Data rozpoczęcia szkolenia:

28.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

28.06.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

  • Przypomnieć zakres zmian wpływających na zadania kontroli wewnętrznej, komórki ds. zgodności (ryzyka braku zgodności, compliance) w Banku
  • Rozpoznać nowe wymagania nadzorcze w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej, compliance i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
  • Umieć rozpoznać i ocenić nowe obszary ryzyka Banku, wynikające ze zmian przepisów w 2019 r i wykorzystać to w planowaniu kontroli, planowaniu działań

Korzyści ze szkolenia:

  • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
  • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

ADRESACI: Członkowie Zarządu, Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance), Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER: pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Przepisy prawne i regulacje dotyczące obszaru compliance
a) Prawo bankowe
b) Rozp. MRiF z 6 marca 2017r
c) Rekomendacja H KNF
d) „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (ZŁK)
e) Wytyczne Europejskiego Organu Nadzoru
2. Komórka ds. zgodności
a) Organizacja i podporządkowanie służbowe
b) Zakres zadań i odpowiedzialności
3. Działanie komórki ds. zgodności
a) Obszary przedmiotowe i podmiotowe compliance (uniwersum compliance)
b) Działania komórki związane z zapobieganiem naruszaniu przepisów
c) Metodyka identyfikacji i pomiaru ryzyka
d) Testy zgodności – zakres i sposób przeprowadzania
e) Raportowanie do organów banku
4. Polityka zgodności/zasady zarządzania ryzykiem zgodności
5. Ocena komórki compliance dokonywana przez organy banku
a) Ocena odpowiedniości pracowników komórki compliance (wg EBA)
b) Roczna ocena adekwatności i skuteczności komórki compliance
6. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem zgodności
a) Zadania komórek i jednostek banku (I i II linia obrony)
b) Współpraca między komórkami i komórką ds. zgodności
7. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności
8. Mapa ryzyka w 2019r
a) Zasady sporządzania mapy ryzyka braku zgodności
b) Nowe przepisy prawa wchodzące w życie lub planowane w 2019 r
9. Ćwiczenie – budowa mapy ryzyka braku zgodności na przykładzie procesów kredytowania
10. Anonimowe zgłaszanie naruszeń przepisów
a) Obowiązki pracowników
b) Ochrona danych osobowych w związku z procedurami anonimowego zgłaszania naruszeń
c) Zadania komórki ds. zgodności
d) Postępowanie wyjaśniające
11. Podsumowanie.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie