Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dofinansowania z KFS na szkolenia i rozwój dla pracowników banków.

Czym jest dofinansowanie z KFS?

– O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy
– Dofinansowanie dla małych, średnich i dużych firm wynosi 80{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}
– Pieniądze można pozyskać w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby wnioskującego
– Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku
– Środki w urzędach są ograniczone i decyduje kolejność zgłaszania
– Ważna jest informacja o pomocy de minimis, czy Przedsiębiorca już korzystał
– Dotacja powinna być przelana na Państwa konto przed realizacją szkoleń

W 2017 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmują:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Na co można przeznaczyć Środki z KFS?

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jesteśmy skuteczni!

W 2015 roku 12 Banków Spółdzielczych pozyskało dofinansowanie do szkoleń na poziomie 423 749,84 zł, a łączna wartość projektów szkoleniowych to 529 687,30 zł. FRBS współpracowała również z Bankiem BPS SA przy pozyskaniu dotacji na realizację projektu Akademia Zarządzania Strategicznego i Akademia Menadżera na Medal, wniosek Banku BPS został pozytywnie rozpatrzony i Bank uzyskał dofinansowanie.

W 2016 roku dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego uzyskały 32 Banki Spółdzielcze. Łączna kwota projektów dofinansowanych to 1 009 511,64 zł a kwota dotacji wynosi 807 609,31 zł.

Popularne tematy szkoleń
Wśród szkoleń, które cieszyły się największym zainteresowaniem banków w 2015 i 2016 roku można wyróżnić główne kategorie:

1. Szkolenia obligatoryjne lub wynikające ze zmieniających się przepisów, z obszarów takich jak:

Współczesne zagrożenia sektora bankowego -nowe formy przestępczości zewnątrz i wewnątrzbankowe:

Napady na banki jako najgroźniejsza forma przestępczości w sektorze bankowym. Zagrożenie mienia bankowego i sposoby ich zapobiegania (szkolenie antynapadowe z symulacją napadu;

Zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego banku ze strony zorganizowanej przestępczości -przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej;

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych oraz ochrona tajemnicy bankowej.

2. Szkolenia z zakresu Profesjonalnej i efektywnej sprzedaży i obsługi klienta.

3. Cykle specjalistycznych szkoleń lub szkolenia dopełniające wiedzę uczestników z obszarów takich jak:

1) Zmiany w funkcjonowaniu banku spółdzielczego w związku z nowymi przepisami prawa europejskiego i krajowego;

2) Profesjonalny Doradca Bankowy- podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry bankowej oraz nowe formy wsparcia dla Klientów;

3) Efektywne działanie banku – zarządzanie ryzykiem kredytowym – identyfikacja, ocena i następstwa ryzyka kredytowego w działalności banku.

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie z ramienia Fundacji obejmuje pomoc w wypełnianiu dokumentacji formalnej oraz pomoc w pisaniu uzasadnień do wniosków o uzyskanie dofinansowania. Wspieramy Banki w pozyskaniu dofinansowania na kursy i szkolenia organizowane przez Fundację.

W sprawie dofinansowania z KFS prosimy o kontakt z naszymi Odziałami Regionalnymi.