Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2021

Data zakończenia szkolenia:

07.12.2021

Opis szkolenia:

Cel szkolenia:

  • Celem szkolenia jest omówienie zasad dotyczących kreowania ważnych i skutecznych umów występujących w praktyce bankowej, z głównym naciskiem na umowy o prowadzenie rachunków bankowych oraz umów kredytowych.

Korzyści ze szkolenia:

  • Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z wymogami prawnymi w zakresie należytej reprezentacji banku, jak również kontrahentów banku, w tym reprezentacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
  • Omówione zostaną również, istotne z punktu widzenia działalności banków, kwestie dotyczące ustanawiania zabezpieczeń spłaty wierzytelności począwszy od formy prawnej wymaganej dla poszczególnych form zabezpieczeń poprzez wymogi dotyczące postanowień kreujących poszczególne zabezpieczenia.
  • Dodatkowo, w trakcie szkolenia przedstawione zostaną sytuacje, w których zachodzi możliwość naprawy nieskutecznie zawartej umowy, oraz sytuacje, w których powstanie obowiązek naprawienia szkody powstałej w skutek zawarcia prawnie nieskutecznej umowy.

Adresaci: Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy banku odpowiedzialni za tworzenie wzorców umownych stosowanych w działalności banku oraz osoby, do obowiązków których należy obsługa klienta w ramach której zawierane są umowy z klientami.

TRENER: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

Cena: 440,00zł /os

Plan szkolenia:

CZAS TRWANIA: 9.30-14.30

1. Reprezentacja stron zawierających umowę.
1.1. Osoby upoważnione do działania w imieniu banku.
1.2. Reprezentacja osoby fizycznej.
1.3. Działanie w imieniu małoletniego oraz ubezwłasnowolnionego.
1.4. Osoby upoważnione do działania w imieniu spółki osobowej.
1.5. Osoby upoważnione do działania w imieniu spółki kapitałowej.
1.6. Reprezentacja jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
1.7. Konsekwencje braku umocowania do działania.

2. Właściwe określenie strony umowy – przykłady.

3. Forma prawna zawieranej umowy.
3.1. Wymogi dotyczące umowy kredytu.
3.2. Wymogi dotyczące umowy o prowadzenie rachunku bankowego.
3.3. Forma dokumentowa czynności prawnych dokonywanych przez bank.

4. Skuteczne ustanowienie zabezpieczeń.
4.1. Forma czynności prawnej ustanawiającej hipotekę.
4.2. Ważne ustanowienie zastawu oraz zastawu rejestrowego.
4.3. Skuteczne ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla.
4.4. Forma pełnomocnictwa do rachunku.
4.5. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – określenie zdarzenia, od wystąpienia którego uzależniona jest możliwość egzekucji.

5. Konsekwencje nieważności lub bezskuteczności umowy.
5.1. Kiedy możliwość konwalidacji umowy?
5.2. Obowiązek zwrotu spełnionych świadczeń.
5.3. Odszkodowanie za szkodę z powodu nieważnie zawartej umowy.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

Piotr Uliński

Koordynator szkoleń

tel. kom.: 797 308 502

e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie