Data rozpoczęcia szkolenia:

17.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

17.12.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

  • stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej,
  • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
  • wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej.

Korzyści ze szkolenia:

  • poprawa świadomości ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia strat wynikających z nadmiernej koncentracji kredytowej,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej.

ADRESACI: Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

TRENERZY: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w  jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym, pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora.

Plan szkolenia:

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ryzyka koncentracji
3. Rodzaje koncentracji
4. Powiązanie ryzyka koncentracji w ramach różnych rodzajów ryzyka
ćwiczenie
5. Ryzyko koncentracji w procesie ICAAP
II. Wymagania nadzorcze
Wymogi KNF
Wymogi CEBS
III. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Opracowanie i wdrożenie regulacji
Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji
Procedury zarządzania ryzykiem koncentracji
2. Ocena przyjętej polityki zarządzania ryzykiem koncentracji
3. Nadzorowanie realizacji polityki zarządzania ryzykiem koncentracji
4. Właściwa struktura organizacyjna
5. Komitet zarządzania ryzykiem; rola Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadku istnienia Komitetu
IV. Role i zadania pozostałych jednostek oraz pracowników
Jednostka ryzyka
Jednostka analityków kredytowych i Komitetu Kredytowego
Jednostka kontroli wewnętrznej
V. Przykładowe miary ryzyka koncentracji
VI. Analiza portfela kredytowego
VII. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka koncentracji kredytowej
Cel przeprowadzania testów warunków skrajnych
Rodzaje testów warunków skrajnych
Analiza scenariuszowa
Analiza wrażliwości
Przykładowe scenariusze testowe
Wymagania nadzorcze w obszarze testów warunków skrajnych
VIII. Limity koncentracji kredytowej
Cele ustanawiania limitów koncentracji kredytowej
Wyznaczanie limitów
ćwiczenie
Monitorowanie limitów koncentracji kredytowej
Raportowanie limitów koncentracji kredytowej
ćwiczenie
Wskaźniki wczesnego ostrzegania (WWO)
ćwiczenie
Przegląd i modyfikacja limitów koncentracji kredytowej
Działania w przypadku przekroczenia limitów koncentracji kredytowej
ćwiczenie
Uwzględnienie testów warunków skrajnych do weryfikacji siatki limitów
ćwiczenie
IX. Apetyt na ryzyko koncentracji i profil ryzyka koncentracji
X. Audyt w obszarze ryzyka koncentracji kredytowej
Podsumowanie
Zakończenia szkolenia

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie