Data rozpoczęcia szkolenia:

24.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.09.2019

Opis szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

W dniu 21 marca 2019 roku upływa okres zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia zakończonego egzaminem dla personelu kredytodawcy pracowników posiadających przynajmniej 5 – letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny. Od tego czasu banki mają obowiązek dopuszczenia do czynności związanych z kredytowaniem hipotecznym wyłącznie egzaminowanego personelu. Również rotacja pracowników powoduje, ze konieczne staje się uzupełnianie przez nowe osoby kwalifikacji kredytowych.
Jednocześnie ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zobowiązała banki do konieczności odbycia przez cały personel kredytu hipotecznego (bez wyjątków) szkolenia przypominającego raz na 3 lata.
Szkolenie pozwoli bankom uzupełnić na bieżąco obowiązki ustawowe, a pracownikom zapewni uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Cele szkolenia:
Spełnienie przez personel kredytodawcy szczególnych wymagań określonych w art. 58 i 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [Dz. U. z 2017 roku, poz. 819];
Podniesienie kwalifikacji personelu kredytodawcy poprzez uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresie finansowania hipotecznego i zasad obsługi konsumentów;
Standaryzacja obsługi konsumentów przez personel kredytodawcy zgodnie z nowymi wymogami;
Uaktualnienie posiadanej wiedzy przez pracowników kredytowych;

Forma szkolenia:
Etap I: samokształcenie zgłoszonego Pracownika – po dokonaniu zgłoszenia (po zebraniu grupy)
uczestnik otrzyma materiały w formie elektronicznej;
Etap II: 1-dniowe szkolenie podsumowujące, podczas którego omówione zostaną najważniejsze
zagadnienia związane z zawieraniem umów o kredyt hipoteczny i obsługą tych produktów;
Etap III: egzamin testowy.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, który polega na rozwiązaniu testu egzaminacyjnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań.

TRENER:  radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od 15 lat

Plan szkolenia:

I. Kredyt hipoteczny
1. Zakres pojęcia kredytu hipotecznego.
2. Obowiązki przedkontraktowe banku w zakresie kredytu hipotecznego.
3. Formularz informacyjny kredytu hipotecznego – zasady funkcjonowania w świetle przepisów Ustawy.
4. Instytucja całkowitego kosztu kredytu hipotecznego oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego.
5. Warunki prawne zmiennej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego w świetle przepisów ustawy.
6. Instytucja zakazu sprzedaży wiązanej w zakresie kredytu hipotecznego.
7. Treść umowy kredytu hipotecznego – wymagania prawne.
8. Zawarcie umowy kredytu hipotecznego.
9. Zasady przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego.
10. Instytucja odstąpienia od kredytu hipotecznego.
11. Prawne formy zabezpieczeń kredytu hipotecznego ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki.
12. Elementy prawne umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej.
13. Reklama kredytu hipotecznego.
14. Sankcje z tytułu naruszenia regulacji ustawy.
15. Kredyt hipoteczny w świetle regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

II. Usługi dodatkowe oferowane zwykle wraz z kredytem hipotecznym
1. Pojęcie sprzedaży wiązanej i łączonej w świetle Ustawy.
2. Zakres zakazu sprzedaży wiązanej.
3. Umowa ubezpieczenia.
4. Umowa rachunku bankowego.
5. Inne usługi oferowane zwykle wraz z kredytem hipotecznym.

III. Regulacje związane z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności regulacje z zakresu ochrony konsumentów i przepisów Ustawy.
1. Kredyt w regulacjach Prawa bankowego.
2. Kredyt konsumencki – obowiązki prawne banku i uprawnienia konsumenta.
3. Ochrona konsumenta w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Instytucja klauzul abuzywnych.
5. Zasady rozpatrywania reklamacji.

IV. Zawieranie umów sprzedaży nieruchomości.
1. Pojęcie nieruchomości i praw na których może być ustanowiona hipoteka.
2. Umowa kupna – sprzedaży w świetle regulacji Kodeksu cywilnego.
3. Instytucja Umowy deweloperskiej i uprawnienia konsumenta związane z tego rodzaju umową.
4. Forma i tryb zawierania umów sprzedaży nieruchomości.

V. Wycena zabezpieczeń wierzytelności
1. Źródła danych o rynku nieruchomości.
2. Zasady weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.
3. Szacowanie wartości nieruchomości w świetle przepisów prawa i standardów wykorzystywanych przez rzeczoznawców.

VI. Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych.
1. Funkcja ksiąg wieczystych.
2. Domniemania związane z wpisami w księgach wieczystych.
3. Zakres wpisów w poszczególnych działach ksiąg wieczystych i ich znaczenie.
4. Tryb postępowania o wpis w księgach wieczystych.
5. Hipoteka – zasady ustanowienia i funkcjonowania w świetle przepisów prawa.

VII. Funkcjonowanie rynku usług związanych z kredytem hipotecznym w Polsce
1. Instytucja pośrednictwa kredytu hipotecznego.
2. Usługi doradcze w zakresie kredytu hipotecznego.
3. Działalność agencyjna związana z kredytem hipotecznym
4. Wymogi prawne dla personelu banku, pośrednika lub agenta w świetle przepisów ustawy.

VIII. Standardy etyki biznesu.
1. Zasady etyki w zakresie działalności zawodowej.
2. Zasady dobrej praktyki bankowej (Kodeks etyki bankowej) Związku Banków Polskich.
3. Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej.
4. Zasady dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym w świetle Ustawy.

IX. Proces oceny zdolności kredytowej konsumenta.
1. Pojęcie zdolności kredytowej w świetle Ustawy.
2. Ocena zdolności kredytowej (m.in. dochód i jego źródła, kredyty i inne zobowiązania, nadwyżka środków po spłacie kredytu, wskaźnik DtI).
3. Bazy danych w zakresie oceny zdolności kredytowej.
4. Wpływ wartości nieruchomości na ocenę zdolności kredytowej – ograniczenia ustawowe.
5. Ocena zdolności kredytowej w świetle Rekomendacji KNF.
6. Zdolność kredytowa w przypadku kredytu w walucie obcej.
7. Skutki prawne wadliwej oceny zdolności kredytowej w zakresie kredytu hipotecznego.

X. Zagadnienia finansowe i ekonomiczne.
1. Bank i rynek usług bankowych.
2. Zakres czynności bankowych.
3. Elementy rynku finansowego.

XI. Egzamin – test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań ( zaliczenie =>70% )

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie