Data rozpoczęcia szkolenia:

18.03.2024

Data zakończenia szkolenia:

18.03.2024
19.03.2024

Opis szkolenia:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) już od dawna oczekują szerszego uruchomienia środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Budżet do ich rozdysponowania jest wysoki. Wiele jednostek samorządu ogłosi przetargi na zaciągniecie kredytów, a także zechce wyemitować obligacje komunalne, gdyż bez dodatkowego wsparcia nie będzie je stać na wkład własny i rozpoczęcie bądź kontynuowanie inwestycji. Z pewnością pojawią się też przetargi na udzielanie gwarancji i poręczeń za JST, choć obecnie występuje to sporadycznie.

Coraz częściej Klientami Banków Spółdzielczych, występującymi o kredyty, zlecającymi udzielenie gwarancji lub poręczenia są samorządowe instytucje kultury, np. biblioteki i domy (ośrodki) kultury – gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Są to instytucje podległe organizacyjnie i finansowo jednostkom samorządu terytorialnego, ale też z mocy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej posiadają osobowość prawną. Jednostki te występują o kredyty na inwestycje, jak również na inne przedsięwzięcia dla lokalnych społeczności, wspomagając często finansowanie swoich projektów środkami z Unii Europejskiej. Mogą to być często znaczne kwoty.

Chcąc w sposób profesjonalny umieć ocenić ryzyko kredytowe, być w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa, niezbędne jest poznanie wiedzy w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę już dosyć duże zadłużenie znacznej części jednostek samorządu terytorialnego, staranność oceny ryzyka udzielenia przez bank kredytu, udzielania gwarancji lub poręczenia, a także zakup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) wyemitowanych przez JST, nabiera szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa Banku.

CELEM SZKOLENIA JEST ZDOBYCIE:

  • aktualnej wiedzy w zakresie znajomości oceny ryzyka kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, udzielania przez bank gwarancji i poręczeń za JST, ryzyka zakupu przez bank papierów wartościowych (obligacji komunalnych) emitowanych przez JST;
  • umiejętności współpracy ze strategicznymi klientami, do których zalicza się jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne.
  • aktualnej wiedzy w zakresie znajomości zasad kredytowania samorządowych instytucji kultury, udzielania gwarancji i poręczeń. 

KORZYŚCI

  • Program szkolenia z tematyki oceny ryzyka jednostek samorządu terytorialnego uwzględnia zmiany przepisów prawa w tym zakresie.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metodykę oceny ryzyka JST, dokonując obliczeń z wykorzystaniem komputerów. Będą to rzeczywiste przypadki kredytowania i zakupu przez bank papierów wartościowych wyemitowanych przez JST.
  • Uczestnicy otrzymają obowiązujące akty prawne, z komentarzami i przykładami praktycznymi, które zostaną omówione w trakcie szkolenia.
  • Zostaną także omówione regulacje różnych banków, dotyczące oceny ryzyka JST, w tym regulacje banków zrzeszających.

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych, odpowiedzialni za współpracę kredytową z jednostkami  samorządu terytorialnego.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne prowadzone jest w formie prezentacji oraz zajęć warsztatowych w kilku modułach.

Warsztat komputerowy, z wykorzystaniem arkuszy Excel,

Uczestnicy mają możliwość aktywnie uczestniczyć w szkoleniu, zadawać pytania oraz na przykładach poszerzyć wiedzę.

PROWADZĄCY:MIROSŁAW GAJEWSKI –Ponad 20-letni staż w prowadzeniu zajęć dla pracowników Banków Spółdzielczych w Polsce, praktyk w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, obecnie wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie.

Cena: 850 zł/os brutto

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

Hotel Batory ul. Sołtyka 19, Kraków

TERMIN SZKOLENIA:

18-19 marca 2024 r., godziny realizacji: 10:30-16:00

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

1. Analiza aktów prawnych, w oparciu o które działają jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa i związki jednostek samorządu terytorialnego.

a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział VII dotyczący samorządu terytorialnego;
b) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z aktualnymi zmianami);
c) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z aktualnymi zmianami);
d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z aktualnymi zmianami);
e) Ustawa z dnia 7 października 1993 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (z aktualnymi zmianami).
2. Omówienie i usystematyzowane następujących zagadnień:

1) Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa;
2) Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
3) Władze jednostki samorządu terytorialnego oraz ich właściwości;
4) Kompetencje dotyczące czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji a także emisji papierów wartościowych;
5) Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego;
6) Podpisy i pieczęcie jednostek samorządu terytorialnego na dokumentach kredytowych;
7) Prawidłowość zawarcia umów;
8) Mienie komunalne jednostki samorządu terytorialnego a ocena adekwatności zabezpieczenia spłaty zobowiązań;
9) Jawność gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
10) Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego a możliwość zaciągania przez nie zobowiązań kredytowych;
11) Budżet jednostki samorządu terytorialnego, kontrola wykonania budżetu i sprawozdawczość budżetowa;
12) Związki i porozumienia międzygminne;
13) Organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego;
14) Źródła i warunki finansowania deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego;
15) Środki europejskie we współfinansowaniu projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
16) Dług publiczny – procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
17) Zaciąganie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego – rodzaje kredytów, pożyczek oraz emisja papierów wartościowych;
18) Procedury zamówień publicznych na usługi bankowe – kredyty, gwarancje, poręczenia, emisja obligacji komunalnych;
19) Limity zobowiązań dla jednostek samorządu terytorialnego;
20) Opiniowanie możliwości spłaty kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych oraz inne opinie regionalnych izb obrachunkowych analizowane w procesie oceny ryzyka – pozytywne, z uwagami, negatywne – przykłady;
21) Rodzaje gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz za jednostki samorządu terytorialnego;
22) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
23) Rodzaje pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, znajdującym się trudnej sytuacji finansowej.

3. Omówienie metodyki oceny ryzyka JST.

a) Wniosek o kredyt i o promesę udzielenia kredytu oraz załączniki do wniosku;
b) Dokumenty niezbędne do oceny ryzyka – jak je pozyskać;
c) Arkusz oceny ryzyka Banku;
d) Metodologia obliczeń w ocenie ryzyka;
e) Umowa kredytowa;
f) Monitoring udzielonego kredytu, gwarancji, poręczenia, zakupu przez bank obligacji komunalnych.

4. Prawne formy zabezpieczania ryzyka.
5. Co jest korzystniejsze dla banku i JST – kredyt czy obligacje ?
6. Finansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego emisją obligacji komunalnych – podstawy wiedzy – rola Banku Spółdzielczego w procesie emisji.
7. Baza przetargów i konkursów na usługi finansowe dla JST.

Część II

1. Analiza aktów prawnych w oparciu, o które funkcjonują samorządowe instytucje kultury.
Zakres działania i zadania – gmin, powiatów i województw, dotyczące samorządowych instytucji kultury:
1) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – wybrane fragmenty.
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – wybrane fragmenty,
3) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – wybrane fragmenty,
4) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – wybrane fragmenty.
5) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (ze zmianami).

2. Sposób oceny ryzyka samorządowej instytucji kultury
1) Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka.
2) Ocena dokumentów formalno-prawnych działalności samorządowych instytucji kultury.
3) Ocena finansowa.
4) Ocena projektu.
5) Arkusz oceny ryzyka Banku.
6) Umowa.
7) Możliwe zabezpieczenia spłaty kredytu zaciąganego przez samorządową instytucję kultury.
8) Monitoring samorządowej instytucji kultury.
9) Promesa udzielenia kredytu.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

Małgorzata Mąka – Borowicz
Koordynator ds. szkoleń
Kom.: 573 003 322
e-mail.: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)