Data rozpoczęcia szkolenia:

05.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

05.12.2019

Opis szkolenia:

  • Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie wykonania orzeczenia ETS dotyczącego zwrotu kosztów kredytu,
  • Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,
  • Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO,
  • Ustawa sektorowa RODO.

Kolejne zmiany prawne w 2019 roku, mające wpływ na działalność banków, odnoszą się do upadłości konsumenckiej, ochrony danych osobowych (ustawa sektorowa RODO) oraz stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

 CELEM SZKOLENIA jest zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia oraz praktyczne przygotowanie się banków do ich wdrożenia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają także nowe zasady uznawania zapisów umownych za niedozwolone i możliwości podejmowania przez banki obrony w postępowaniu klauzulowym oraz nowe obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z najnowszym orzecznictwem Prezesa UODO, UKNF oraz wyrokami ETS w sprawie obowiązku zwrotu proporcjonalnej części kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytu,  a także Rekomendacjami Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

ADRESACI: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy zajmujący się tworzeniem nowych produktów i sporządzaniem dokumentacji, prawnicy, pracownicy obsługi klienta, działu reklamacji, windykacji i dochodzenia roszczeń

TRENER: radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku
przedterminowej spłaty zadłużenia (art. 49 ukk i art. 39 ukh).
1. Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.
a- czy należy „z urzędu” rozliczyć wszystkie kredyty spłacone od 2012 roku?
b- co z kredytami hipotecznymi zawartymi do dnia 21 lipca 2017 roku?
c- czy spadkobiercy mogą żądać rozliczenia kosztów kredytu?
d- problematyka podatkowa,
e- zasady wyliczenia zwrotu należności.
2. Stanowisko UOKiK.
II. Stanowiska UKNF z zakresu „rachunków uśpionych”:
1. Obowiązek informowania gminy.
2. Zasady rozliczania się ze spadkobiercami i uprawnionymi z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
3. Centralna Informacja.

III. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni
i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach?

IV. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania
obowiązków RODO:
1. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków – omówienie decyzji.
2. Nowy projekt Kodeksu dobrych praktyk dla sektora bankowego – praktyczne
omówienie nowych załączników.

V. Ustawa sektorowa RODO – najważniejsze obowiązki dla banków:
1. Zmiana art. 70 Prawa bankowego.
2. Zmiana Kodeksu pracy.
3. Zmiana ustawy o bankach spółdzielczych…
4. Zmiana ustawy Euro Fatca – obowiązki związane z tajemnicą bankową i ochroną
danych osobowych.

VI. Nowe zasady upadłości konsumenckiej:
1. Uproszczone przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
2. Zmiana sytuacji prawnej małżonka upadłego.
3. Zasady zgłaszania wierzytelności przez wierzyciela.
4. Nowe zasady likwidacji masy upadłości.
5. Zasady umarzania zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
6. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
7. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej.
8. Skutki zmiany zasad upadłości dla wierzycieli.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie