Data rozpoczęcia szkolenia:

23.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

23.09.2019

Opis szkolenia:

Uchwalona w dniu 23 marca 2017 roku ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, powoduje, że banki, od dnia 22 lipca 2017 roku, będą zobowiązane stosować zupełnie nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych. Zmiany obejmują wszystkie etapy kredytowania, począwszy od reklamy i  informowania o możliwości uzyskania kredytu, przez proces badania zdolności kredytowej, zawierania umowy, aż po nowe zasady wypowiadania umowy, które musi zostać poprzedzone procesem restrukturyzacji i próbą sprzedaży przez kredytobiorcę kredytowanej nieruchomości

 CEL SZKOLENIA:

Spełnienie przez personel kredytodawcy szczególnych wymagań określonych w art. 58 i 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [Dz. U. z 2017 roku, poz. 819];

 • Podniesienie kwalifikacji personelu kredytodawcy poprzez uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresie finansowania hipotecznego i zasad obsługi konsumentów;
 • Standaryzacja obsługi konsumentów przez personel kredytodawcy zgodnie z nowymi wymogami;
 • Uaktualnienie posiadanej wiedzy przez pracowników kredytowych;

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, który polega na rozwiązaniu testu egzaminacyjnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań

 ADRESACI SZKOLENIA:

 •  pracownicy banku i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, bezpośrednio zaangażowani w czynności objęte ustawą lub uczestniczący w obsłudze konsumentów
 • w zakresie kredytu hipotecznego. Są to zarówno pracownicy uczestniczący w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny, jak i uczestniczący w późniejszej obsłudze tych umów,
 • bezpośredni przełożeni osób, o których mowa powyżej.

 UWAGA!

Z obowiązku przeszkolenia zakończonego egzaminem są zwolnione 2 kategorie pracowników banku (przesłanki rozłączne):

 • osoby, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne (na wydziale ekonomicznym uczelni bądź ukończyły kierunki: ekonomia, finanse/rachunkowość, bankowość) lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra. Nie należą do tej grupy osoby, które uzyskały licencjat na wydziale ekonomii oraz osoby, które uzyskały tytuł magistra w innej dziedzinie, a następnie ukończyły ekonomiczne lub prawnicze studia podyplomowe.
 • osoby posiadające przynajmniej 5 – letniego udokumentowane doświadczenie w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny, ich dystrybucji oraz pośrednictwa kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy pracownik pracował na kilku stanowiskach zaliczanych do „personelu kredytodawcy”, udokumentowane doświadczenie należy zsumować.

OSOBY TAKIE JEDNAK POWINNY UAKTUALNIĆ SWOJĄ WIEDZĘ ( nie rzadziej niż co 3 lata )

Forma szkolenia:
Etap I: samokształcenie zgłoszonego Pracownika – po dokonaniu zgłoszenia (po zebraniu grupy)
uczestnik otrzyma materiały w formie elektronicznej;
Etap II: 1-dniowe szkolenie podsumowujące, podczas którego omówione zostaną najważniejsze
zagadnienia związane z zawieraniem umów o kredyt hipoteczny i obsługą tych produktów;
Etap III: egzamin testowy.

TRENER:  radca prawny,  szkoleniowiec współpracujący z FRBS od wielu lat

Plan szkolenia:

CZĘŚĆ I

 1. Omówienie założeń i celu Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w świetle uzasadnienia do ustawy (dalej ustawa o kredycie hipotecznym).
 2. Przedstawienie terminologii ustawy.
 3. Wskazanie adresatów norm prawnych, których ustawa dotyczy.
 4. Obowiązki informacyjne banku wobec klienta w świetle Ustawy o kredycie hipotecznym.
 5. Obowiązki banku na etapie poprzedzającym zawarcie umowy.
 6. Informacja o produkcie na trwałym nośniku. Promocja produktu w kontekście ochrony klienta.
 7. Badanie zdolności kredytowej.
 8. Decyzja kredytowa i terminy je wydania.
 9. Stosowanie przez bank „dobrych praktyk”.
 10. Usługi Doradcze – regulacja ustawowa
 11. Umowa o kredyt hipoteczny.
 • elementy umowy na podstawie Ustawy Prawo bankowe,
 • elementy umowy na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym,
 • waluta kredytu,
 • restrukturyzacja dłużnika i wypowiedzenie umowy,
 • rozwiązanie umowy w trybie odstąpienia przez klienta.
 1. Spłata kredytu przed terminem i wynikające z ustawy ograniczenia dla banku.
  Rekompensata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu
 2. Zasady nadzoru nad pośrednictwem kredytowym na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym
 • Zezwolenie na działalność jako decyzja administracyjna
 • Uprawnienia
 • Rejestr pośredników kredytowych
 1. Sankcje karne wynikające z naruszenia regulacji ustawy

CZĘŚĆ II

 1. Hipoteka jako środek zabezpieczenia roszczeń Banku
 2. Cel hipoteki
 3. Przedmiot hipoteki
 4. Podstawowe zasady hipoteki i ksiąg wieczystych
 5. Treść wpisu.
 6. Uprawnienia banku wynikające z wpisu w księdze wieczystej.

Etap III: egzamin testowy.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie