Data rozpoczęcia szkolenia:

15.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

15.11.2019

Opis szkolenia:

Uchwalona w dniu 23 marca 2017 r. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, powoduje, że banki, od dnia 22 lipca 2017 r., będą zobowiązane stosować zupełnie nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych. Zmiany obejmują wszystkie etapy kredytowania, począwszy od reklamy i informowania o możliwości uzyskania kredytu, przez proces badania zdolności kredytowej, zawierania umowy, aż po nowe zasady wypowiadania umowy, które musi zostać poprzedzone procesem restrukturyzacji i próbą sprzedaży przez kredytobiorcę kredytowanej nieruchomości.

Szkolenie składa się z 3 etapów:

Etap I: samokształcenie zgłoszonego Pracownika – po dokonaniu zgłoszenia Pracownik otrzyma materiały w formie elektronicznej;

Etap II: jednodniowe szkolenie podsumowujące, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z zawieraniem umów o kredyt hipoteczny i obsługą tych produktów;

Etap III: egzamin testowy.

 

Cel szkolenia:

  • Spełnienie przez personel kredytodawcy szczególnych wymagań określonych w art. 58 i 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [Dz. U. z 2017 roku, poz. 819];
  • Podniesienie kwalifikacji personelu kredytodawcy poprzez uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresie finansowania hipotecznego i zasad obsługi konsumentów;
  • Standaryzacja obsługi konsumentów przez personel kredytodawcy zgodnie z nowymi wymogami;
  • Uaktualnienie posiadanej wiedzy przez pracowników kredytowych;
  • Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, który polega na rozwiązaniu testu egzaminacyjnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań.

Adresaci:

  • pracownicy banku i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, bezpośrednio
  • zaangażowani w czynności objęte ustawą lub uczestniczący w obsłudze konsumentów w zakresie kredytu hipotecznego. Są to zarówno pracownicy uczestniczący w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny, jak i uczestniczący w późniejszej obsłudze tych umów,
  • bezpośredni przełożeni osób, o których mowa powyżej.

UWAGA! Z obowiązku przeszkolenia zakończonego egzaminem są zwolnione dwie kategorie pracowników banku (przesłanki rozłączne):

  • osoby, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne (na wydziale ekonomicznym uczelni bądź ukończyły kierunki: ekonomia, finanse/rachunkowość, bankowość) lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra. Nie należą do tej grupy osoby, które uzyskały licencjat na wydziale ekonomii oraz osoby, które uzyskały tytuł magistra w innej dziedzinie, a następnie ukończyły ekonomiczne lub prawnicze studia podyplomowe.
  • osoby posiadające przynajmniej 5 – letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny, ich dystrybucji oraz pośrednictwa kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy pracownik pracował na kilku stanowiskach zaliczanych do „personelu kredytodawcy”, udokumentowane doświadczenie należy zsumować. Warunek ten, zgodnie z art. 86 Ustawy o kredycie hipotecznym obowiązywał do dnia 21 marca 2019 r. Po tym terminie banki mają obowiązek dopuszczenia do czynności związanych z kredytowaniem hipotecznym wyłącznie personel który ukończył szkolenie z egzaminem.

 

Plan szkolenia:

CZĘŚĆ I Kredyt hipoteczny
1. Omówienie założeń i celu Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w świetle uzasadnienia do ustawy (dalej ustawa o kredycie hipotecznym) Zagadnienia finansowe i ekonomiczne.
2. Kredyty hipoteczne i usługi dodatkowe oferowane z kredytami.
3. Przepisy związane z umowami o kredyt zawieranych z konsumentami
1) Wskazanie adresatów norm prawnych, których ustawa dotyczy.
2) Obowiązki informacyjne banku wobec klienta w świetle Ustawy o kredycie hipotecznym.
3) Obowiązki banku na etapie poprzedzającym zawarcie umowy.
4) Informacja o produkcie na trwałym nośniku. Promocja produktu w kontekście ochrony klienta.
5) Umowa o kredyt hipoteczny.
a) elementy umowy na podstawie Ustawy Prawo bankowe,
b) elementy umowy na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym,
c) waluta kredytu,
d) restrukturyzacja dłużnika i wypowiedzenie umowy,
e) rozwiązanie umowy w trybie odstąpienia przez klienta.
6) Badanie zdolności kredytowej.
7) Decyzja kredytowa i terminy je wydania.
4. Wycena zabezpieczeń nieruchomości
5. Stosowanie przez bank „dobrych praktyk”.
6. Usługi Doradcze – regulacja ustawowa
7. Spłata kredytu przed terminem i wynikające z ustawy ograniczenia dla banku.
a) rekompensata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu
b) ograniczenie uprawnień Banku
8. Zasady nadzoru nad pośrednictwem kredytowym na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym
1) Zezwolenie na działalność jako decyzja administracyjna
2) Uprawnienia
3) Rejestr pośredników kredytowych
9. Sankcje karne wynikające z naruszenia regulacji ustawy
10. Funkcjonowanie rynku w którym Bank świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym

Część II Księgi wieczyste
1. Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych:
a) hipoteka jako środek zabezpieczenia roszczeń Banku
b) cel hipoteki
c) przedmiot hipoteki
d) podstawowe zasady hipoteki i ksiąg wieczystych
e) treść wpisu.
f) uprawnienia banku wynikające z wpisu w księdze wieczystej.

CZĘŚĆ III Egzamin w formie testu składającego się z 50 pytań.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie