Przedstawiamy program Europejskiego Studium Bankowości, przygotowującego do egzaminu ECB  EFCB, prowadzącego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca.

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatów ZBP certyfikat ECB EFCB uprawnia do starania się o nadanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Szczegółowych informacji udziela Patrycja Basta – tel. 500 358 589

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Europejskie Studium Bankowości

Uczestnicy:

Studium kierowane jest do wszystkich pracowników Banku, pragnących  poszerzyć wiedzę ogólnobankową na  poziomie europejskim.

Cel:

Uzyskanie Europejskiej Certyfikacji Bankowca EFCB.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć kompendium wiedzy ogólnobankowej w zakresie wymaganym podczas egzaminu ECB EFCB, prowadzącego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca. Zgodnie  z procedurą uzyskiwania  Certyfikatów ZBP, certyfikat ECB EFCB uprawnia do starania się o nadanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o certyfikat europejski powinna wykazać się wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. Certyfikat umożliwia porównywalność kwalifikacji na rynku europejskim, podnosi atrakcyjność pracowników z certyfikatem na rynku pracy i ułatwia ich mobilność na terenie Unii Europejskiej.

Metodyka:

Program kursu jest zgodny z Systemem Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, prowadzonym przez Związek Banków Polskich, a także  z wymogami akredytacyjnymi systemu EFCB, prowadzonym przez European Banking and Financial Services Training Network. Zajęcia prowadzone będą w formie 4 dwudniowych zjazdów (60 godzin).

Po zakończeniu Studium odbywa się egzamin w formie pisemnej w języku polskim (test składający się ze 100 pytań).  Zdanie egzaminu gwarantuje otrzymanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca, wydawanego przez European Banking and Financial Services Training Network oraz umożliwia ubieganie się o stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, wydawanego przez Związek Banków Polskich.

Prowadzący:

Zespół wykładowców reprezentujących różne specjalizacje w obszarze wiedzy bankowej – praktycy bankowi, wykładowcy współpracujący z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Program:

Moduł I: System monetarny i finansowy Unii Europejskiej

Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej

Polityka monetarna w Unii Europejskiej

System finansowy w UE i unia bankowa

Moduł II. Klienci, produkty i usługi banku

Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klienta

Produkty i usługi

Klienci detaliczni Klienci zamożni

Klienci MŚP

Klienci korporacyjni

Etyka

Moduł III. Ryzyko i compliance

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej banku

Ryzyko kredytowe

Ryzyko płynności i wypłacalność banku

Ryzyko rynkowe

Ryzyko operacyjne

Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli

Inne ryzyka

Miejsce szkolenia: Oddziały FRBS: Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław.

Szkolenie może odbyć się na zlecenie Banku w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Bank, wymagana liczba  uczestników 25 – 30 osób

Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy

Koszt od osoby – 2.200 złotych brutto

Egzamin

Zgodnie z Regulaminem Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, zatwierdzonym przez Zarząd Związku Banków Polskich i obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., egzamin odbywa się przed Komisją powoływaną przez Prezesa ZBP.

Egzamin ma formę pisemną – testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Każde pytanie posiada 4 alternatywne odpowiedzi.

Testy egzaminacyjne przygotowywane są przy wykorzystaniu polskiej bazy pytań ECB EFCB, opracowanej przez zespół ekspertów powołanych przez MSBiF, GAB i WIB.

Czas trwania egzaminu to 120 minut.

Minimum wymagane do zaliczenia testu wynosi 60 pkt (60% prawidłowych odpowiedzi).

Osobom, które nie zdały egzaminu, przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.

Osoby przystępujące do egzaminu powinny wykazać  się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Certyfikacja europejska została opracowana przez wiodące instytucje kształcenia bankowego z 17 krajów Europy, będące członkami European Banking & Financial Services Training Association Asbbl. Ze strony Polski w pracach nad systemem certyfikacji uczestniczyli: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Warszawski Instytut Bankowości i Gdańska Akademia Bankowa.

Wymogi egzaminacyjne są opisane w dokumencie „Cele egzaminacyjne ECB EFCB(pobierz). Pomocniczo można skorzystać z podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB„, wydanie III (pobierz).

Baza pytań testowych do egzaminu ECB EFCB 3E (bez odpowiedzi) jest do pobrania tutaj.

Podręcznik został wydany w 2010 r. i ze względu na zmiany w bankowości, w szczególności dotyczące regulacji bankowych, część zagadnień w podręczniku jest już nieaktualna. W tej sytuacji należy go traktować jedynie jako uzupełniający materiał szkoleniowy przed przystąpieniem do egzaminów ECB EFCB. Wiodącym dokumentem w procesie przygotowania kandydatów do egzaminu ECB EFCB są wyżej wskazane , określające wymagania egzaminacyjne.

Informujemy także, iż podczas przygotowania się do egzaminu ECB EFCB obowiązuje dostępna na rynku literatura bankowa i źródła internetowe.

Koszt egzaminu od osoby – 650 złotych brutto.

Szczegółowych informacji udziela Patrycja Basta – tel. 500 358 589