Data rozpoczęcia szkolenia:

01.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

01.10.2019
02.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
– Przedstawienie kluczowych zagadnień księgowości i sprawozdawczości finansowej banku spółdzielczego,
– Uzyskanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej czytanie i ocenę sprawozdawczości finansowej banku przygotowanej zgodnie z polskim prawem bilansowym,
– Uzyskanie informacji pozwalających prawidłowo wybrać biegłego rewidenta oraz ocenić jego pracę. Informacje te są wymagane przepisami prawa dotyczącymi wymogów w zakresie kwalifikacje kandydatów/członków komitetu audytu.

Korzyści ze szkolenia:
– Rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości bankowej.
– Uzyskanie wiedzy w zakresie zmian obowiązujących od 2017 r. lub projektowanych do wdrożenia w najbliższym okresie w zakresie zasad rachunkowości banków, sprawozdawczości oraz ewidencji w planie kont.

Uczestnicy szkolenia:
Członkowie i kandydaci na członków komitetu audytu Banku Spółdzielczego, Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego, Główni księgowi, pracownicy działów księgowości.
Wymagania wstępne dla uczestników:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, posiadających podstawową wiedzę w zakresie polskiej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Wymagana jest podstawowa znajomość rachunkowości banku spółdzielczego: plan kont, ewidencja oraz ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego.

TRENER: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu. Od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Plan szkolenia:

 1. Nadzór i monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 • Regulacje prawne
 • Polityka rachunkowości banku , w tym przyjęcie fakultatywnych metod wyceny, skutki zmian polityki rachunkowości
 • Zakres obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, rola poszczególnych części sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, informacja dodatkowa, w tym wprowadzenie i część opisowa
 • Rola planu kont i ostatnie modyfikacje
 • Podsumowanie kluczowych kategorii i pojęć w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Pozycje pozabilansowe
 1. Bilans banku, kluczowe kategorie dotyczące instrumentów finansowych, gospodarka własna banku
 • wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu, tym ze szczególnym uwzględnieniem metod fakultatywnych i ich wpływ na prezentację sytuacji finansowej podmiotu- gospodarka własna banku w tym: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie- definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego z uwzględnieniem regulacji KSR 4- utrata wartości aktywów,  relacje z bankiem zrzeszającym, leasing-  KRS 5, uwzględnienie wymogów KSR 11- środki trwałe
 • inwestycje długo i krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego, klasyfikacja i wycena ekspozycji kredytowych – zasady rozliczania prowizji i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
 • odpisy na aktywa a rezerwy na zobowiązania, zagadnienie rezerw celowych i odpisów aktualizujących , rezerwa na ryzyko ogólne
 • rozrachunki należności i zobowiązania – definicje, wycena, struktura
 • inne, w tym aktywa przejęte do zbycia
 • wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów – trwałe i przejściowe różnice miedzy prawem bilansowym i podatkowym (rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego)
 • charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
 • zmiany dotyczące zagadnienia przychody zastrzeżone, konstrukcja wyniku finansowego
 • fundusze własny- rodzaje, struktura, powiązania- wymogi kapitałowe
 • depozyty- ujawnianie , wycena
 • charakterystyka rezerw na zobowiązania- zasady tworzenia, ujawnianie, wycena, w tym w kontekście KSR 6
 1. Rachunek zysków i strat, przychody i koszty w banku, ustalanie wyniku finansowego
 • charakterystyka przychodów i kosztów operacyjnych (w tym koszty działania banku, koszty i przychody z tytułu prowizji i odsetek); przychody odsetkowe i przychody prowizyjne,
 • różnice kursowe- wynik z pozycji wymiany
 • przychody i koszty – ustalenie wyniku finansowego podmiotu;
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne – definicja, charakterystyka
 • przychody i koszty finansowe-– definicja, charakterystyka
 • zyski i straty nadzwyczajne
 • odpisy , rezerwy i ich odwracanie

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie