Data rozpoczęcia szkolenia:

04.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.06.2019
05.06.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW: W zasadzie nie ma warunków koniecznych, niezbędnych dla zrozumienia całości treści szkolenia. Wśród zagadnień, na których szkolenie bazuje, znajdują się m.in. podstawowe zasady matematyki finansowej (w zakresie podstaw kapitalizacji i dyskontowania przepływów pieniężnych), które jednak zostaną przypomniane w trakcie spotkania.

 CELE SZKOLENIA:

 • uzyskanie kompetencji w zakresie rozpoznawania typowych usterek, braków, błędów w operatach szacunkowych,
 • rozpoznanie zasad analizy rynku nieruchomości,
 • przybliżenie metod wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy oraz   źródeł danych przydatnych w monitoringu wartości rynkowej nieruchomości,
 • wzrost poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym,   związanym z nieruchomościami stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy.

 KORZYŚCI:

 • rozpoznanie nowej sytuacji wyceny nieruchomości w związku ze zmianą ustawową   definicji wartości rynkowej od dn. 01.09.2017 r. oraz w świetle zmiany Krajowego    Standardu Wyceny  „Wartość rynkowa” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych obowiązującej  z dn. 01.10.2017 r.,
 • przygotowanie do sporządzenia lub modyfikacji/uzupełnienia wewnętrznych wytycznych    dotyczących wymogów w zakresie sporządzania operatów szacunkowych,
 • opanowanie specjalistycznej wiedzy o strukturze i zasadach sporządzania operatu  szacunkowego,
 • nabycie umiejętności weryfikacji poprawności i kompletności postępowania rzeczoznawcy    majątkowego w procedurze sporządzania operatu szacunkowego,
 • zapoznanie się z metodami analizy rynku nieruchomości,
 • opanowanie podstaw metodyki określania wartości rynkowej nieruchomości, w tym   ustalania kluczowych parametrów rynkowych wpływających na wartość nieruchomości  w  różnych podejściach, metodach i technikach wyceny,
 • przygotowanie do pełniejszego zrozumienia procesu wyceny nieruchomości, celem nabycia    umiejętności trafnej oceny operatów i weryfikacji wartości nieruchomości.

ADRESACI:

Szkolenie jest adresowane do dwóch grup pracowników:

 • pracowników banków na stanowiskach menedżerskich, zajmujących się formułowaniem polityki    bezpieczeństwa banku wobec ryzyka udzielenia chybionych kredytów, kierunków rozwoju    banków w perspektywie znacznego wzrostu koniunktury na rynku nieruchomości (w tym na tle silnego wzrostu ryzyka popełnienia błędów),
 • pracowników banków na stanowiskach kredytowych, zajmujących się formalną i merytoryczną  weryfikacją poprawności operatów szacunkowych, odpowiedzialnych za monitoring wartości  nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

TRENER:  autor i trener szkoleń z zakresu weryfikacji poprawności operatów szacunkowych, wyceny wartości rynkowej nieruchomości i analizy rynku nieruchomości.

Plan szkolenia:

 • analiza rynku nieruchomości w operacie szacunkowym – badanie źródeł i analiza danych  stanowiących podstawę analizy rynku.
 • źródła danych w procesie wyceny nieruchomości i sposoby pozyskiwania informacji o rynku    nieruchomości służące weryfikacji operatu.
 • metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości.
 • struktura i zawartość operatu szacunkowego.
 • analiza przypadków – prezentacja i weryfikacja operatów szacunkowych i określanych w nich  wartości nieruchomości, wskazanie możliwości uchybień, błędów w operacie, analiza krytycznych dla poprawności wyceny fragmentów operatu.
 • analiza pytań do operatów szacunkowych.
 • wyznaczanie i weryfikacja parametrów rynku nieruchomości wpływających na wartość   nieruchomości określaną w operacie szacunkowym, analiza wrażliwości kluczowych parametrów   ekonomicznych rynku nieruchomości kształtujących wartość nieruchomości (stopa dyskontowa,   kapitalizacji).
 • ewentualna dyskusja niezbędnych dla przygotowania wewnętrznej procedury kontrolnej,  obowiązującej rzeczoznawców współpracujących z bankiem lub niezbędnych wymogów,   odnoszących się do akceptowanych przez bank operatów szacunkowych.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie