Data rozpoczęcia szkolenia:

31.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

31.03.2020

Opis szkolenia:

 CELE i KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

Głównym założeniem szkolenia jest zaprezentowanie zasad  dotyczących szeroko rozumianej bieżącej obsługi obligatoryjnych organów banku spółdzielczego, przede wszystkim Rady Nadzorczej i Zarządu. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną ramy prawne działania ww. organów, z głównym naciskiem na ustawy: Prawo bankowe oraz Prawo spółdzielcze oraz wewnętrznych aktów prawnych, takich jak statut oraz regulaminy działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

Zaprezentowane zostaną i szczegółowo omówione podstawowe uprawnienia i obowiązki tychże organów, jak również procedura podejmowania przez nich decyzji, poczynając od formalnego zwołania posiedzenia poprzez procedowanie przyjętego porządku obrad po jego zakończenie.

Dodatkowo, wskazane zostaną zasady organizacji Zebrania Przedstawicieli zwoływanego w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:  

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych, do których zakresu obowiązków należy bieżąca obsługa organów banku, w tym przygotowywanie posiedzeń rady nadzorczej i zarządu, zapewnianie należytego obiegu dokumentów wewnątrz banku oraz informowanie o efektach prac rady nadzorczej i zarządu.

PROWADZENIE: – Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.  Współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie

Plan szkolenia:

1. Podstawy prawne funkcjonowania banku spółdzielczego.
2. Obligatoryjne organy banku spółdzielczego.
2.1. Zebranie Przedstawicieli/Zebrania Grup Członkowskich.
2.2. Rada Nadzorcza.
2.3. Zarząd.
3. Identyfikacja zadań Zebrania Przedstawicieli/Zebrań Grup Członkowskich (ZP/ZC).
3.1. Zadania ZP/ZC wynikające z ustawy Prawo spółdzielcze.
3.2. Kompetencje ZP/ZC przyznane w statucie banku spółdzielczego.
3.3. Tryb procedowania ZP/ZC – rola regulaminu funkcjonowania ZP/ZC.
3.4. Przygotowanie ZP/ZC zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe banku spółdzielczego.
4. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej.
4.1. Podstawowe obowiązki Rady Nadzorczej związane z systemem zarządzania bankiem spółdzielczym.
4.2. Zadania Rady Nadzorczej w procesie kontroli wewnętrznej.
4.3. Rola Rady Nadzorczej w procesie oceny sprawozdania z działalności banku oraz sprawozdania finansowego.
4.4. Uchwały Rady Nadzorczej poprzedzającej ZP/ZC zatwierdzające roczne sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe.
4.5. Zakres informacji objętych sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
5. Zadania Zarządu Banku Spółdzielczego.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej / Zarządu Banku Spółdzielczego.
6.1. Tryb zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej / Zarządu.
6.2. Rola Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezydium.
6.3. Ustalenie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej / Zarządu.
6.4. Procedura podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą / Zarząd.
6.5. Uchwały organów nieważne lub nieistniejące.
7. Procedura wdrażania przepisów regulujących wewnętrzną działalność banku spółdzielczego (statut, regulaminy) oraz ich zmiany.
8. Procedura przyjmowania wzorców umownych.
9. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej / Zarządu.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie