Data rozpoczęcia szkolenia:

06.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

06.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Rozwój kompetencji uczestników w zakresie identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka inwestycji, zgodnie z zapisami Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Wie, jaka jest definicja inwestycji;
 • Potrafi przeprowadzić identyfikację inwestycji posiadanych w swoim portfelu, podlegających zapisom Rekomendacji B;
 • Potrafi zastosować zasadę proporcjonalności przy analizie luki wdrożenia Rekomendacji B;
 • Zna zasady przeprowadzania oceny i raportowania ryzyka inwestycji;
 • Wie, jak zorganizować proces zarządzania ryzykiem inwestycji na I i II poziomie zarządzania;
 • Potrafi przypisać nadzór nad zarządzaniem ryzykiem inwestycji poszczególnym członkom zarządu;
 • Zna miejsce zarządzania ryzykiem inwestycji w systemie kontroli wewnętrznej,
 • Potrafi przygotować notatki dla Zarządu Rady Nadzorczej w zakresie oceny ryzyka inwestycji.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia zapozna się z definicjami inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie inwestycjami finansowymi, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji, Rekomendacji B;
 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja inwestycji finansowych znajdujących się w aktywach banków spółdzielczych oraz inwestycji objętych zapisami Rekomendacji B;
 • W ramach prac zespołowych uczestnicy będą określać apetyt na ryzyko inwestycji,
 • W ramach przeglądu procedur uczestnicy szkolenia otrzymają wzory zapisów do strategii inwestycyjnej, polityki inwestycyjnej oraz Instrukcji / Zasad zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych z uwzględnieniem wzorów / wytycznych obydwu Zrzeszeń (BPS i SGB).
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania analiz ryzyka inwestycji (przykłady okresowych notatek z analizy ryzyka inwestycji).

Poziom szkolenia i wymagania wstępne dla uczestników:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie inwestycji finansowych.

Szkolenie jest dostępne dla pracowników zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem inwestycji na I i II poziomie zarządzania. Oczekiwana minimalna znajomość statystyki i matematyki finansowej.

 

ADRESACI:

 • Członkowie Zarządu, pracownicy komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracownicy komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka inwestycji (ryzyka kontrahenta) przed podjęciem decyzji (np. analitycy kredytowi), osoby odpowiedzialne za monitorowanie inwestycji w ujęciu jednostkowym (monitoring) oraz inne osoby zainteresowane problematyką będącą przedmiotem szkolenia.
 • Istnieje możliwość zorganizowania ww. szkolenia dla członków Rady Nadzorczej.

TRENER:

Obszary specjalizacji: ryzyka bankowe, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku Audytora Wewnętrznego w bankach spółdzielczych.

Doświadczenie zawodowe:

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu)). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych.

Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (Bank samodzielny)

Plan szkolenia:

 1. Podstawy prawne obrotu instrumentami finansowymi w banku spółdzielczym;
 2. Definicja inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rekomendacji B (inwestycje w nieruchomości, papiery dłużne, inwestycje kapitałowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych itp.);
 3. Cele inwestowania w bankach spółdzielczych;
 4. Identyfikacja inwestycji występujących w bankach spółdzielczych;
 5. Identyfikacja inwestycji polegających zapisom Rekomendacji B z uwzględnieniem banków w systemie ochrony (SOI) i poza SOI;
 6. Podział zadań w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi;
 7. Elementy Strategii inwestycyjnej,
 8. Apetyt na ryzyko inwestycji;
 9. Elementy Polityki inwestycyjnej,
 10. Zasady wyceny inwestycji z uwzględnieniem wpływu na wynik finansowy oraz na adekwatność kapitałową (kapitały);
 11. Określenie metodyk oceny ryzyka inwestycji;
 12. Ocena inwestycji w zakup nieruchomości;
 13. Wpływ ryzyka inwestycji na ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej (odwrócenie krzywej dochodowości);
 14. System informacji zarządczej;
 15. Przygotowanie przykładów notatek z analizy ryzyka, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach;
 16. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie