Data rozpoczęcia szkolenia:

06.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

06.12.2019

Opis szkolenia:

 CELEM SZKOLENIA

Przygotowanie do zamknięcia roku 2019 w zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej dla celów zamknięcia roku ,  podsumowanie informacji w zakresie zmian obowiązujących od 2019 r. lub projektowanych do wdrożenia w najbliższym okresie w zakresie zasad rachunkowości banków, w tym polityki rachunkowości

UCZESTNICY SZKOLENIA:  główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. rachunkowości/ sprawozdawczości

PROWADZENIE: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym

Plan szkolenia:

Część I. Zagadnienia bilansowe
1. wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu, tym ze szczególnym uwzględnieniem metod fakultatywnych i ich wpływ na prezentację sytuacji finansowej podmiotu- gospodarka własna banku w tym: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie- definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego z uwzględnieniem regulacji KSR 4- utrata wartości aktywów, relacje z bankiem zrzeszającym, leasing- KRS 5, uwzględnienie wymogów KSR 11- środki trwałe
2. inwestycje długo i krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego, klasyfikacja i wycena ekspozycji kredytowych – zasady rozliczania prowizji i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
3. odpisy na aktywa a rezerwy na zobowiązania, zagadnienie rezerw celowych i odpisów aktualizujących , rezerwa na ryzyko ogólne
4. rozrachunki należności i zobowiązania – definicje, wycena, struktura
5. inne, w tym aktywa przejęte do zbycia
6. wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów – trwałe i przejściowe różnice miedzy prawem bilansowym i podatkowym (rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego)
7. charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
8. zmiany dotyczące zagadnienia przychody zastrzeżone, konstrukcja wyniku finansowego
9. fundusze własny- rodzaje, struktura, powiązania- wymogi kapitałowe
10. depozyty- ujawnianie , wycena
11. charakterystyka rezerw na zobowiązania- zasady tworzenia, ujawnianie, wycena, w tym w kontekście KSR 6

Część II Zagadnienia rachunku zysków i strat
1. charakterystyka przychodów i kosztów operacyjnych (w tym koszty działania banku, koszty i przychody z tytułu prowizji i odsetek); przychody odsetkowe i przychody prowizyjne,
2. nowe zasady ustalania wyniku finansowego
3. różnice kursowe- wynik z pozycji wymiany
4. przychody i koszty – ustalenie wyniku finansowego podmiotu;
5. pozostałe przychody i koszty operacyjne – definicja, charakterystyka
6. przychody i koszty finansowe-– definicja, charakterystyka
7. odpisy , rezerwy i ich odwracanie
8. operacje pozabilansowe

Część III – zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym
Krótka charakterystyka zestawienie zmian w kapitale własnym uwzględniające szczególne zasady rachunkowości bankowej , w tym kapitałów i funduszy w banku spółdzielczym wg wymogów ustawy o rachunkowości

Część IV – rachunek przepływów środków pieniężnych ( krótka charakterystyka)

Część V – wybrane zagadnienia zamknięcia roku w tym:
• zachowanie porównywalności w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości i wykonawczych rozporządzeniach
• rekomendacja L- zasady współpracy z biegłym rewidentem
• polityka rachunkowości – obowiązkowe badanie przez biegłego rewidenta, wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach
• e- sprawozdaniea
• Zmiany w ustawie o rachunkowości od roku 2019

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie