Krajowy Fundusz Szkoleniowy daje Bankom Spółdzielczym możliwość przeszkolenia pracowników przy znacznym, bo nawet 80 % dofinansowaniu szkoleń. Można zdobyć dotację na szkolenia i kursy, studia, zasadniczo podnieść kwalifikacje a także zdobyć uprawnienia i certyfikaty zawodowe.

Budżet na szkolenia w ramach KFS w 2019 roku to ponad 180 mln złotych w podziale na województwa.

Już teraz warto zaplanować działania i pozyskać dotacje na szkolenia dla pracowników.

Priorytety wydatkowania KFS w 2019 r.

Priorytety tzw. „puli ministra”, czyli (80%)

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (https://barometrzawodow.pl);
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (20%)

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Fundacja ma wieloletnie doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania KFS. Spełniamy również wszystkie ministerialne wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych.

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadamy certyfikat SUS 2.0, który potwierdza jakość realizowanych przez nas szkoleń.

 Wsparcie przy pozyskaniu  i rozliczeniu dotacji

W latach 2015-2018 r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej wspierała Banki Spółdzielcze i Bank Zrzeszający w pozyskaniu dotacji z KFS. Zespół FRBS aktywnie współuczestniczył we wszystkich etapach pozyskania dofinansowania, tj.:

Wysokość dotacji

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków KFS dla jednego pracownika nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. W minionych latach kwota dotacji na osobę wynosiła około 11 000 zł. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogły otrzymać 80% wartości kosztów, natomiast 20% stanowił wkład własny pracodawcy. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, mogły wnioskować o dofinansowanie nawet 100% kosztów kształcenia.

Wysokość środków w podziale na województwa:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/KFS_2019_plan_wydatkowania.pdf/6bca600d-a62e-8a49-f385-23a1df9d6d75

Dla kogo dofinansowanie?

KFS to fundusz przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników (oraz pracodawców), które podejmowane jest z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. O dofinansowanie z KFS mogą się ubiegać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Dofinansowanie mogą pozyskać zarówno mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – w tym spółdzielnie – oraz organizacje pozarządowe.

Przeznaczenie środków

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jesteśmy skuteczni

W latach 2015-2018 ponad 40 Banków Spółdzielczych we współpracy z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej skorzystało z tej formy wsparcia. Łączna kwota projektów z dofinansowaniem to: 1 600 484,48 zł

Kwestie formalne

Aby pozyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub oddziału przedsiębiorstwa. I choć kryteria decydujące o pozyskaniu dofinansowania są jednolite w całym kraju, to każdy urząd dysponuje odmiennym wzorem wniosku. Wynika to z faktu, że wzór dokumentacji formalnej został opracowany już bezpośrednio w danym urzędzie pracy. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Powinien zapoznać się z wzorem wniosku pozyskanym z urzędu, któremu terytorialnie podlega ze względu na siedzibę lub oddział. Wzory z innych urzędów nie będą akceptowane. W zależności od urzędu wymagane wnioski są kilku, ale również kilkunastostronicowe.  Choć narzucone przez urząd wzory mają czasami pokaźną objętość, sama procedura wypełniania nie jest bardzo skomplikowana.

Jak zdobyć dotację?

Banki zainteresowane pozyskaniem dofinansowania powinny na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronach Urzędów Pracy. W większości urzędów środki wyczerpują się bardzo szybko, a o otrzymaniu dotacji, poza dobrze wypełnionym wnioskiem i spełnieniem wymogów formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warto skorzystać z tej formy dofinansowania. Pozwala ona znacznie ograniczać koszty realizacji szkoleń. Fundacja w latach ubiegłych oraz w kolejnym, 2019 roku, będzie nadal aktywnie wspierać Banki Spółdzielcze we wszystkich kwestiach związanych z pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.