Data rozpoczęcia szkolenia:

10.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

10.06.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
Podczas szkolenia omówione zostaną poszczególne opłaty oraz zasady informowania klientów o ich wysokości przed zawarciem umowy i podczas jej trwania.

Korzyści ze szkolenia:
– w trakcie szkolenia wskazane zostaną obowiązki banku wynikające z konieczności oferowania usługi przenoszenia rachunku do innego banku w Polsce i do krajów UE oraz omówione dokumenty opracowane przez Związek Banków Polskich, które ujednolicają działania banków,
– uzyskanie kompleksowej wiedzy o właściwym postępowaniu banku w przypadku śmierci posiadacza lub współposiadacza rachunku bankowego,
– omówienie zasad zarządzania tzw. rachunkami uśpionymi,
– podczas szkolenia omówione zostaną nowe zasady działania banku w przypadku reklamacji dotyczącej nienależytego wykonania usługi płatniczej (PSD II),
– omówione będą również zagrożenia wynikające ze zmian w ustawie EURO-FATCA.

ADRESACI: Dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się opracowaniem nowych produktów, sporządzaniem dokumentacji, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji, zgodności i compliance.

PROWADZENIE: radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. Podstawowe założenia zmienionej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych:
1. Zakres podmiotowy.
Zakres przedmiotowy.
3. Terminy wejścia w życie poszczególnych obowiązków ustawowych.

II. Porównywalność opłat związanych z rachunkami płatniczymi:
1. Wykaz usług powiązanych z rachunkiem podlegających opłacie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
2. Zasady doręczania dokumentu dotyczącego opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym:
a) forma dokumentu,
b) treść dokumentu,
c) informacje handlowe i reklamowe,
d) równoznaczność pojęć.
zadania Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Zestawienie opłat.

III. Usługa przeniesienia rachunku bankowego:
Wytyczne i dokumenty ZBP.
Usługa przeniesienia rachunku do innego banku w Polsce.
Usługa przeniesienia rachunku za granicę.
Opłaty związane z przeniesieniem rachunku.

IV. Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego:
Zakres podstawowego rachunku płatniczego.
Zasady otwierania rachunku:
rola oświadczenia klienta,
zasady weryfikacji w Centralnej Informacji,
odmowa otwarcia rachunku,
nieodpłatna informacja o przyczynach odmowy otwarcia rachunku,
3. Opłaty związane z obsługa transakcji na rachunku.

V. PSD II:
a) zmiana zasad prowadzenia postepowania reklamacyjnego dotyczącego nienależycie wykonanych lub niewykonanych transakcji płatniczych,
b) zmiana zasad odpowiedzialności za transakcje oszukańcze,
c) skutki przyjętych rozwiązań dla banków i toczących się postępowań.

VI. EURO-FATCA – art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw:
a) uzupełniająca lista państw uczestniczących,
b) dodatkowy obowiązek sprawozdawczy banku,
c) zasady dokumentowania wykonania obowiązku..
d) skutki przyjętych rozwiązań dla kredytodawców i toczących się postępowań reklamacyjnych, pozasądowych i sądowych.

V. Inne ważne informacje i najnowsze zmiany w umowach rachunków bankowych, m.in. Rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

MIEJSCE SZKOLENIA:

Siedziba ETNO Banku Spółdzielczego, Radziechowy 700, 34-381 Radziechowy Wieprz

 

Zapisz się na szkolenie