Data rozpoczęcia szkolenia:

20.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

20.02.2020

Opis szkolenia:

POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie inwestycji finansowych

Szkolenie jest dostępne dla pracowników zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem inwestycji na I i II poziomie zarządzania.

Oczekiwana minimalna znajomość statystyki i matematyki finansowej.

 Zgodnie z zapisami Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego Bank powinien przeprowadzić analizę luki wdrożenia ww. Rekomendacji oraz wyznaczyć obszary zarządzania ryzykiem inwestycji z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

Banki spółdzielcze, które realizują inwestycje objęte zapisami Rekomendacji B powinny wdrożyć strategię i politykę inwestycyjną oraz wprowadzić odpowiednie procedury zarządzania ryzykiem inwestycji. Bank powinien wprowadzić podział zadań i nadzoru ze strony Zarządu uwzględniający ocenę ryzyka przed podjęciem decyzji o inwestycji, monitorowanie i wycena inwestycji oraz niezależna ocena ryzyka inwestycji.

Nowością w Rekomendacji B jest analiza ryzyka inwestycji w zakup nieruchomości. Po przeprowadzonym przeglądzie procedur Bank powinien sporządzić wzory raportów z zakresu oceny ryzyka, przygotować odpowiednie zapisy w protokołach Zarządu i Rady Nadzorczej, zweryfikować zapisy w Systemie Informacji Zarządczej oraz w Planie działania Rady Nadzorczej.

Ponadto banki wymienione w Ustawie o obrocie inwestycjami finansowymi powinny przekazywać do KNF informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019r.

Cele szkolenia: 

Rozwój kompetencji uczestników w zakresie identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka inwestycji, zgodnie z zapisami Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 1. Wie, jaka jest definicja inwestycji;
 2. Potrafi przeprowadzić identyfikację inwestycji posiadanych w swoim portfelu, podlegających zapisom Rekomendacji B;
 3. Potrafi zastosować zasadę proporcjonalności przy analizie luki wdrożenia Rekomendacji B;
 4. Zna zasady przeprowadzania oceny i raportowania ryzyka inwestycji;
 5. Wie, jak zorganizować proces zarządzania ryzykiem inwestycji na I i II poziomie zarządzania;
 6. Potrafi przypisać nadzór nad zarządzaniem ryzykiem inwestycji poszczególnym członkom zarządu;
 7. Zna miejsce zarządzania ryzykiem inwestycji w systemie kontroli wewnętrznej,
 8. Potrafi przygotować notatki dla Zarządu Rady Nadzorczej w zakresie oceny ryzyka inwestycji.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Uczestnik szkolenia zapozna się z definicjami inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie inwestycjami finansowymi, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji, Rekomendacji B;
 2. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja inwestycji finansowych znajdujących się w aktywach banków spółdzielczych oraz inwestycji objętych zapisami Rekomendacji B;
 3. W ramach prac zespołowych uczestnicy będą określać apetyt na ryzyko inwestycji,
 4. W ramach przeglądu procedur uczestnicy szkolenia otrzymają wzory zapisów do strategii inwestycyjnej, polityki inwestycyjnej oraz Instrukcji / Zasad zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych z uwzględnieniem wzorów / wytycznych obydwu Zrzeszeń (BPS i SGB).
 5. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania analiz ryzyka inwestycji (przykłady okresowych notatek z analizy ryzyka inwestycji).

ADRESACI: 

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, osób odpowiedzialnych za ocenę ryzyka inwestycji (ryzyka kontrahenta) przed podjęciem decyzji (np. analitycy kredytowi), osoby odpowiedzialne za monitorowanie inwestycji w ujęciu jednostkowym (monitoring) oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Istnieje możliwość zorganizowania ww. szkolenia dla członków Rady Nadzorczej

TRENER: wieloletni praktyk bankowy, trener z zakresu  ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Dyplomowany Audytor wewnętrzny. Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności.

Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

 1. Podstawy prawne obrotu instrumentami finansowymi w banku spółdzielczym;
 2. Definicja inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rekomendacji B (inwestycje w nieruchomości, papiery dłużne, inwestycje kapitałowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych itp.);
 3. Cele inwestowania w bankach spółdzielczych;
 4. Identyfikacja inwestycji występujących w bankach spółdzielczych;
 5. Identyfikacja inwestycji polegających zapisom Rekomendacji B z uwzględnieniem banków w systemie ochrony (SOI) i poza SOI;
 6. Podział zadań w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi;
 7. Elementy Strategii inwestycyjnej,
 8. Apetyt na ryzyko inwestycji;
 9. Elementy Polityki inwestycyjnej,
 10. Zasady wyceny inwestycji z uwzględnieniem wpływu na wynik finansowy oraz na         adekwatność kapitałową (kapitały);
 1. Określenie metodyk oceny ryzyka inwestycji;
 2. Ocena inwestycji w zakup nieruchomości;
 3. Wpływ ryzyka inwestycji na ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej (odwrócenie krzywej dochodowości);
 1. System informacji zarządczej;
 2. Przygotowanie przykładów notatek z analizy ryzyka, zapisów do protokołów  z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach;
 1. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie