Data rozpoczęcia szkolenia:

22.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

22.01.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Głównym założeniem szkolenia jest zaprezentowanie najnowszych zmian oraz tendencji w prawie, które dotyczą szeroko rozumianych uprawnień konsumentów, a tym samym wpływają w sposób znaczący na zakres uprawnień i obowiązków banków spółdzielczych. W trakcie szkolenia omówione zostaną konsekwencje najnowszych orzeczeń TSUE dotyczących zwrotu części kosztów kredytu konsumenckiego, ustalenia niedozwolonego charakteru postanowień umownych, w tym uprawnienie konsumenta do żądania stwierdzenia nieważności umowy i wynikające z tego konsekwencje dla banków oraz możliwość zabezpieczania wierzytelności przysługującej wobec konsumenta wekslem własnym in blanco i sądowe dochodzenie roszczeń na podstawie weksla wystawionego przez konsumenta. Przedstawione zostaną również najnowsze zmiany w ustawie Prawo upadłościowe, wchodzące w życie w pierwszym kwartale 2020r., które rewolucjonizują procedurę upadłościową stosowaną w stosunku do konsumentów

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków odpowiedzialnych za obsługę konsumentów oraz za opracowywanie i wdrażanie produktów i usług przeznaczonych dla konsumentów, jak również pracownicy, do obowiązków których należy windykacja należności przysługujących bankom wobec konsumentów

TRENER: Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Mecenas  Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A. w Warszawie.

Plan szkolenia:

1. Konsekwencje wyroku TSUE C-383/18 na obowiązki banków dotyczące zwrotu części kosztów kredytu konsumenckiego.

1.1. Stanowisko ZBP w zakresie zwrotu kosztów.
1.2. Stanowisko Prezesa UOKiK w zakresie zwrotu kosztów.

2. Zasady konstruowania „umów konsumenckich”.
2.1.Ocena postanowień umownych pod kątem ich nieuczciwego charakteru oraz przejrzystości.
2.2. Indywidualnie uzgodnione z konsumentem postanowienia umowne.
2.3. Określanie głównego przedmiotu umowy, ceny i wynagrodzenia.

3. Konsekwencje nieuczciwego charakteru postanowienia umownego.
3.1. Uchylenie i zakaz zmiany nieuczciwych warunków umownych.
3.2. Uzupełnianie luk w umowie w celu wyeliminowania jej nieważności.
3.3. Zwrot korzyści uzyskanych w wyniku stosowania nieuczciwych postanowień.

4. Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości w świetle stanowiska Prezesa UODO z dnia 11.07.2019r. i 09.09.2019r.

5. Dopuszczalność zabezpieczenia wierzytelności przysługującej wobec konsumenta wekslem własnym w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE (C-419/18 i C-483/18).

6. Zmiany w Prawie upadłościowym.
6.1. „Nowe” przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
6.2. Forma i tryb spłaty wierzycieli.
6.3. Umorzenie zobowiązań upadłego bez planu spłaty wierzycieli.
6.4. Uproszczona forma ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie