Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji z Poznania podpisały dziś porozumienie o strategicznej współpracy w prowadzeniu zintegrowanych działań edukacyjnych na rzecz sektora banków spółdzielczych.  Porozumienie podpisano w obecności prezesów Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka i SGB-Banku SA – Mirosława Skiby.

Oba podmioty szkoleniowe, stale współpracujące z dwoma zrzeszeniami działającymi w sektorze bankowości spółdzielczej, zobowiązały się do wspólnych działań w zakresie ustawicznego szkolenia zawodowego pracowników banków spółdzielczych, doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji kadr menedżerskich bankowości spółdzielczej, ułatwień w transferze wiedzy do banków spółdzielczych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu bankowego.

Bankowość spółdzielcza stoi przed licznymi wyzwaniami, które przynosi szybko zmieniający się, coraz bardziej konkurencyjny, rynek. Aby na nim efektywnie funkcjonować musimy w swoich działaniach wyprzedzać te zmiany. Stawia to wysokie wymagania przed kadrą zarządzającą i  pracownikami banków spółdzielczych – mówi Prezes Zarządu Banku BPS SA, Zdzisław  Kupczyk. – Rutynowe działania wynikające z doświadczeń przeszłości już nie wystarczą.  Potrzebna jest nowa wiedza i stałe jej uzupełnianie. Permanentne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji na wszystkich szczeblach naszego działania. Podpisane porozumienie stwarza zorganizowane ramy do wdrażania takiego procesu w całym sektorze bankowości spółdzielczej. Partnerstwo z  BODiE oraz FRBS daje gwarancję wysokiego poziomu oraz koordynacji działań edukacyjnych adresowanych do banków spółdzielczych. Jako bank zrzeszający  wspieramy taką inicjatywę.  

Współpracując w sferze szkoleniowej w obu zrzeszeniach osiągniemy efekt skali, zmniejszymy koszty edukacji personelu i podniesiemy poziom kwalifikacji pracowniczych na zdecydowanie wyższy poziom – mówi prezes zarządu SGB-Banku SA, Mirosław Skiba.
Ta inicjatywa wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom banków spółdzielczych, które bywają zasypywane dziesiątkami ofert o charakterze konferencyjno-szkoleniowym, nie zawsze gwarantującymi odpowiedni poziom merytoryczny i organizacyjny. Znając doświadczenia BODiE i FRBS możemy być pewni, że kierowane do banków propozycje edukacyjne będą spełniały najwyższe wymagania profesjonalizmu i wiedzy bankowej.

W porozumieniu o współpracy zdefiniowano również obszar wspólnych zadań, który będzie obsługiwany przez oba podmioty. Wśród nich między innymi podniesienie kwalifikacji kadr pracowników sektora w zakresie produktów, usług i procesów bankowych, a także kwalifikacji kadr menedżerskich poprzez opracowywanie działań i programów rozwijających liderów w bankowości spółdzielczej.

FRBS i BODiE zamierzają również prowadzić szkolenia przygotowujące bankowość do działań w sferze mobilnej poprzez rozwój umiejętności technicznych. Współpraca obejmuje także budowanie nowoczesnych form kształcenia poprzez wykorzystanie technik nauczania zdalnego i tworzenie specjalistycznych, wspólnych programów szkoleniowych, które będą realizowane lokalnie.

Partnerzy zadeklarowali jednocześnie gotowość wsparcia banków spółdzielczych w pozyskiwaniu grantów i dofinansowania do realizowanych projektów rozwojowych.

Doceniając potencjał i wieloletnie doświadczenie BODiE oraz FRBS, dwa Banki Zrzeszające widzą konieczność podjęcia wspólnych działań w zakresie dostarczenia wiedzy
i umiejętności w sposób nowoczesny i efektywny. Dlatego zobowiązują BODiE i FRBS do zawarcia strategicznego partnerstwa na rzecz prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych na rzecz sektora banków spółdzielczych. Bank BPS i SGB-Bank deklarują wsparcie dla podjętych wspólnych działań w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowników sektora bankowości spółdzielczej.

Jak podkreśla Prezes Zarządu FRBS, Pan Krzysztof Story: Celem podpisywanego porozumienia jest pogłębienie współpracy między partnerami – instytucjami, które od ponad 20 lat aktywnie działają na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. Partnerstwo to domyślnie wymiana doświadczeń, transfer wiedzy, a także dzielenie się wypracowanymi rozwiązaniami edukacyjnymi.

W czasach, gdzie jedyne pewne to zmiana, a stałe podnoszenie kompetencji pracowników jest wpisane w rozwój instytucji finansowych Fundacja i BODIE łączą siły, by bardziej efektywnie działać na rzecz banków spółdzielczych. W dobie rewolucji technologicznej i wymiany pokoleniowej chcemy podnosić konkurencyjność oraz wspierać zarządy i pracowników w nabywaniu rynkowych kwalifikacji. Jeszcze wiele rozwiązań pozostało do wdrożenia.

Mamy bardzo wiele wspólnego. Obydwie instytucje to prężnie działające firmy szkoleniowe i placówki edukacyjne, z udokumentowanym wysokim standardem świadczenia usług szkoleniowych i doradczych.

Wierzymy, że deklaracja strategiczna usprawni pracę nad kluczowymi rozwiązaniami rozwojowymi dla całego sektora.