Data rozpoczęcia szkolenia:

01.03.2024

Data zakończenia szkolenia:

01.03.2024

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie wiedzy na temat systemu kontroli wewnętrznej w banku. Doskonalenie warsztatu uczestników systemu kontroli wewnętrznej: członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracownika komórki zgodności, kontrolera  wewnętrznego. Przykłady w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCA:

Wioleta Ciulińska prawie 15-letni staż w prowadzeniu szkoleń  dla pracowników Banków Spółdzielczych w Polsce, praktyk w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej, procesu kredytowego  zarządzania ryzykiem w banku, certyfikowany audytor wewnętrzny oraz officer compliance. Obecnie Wiceprezes zarządu w banku spółdzielczym z grupy Zrzeszenia BPS.

 

CENA SZKOLENIA:

590 zł/os brutto

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

Warszawa, ul. Grzybowska 81, w siedzibie Banku BPS (sala konferencyjna I piętro).

TERMIN SZKOLENIA:

01 marca  2024r., godziny realizacji: 10:00-15:00

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. System kontroli wewnętrznej w Banku spółdzielczym
a) Prawo bankowe
b) Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,
c) Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach wydana przez KNF w 2017r
d) Rekomendacja Z dotycząca ładu wewnętrznego w bankach wydana przez KNF w 2020 r.
e) Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF 2014r r
f) Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (wydanie drugie) z dnia 2 lipca 2021r (EBA/GL/2021/05)
g) Metodyka BION wydana przez UKNF
2. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym,
a) funkcja kontroli
b) badanie zgodności
c) audyt wewnętrzny
3. Standardy działania oraz konflikt interesów,
4. Wzajemne relacje, zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność Rady Nadzorczej i Zarządu oraz członków Komitetu Audytu.
5. Stanowisko audytu wewnętrznego i stanowisko ds. zgodności w regulacjach wewnętrznych
a) zasady zatrudniania i zwalniania wynikające z przepisów prawa
b) zasady wynagradzania,
c) niezależność funkcjonalna i organizacyjna
6. Procedury wewnętrzne w Banku Spółdzielczym w obszarze audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i badania zgodności,
7. Matryca funkcji kontroli,
a) testowanie poziome,
b) testowanie pionowe,
c) dobór próby,
8. Sprawozdawczość z zakresu systemu kontroli wewnętrznej – sprawozdania dla Zarządu i Rady Nadzorczej (realizacja zadań, kontrola, zgodność, audyt),
a) częstotliwość,
b) zakres,
c) forma.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)