Data rozpoczęcia szkolenia:

24.04.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.04.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:
• Uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie wymogów współpracy z biegłym rewidentem w zakresie wymogów KNF niezbędnej do przygotowania procedur w banku,
• Uzyskanie informacji pozwalających prawidłowo wybrać biegłego rewidenta , ocenić jego pracę i zasady współpracy. Informacje te są wymagane przepisami prawa dotyczącymi wymogów w zakresie kwalifikacje kandydatów/członków komitetu audytu

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości bankowej. Uzyskanie wiedzy w zakresie zmian obowiązujących od 2017 r. lub projektowanych do wdrożenia w najbliższym okresie w zakresie zasad rachunkowości banków, sprawozdawczości oraz ewidencji w planie kont.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę  w zakresie polskiej rachunkowości  i sprawozdawczości finansowej. Wymagana jest podstawowa znajomość rachunkowości banku spółdzielczego: plan kont, ewidencja oraz ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę  w zakresie polskiej rachunkowości  i sprawozdawczości finansowej. Wymagana jest podstawowa znajomość rachunkowości banku spółdzielczego: plan kont, ewidencja oraz ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

TRENER: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym

Plan szkolenia:

Moduł I Znowelizowana rekomendacja L dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz SKOK- implikacje dla banków spółdzielczych

1. Terminy wdrożenia, zakres stosowania rekomendacji L wydanej przez KNF
2. Podstawowe definicje
3. Lista rekomendacji ( 16 rekomendacji)
4. Ogólne reguły odpowiedzialności banku za wybór biegłego rewidenta ( charakterystyka rekomendacji 1-5)
5. Relacje komórek kontroli wewnętrznej z biegłymi rewidentami ( charakterystyka rekomendacji 6-7)
6. Zasady udostępniania biegłym rewidentom dokumentacji kontaktów banku z KNF ( charakterystyka rekomendacji 8)
7. Dokumentacja z badania ustawowego i jej dostępność ( charakterystyka rekomendacji 9)
8. Tajemnica zawodowa ( charakterystyka rekomendacji 10)
9. Ujawnianie i wymiana informacji miedzy KNF a biegłymi rewidentami ( charakterystyka rekomendacji 11-16)
10. Implikacje zastosowania rekomendacji L dla banku spółdzielczego

Moduł II Podsumowanie kluczowych regulacji ustawy o biegłych rewidentach oraz Rozporządzenia 537/2014
1.Najważniejsze zmiany w ustawie, zadania Komisji Nadzoru Finansowego jako odpowiedzialnej za realizację nadzoru nad JZP, tworzenie i działanie komitetów audytu w JZP, odpowiedzialności biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz JZP.
– Implementacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, kluczowe definicje ustawy
– spółdzielczy związek rewizyjny – rola i wymogi
– znaczenie badania w zakresie wartości godziwej i utraty wartości aktywów, rezerw, przyszłych przepływów pieniężnych – mających znaczenie dla zdolności badanej jednostki do kontynuowania działalności,
– zakres sprawozdania z badania
4.Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych wobec KNF i oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej.
5. Prawne aspekty funkcjonowania komitetu audytu w Banku Spółdzielczym.
6. Wymogi dotyczące kwalifikacji wiedzy i doświadczenia członków Komitetu audytu, w tym znajomość branży, znajomość rachunkowości, procedur badania sprawozdań finansowych.
7. Kryterium niezależności członków Komitetu Audytu.
8. Rola i obowiązki Komitetu Audytu.
– monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
– wykonywania czynności rewizji finansowej,
– kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
– informowanie organu nadzorczego o wynikach badania
– współpraca z biegłym rewidentem , w tym wybór firmy audytorskiej
– przedstawianie rekomendacji i zaleceń w zakresie sprawozdawczości finansowej
– rola sprawozdania dodatkowego
9. Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie