Data rozpoczęcia szkolenia:

08.04.2024

Data zakończenia szkolenia:

08.04.2024
09.04.2024

Opis szkolenia:

I DZIEŃ : System zarządzania ryzykiem w Banku

– identyfikacja ryzyka działalności banku, ocena istotności ryzyka – w tym ryzyka ESG, ICT, conduct risk, modeli, ML/FT, strategia zarządzania ryzykiem,
adekwatność kapitałowa i wymogi kapitałowe na ryzyka istotne

CELE:

 • Poznać zasady nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem i zarządzaniem kapitałowym oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego
 • Uzyskać kompetencje teoretyczne związane z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem oraz adekwatnością kapitałą niezbędne do wykazania kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami
 • Rozpoznać obszary wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych

 KORZYŚCI:

 • Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem prac
 • Uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny

ADRESACI:

 1. Prezesi i członkowie Zarządu
 2. Pracownicy wyznaczeni do kadry rezerwowej (planu sukcesji)
 3. Dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy, pracownicy komórek ds. ryzyka
 4. Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy komórek ds. zgodności lub kontroli wewnętrznej

WYMAGANIA WSTĘPNE OD UCZESTNIKÓW:

 • Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

 Prowadzący:

Wojciech Iwanow: posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i compliance w Banku. Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer, Approved  E-S-G Officer, Lead Auditor ISO 27001.

Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego.

Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkoleniowych sektora Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli.

 

II DZIEŃ: ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ W BANKU

 CELE:

 • Rozpoznać lub usystematyzować zakres przepisów prawnych i nadzorczych dotyczących nadzoru nad obszarem compliance.
 • Uzyskać wiedzę dotyczącą kluczowych aspektów działalności banku wymagających nadzorowania z racji obowiązujących przepisów
 • Uzyskać podstawowe zasady metodyki pracy komórek zgodności. w tym właściwego wbudowania w proces mechanizmów kontroli ryzyka
 • Udoskonalić metody zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku

 KORZYŚCI:

Uzyskanie wiedzy przydatnej w realizacji pełnionej funkcji

ADRESACI:

 1. Członkowie Zarządu
 2. Kierujący komórką zgodności
 3. Specjaliści komórek ds. zgodności oraz komórek kontroli
 4. Pracownicy komórki ryzyka
 5. Pracownicy odpowiedzialni za monitorowanie poziome i pionowe mechanizmów kontroli wewnętrznej
 6. Pracownicy typowani jako kadra rezerwowa w komórkach kluczowych lub przyszli członkowie zarządu

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Ogólna orientacja w organizacji zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku
 2. Podstawowa znajomość zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 3. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz metodyki niezależnego monitorowania.

 PROWADZĄCA:

Wioleta Ciulińska – prawie 15-letni staż w prowadzeniu szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych w Polsce. Praktyk w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej, procesu kredytowego zarządzania ryzykiem w banku, certyfikowany audytor wewnętrzny oraz officer compliance. Obecnie Wiceprezes zarządu w banku spółdzielczym z grupy Zrzeszenia BPS.

CENA SZKOLENIA:

1250 zł/os brutto

Plan szkolenia:

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne prowadzone jest w formie prezentacji oraz zajęć warsztatowych

MIEJSCE:

Warszawa, ul. Grzybowska 81, w siedzibie Banku BPS (sala konferencyjna I piętro).

TERMIN SZKOLENIA:

08-09 kwietnia 2024r., godziny realizacji: 09:30-15:30

Dzień I 

1. System zarządzania ryzykiem w Banku
2. Przepisy Rozp. MFFiPR i Rekomendacji Z KNF dotyczące systemu zarządzania ryzykiem
3. Model III linii obrony i zadania w zakresie zarządzania ryzykiem
4. Ryzyka potencjalnie obciążające działalność banku
5. Identyfikacja ryzyka istotnego
1) Kryteria ilościowe
2) Kryteria jakościowe
6. Ocena istotności ryzyka ESG, ICT, conduct risk, modeli, ML/FT
7. Czy ryzyko ESG jest obecnie istotne?
8. Projekt wytycznych EBA dotyczący zarządzania ryzykiem ESG wydany w 2024r
9. Strategia zarządzania ryzykiem
1) Obligatoryjne elementy strategii zarządzania ryzykiem
2) Apetyt na ryzyko i jego wyrażanie
3) Limity strategiczne
4) Wymagania BION
5) Typowe wady
10. Powiązanie systemu zarządzania ryzykiem z polityką wynagrodzeń i ryzykiem ESG
11. System informacji zarządczej w zakresie ryzyka
1) Wymagania Rozp. MFFiPR
2) Wymagania Rekomendacji Z KNF
3) Wymagania BION
4) Typowe wady
12. Ryzyko kapitałowe (wypłacalności) – definicja, przyczyny występowania
13. Polityka/strategia kapitałowa
1) Podstawowe elementy założenia polityki/strategii
2) Plan kapitałowy, planowanie kapitałowe, obligatoryjne założenia planu
3) Przeglądy zarządcze polityki/strategii
14. Proces szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP) – od podstaw i założeń do zaawansowanego wykorzystania
15. Metodyka szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oparta na minimalnym wymogu kapitałowym
16. Metody szacowania wymogu na ryzyka II filara
1) „Nowe ryzyka” – ESG, conduct risk, ryzyko ICT, modeli ryzyko ML/FT
2) Weryfikacja metodyki w ramach ICAAP
17. Testy warunków skrajnych w zakresie kapitałów
1) Założenia, zakres kapitałowych testów warunków skrajnych
2) Testy odwrotne
2) Reakcja Banku na wyniki testów
18. Monitorowanie adekwatności kapitałowej
19. Kapitałowy plan awaryjny
1) Obligatoryjne elementy
2) Typowe wady
20. System sprawozdawczości wewnętrznej w zakresie adekwatności kapitałowej

Dzień II 

1. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym – struktura organizacyjna, model 3 linii obrony – przepisy krajowe i unijne,
2. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej w obszarze compliance,
3. Organizacja pracy Komórki zgodności,
4. Obszary zainteresowania komórki zgodności,
5. Mechanizmy kontrolne i mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności,
6. Matryca funkcji kontroli – rola komórki zgodności
7. Metodyka niezależnego monitorowania:
• Zasady dokonywania weryfikacji bieżącej
• Zasady testowania poziomego i pionowego w procesach istotnych,
• Dobór próby
8. Badanie zgodności działania banku z przepisami prawa – zakres i sposób badania,
9. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – metody pomiaru
10. Raportowanie o nieprawidłowościach:
• Przykłady wniosków i budowa raportu.
• Formułowanie opinii,
11. Zasady etyki
12. Studium przypadku.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

Magdalena Rycembel

Dyrektor Oddziału

kom. 797 308 503

tel. +48 (22) 53 95 328, fax. +48 (22) 57 81 443

e-mail.: magdalena.rycembel@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)