstwa. I choć kryteria decydujące o pozyskaniu dofinansowania są jednolite w całym kraju, to każdy urząd dysponuje odmiennym wzorem wniosku. Wynika to z faktu, że wzór dokumentacji formalnej został opracowany już bezpośrednio w danym urzędzie pracy. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Powinien zapoznać się z wzorem wniosku pozyskanym z urzędu, któremu terytorialnie podlega ze względu na siedzibę lub oddział. Wzory z innych urzędów nie będą akceptowane. W zależności od urzędu wymagane wnioski są kilku, ale również kilkunastostronicowe.  Choć narzucone przez urząd wzory mają czasami pokaźną objętość, sama procedura wypełniania nie jest bardzo skomplikowana.

Jak zdobyć dotację?

Banki zainteresowane pozyskaniem dofinansowania powinny na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronach Urzędów Pracy. W większości urzędów środki wyczerpują się bardzo szybko, a o otrzymaniu dotacji, poza dobrze wypełnionym wnioskiem i spełnieniem wymogów formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warto skorzystać z tej formy dofinansowania. Pozwala ona znacznie ograniczać koszty realizacji szkoleń. Fundacja w latach ubiegłych oraz w kolejnym, 2020 roku, będzie nadal aktywnie wspierać Banki Spółdzielcze we wszystkich kwestiach związanych z pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.