Data rozpoczęcia szkolenia:

06.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

06.10.2019
08.10.2019

Opis szkolenia:

Wyjazd szkoleniowy ma na celu:

 • omówienie ważnej tematyki – dla pracowników księgowości banku oraz zainteresowanych,
 • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, rozmów, dyskusji – również poza szkoleniem,
 • integrację środowiska osób zajmujących się niełatwym odcinkiem funkcjonowania banku.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie ze zmianami we wzorcowym planie kont
 • podsumowanie zmian w ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych od 2017r.
 • omówienie gospodarki własnej banku- podsumowanie regulacji KSR11 – środki trwałe
 • omówienie ewidencji aktywów przejętych za długi vs przeznaczonych do sprzedaży
 • omówienie ewidencji wybranych operacji zespołu 5
 • odpowiedzi na pytania i wątpliwości, pojawiające się w codziennej pracy

Korzyści ze szkolenia:

 • Rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości bankowej.
 • Zapoznanie ze zmianami w rachunkowości i ewidencji w bankach spółdzielczych

Wymagania wstępne dla uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, posiadających podstawową wiedzę w zakresie polskiej rachunkowości Wymagana jest podstawowa znajomość rachunkowości banku spółdzielczego: plan kont, ewidencja oraz ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego.

Uczestnicy szkolenia:
Członkowie i kandydaci na członków komitetu audytu Banku Spółdzielczego, Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego, Główni księgowi, pracownicy działów księgowości.
Wymagania wstępne dla uczestników:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, posiadających podstawową wiedzę w zakresie polskiej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Wymagana jest podstawowa znajomość rachunkowości banku spółdzielczego: plan kont, ewidencja oraz ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego.

TRENER: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu. Od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Plan szkolenia:

1) Zmiany we wzorcowym planie kont- charakterystyka i przykładowa ewidencja

 • Cel, zakres, dostosowanie planu kont do zmian w MSSF
 • Zmiany dotyczące ujęcia operacji podmiotami finansowymi i bankiem centralnym w zakresie kont zespołu 12, 13,14
 • Zmiany dotyczące ujęcia operacji podmiotami niefinansowymi w zakresie kont zespołu 20, 21,22
 • Zmiany dotyczące ujęcia operacji z sektorem samorządowym w zakresie kont zespołu 30, 31,32
 • Zmiany w zespole 4- papiery wartościowe
 • Zmiany w zespole 5- operacje różne
 • Zmiany w zespole 6- fundusze własne
 • Zmiany w zespole 7- koszty i straty
 • Zmiany w zespole 8- przychody i zyski

2) Podsumowanie zmian w ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych obowiązujące od roku 2017

 • Rozliczenie przychodów z tytułu odsetek
 • Prezentacja sprawozdania finansowego
 • Przepisy dotyczące dowodów księgowych
 • Rezerwy celowe , odpisy aktualizujące, zabezpieczenia kredytowe

3) Szczegółowa ewidencja papierów w zespole 4 w powiązaniu z kontami przychodów i kosztów z zespołów 7 i 8

 • Ewidencja obligacji utrzymywanych do wykupu/dostępnych do sprzedaży
 • Ewidencja certyfikatów inwestycyjnych funduszy
 • Ewidencja innych instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży

4) Gospodarka własna banku- podsumowanie regulacji KSR 11 _środki trwałe i ujęcie operacji w planie kont

5) Ewidencja aktywów przejętych za długi vs przeznaczonych do sprzedaży

6) Ewidencja wybranych operacji zespołu 5- operacje różne

7) Polityka rachunkowości na rok 2019

8) Pozostałe wybrane zagadnienia aktualne zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie