Data rozpoczęcia szkolenia:

29.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

29.01.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

rozwój kompetencji uczestników w zakresie planowania, organizacji i monitorowania systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Wie, jakie zmiany należy wprowadzić w procedurach kontroli wewnętrznej oraz w procedurach zarządzania ryzykiem braku zgodności w celu ich dostosowania do zmieniających się przepisów prawa;
 • Zna zasady przeprowadzania oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 • Wie, jak zweryfikować matrycę funkcji kontroli dostosowaną do organizacji kluczowych procesów realizowanych przez Bank;
 • Zna zasady tworzenia kart do testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej;
 • Potrafi na podstawie matrycy funkcji kontroli zbudować plan testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej;
 • Potrafi przygotować projekt planu działania Komórki ds. zgodności;
 • Potrafi przygotować notatki dla Zarządu, Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w zakresie weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona weryfikacja mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem wytycznych spółdzielni zarządzających systemem ochrony.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji procedur w zakresie kontroli wewnętrznej oraz ryzyka braku zgodności, z uwzględnieniem procedur (wytycznych) obydwu zrzeszeń (SGB i BPS).
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady notatek z weryfikacji procedur, oceny skuteczności kontroli wewnętrznej i oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona weryfikacja matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem wzorców obydwu zrzeszeń.
 • Uczestnicy otrzymają przykładowy plan kontroli oraz plan działania Komórki ds. Zgodności, uwzględniający zapisy Rekomendacji H/13.4,
 • Uczestnicy otrzymają przykłady zweryfikowanych Regulaminów / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej (zgodne z wytycznymi SSOZ BPS oraz wzorcową regulacją SSO SGB),
 • Możliwość uzyskania wzorów notatek z przeglądu zarządczego stanowiącego element szkolenia.

ADRESACI: Członkowie Zarządu, pracownicy komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracownicy komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZENIE: Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk bankowy, były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich i aktualny pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Plan szkolenia:

 1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej;
 2. Wpływ zmian przepisów zewnętrznych na zadania komórek organizacyjnych Banku oraz na organizację procesów kluczowych (np. Rekomendacja B, Wytyczne w sprawie zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi, inne);
 3. Weryfikacja Regulaminu / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej;
 4. Weryfikacja procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 5. Przegląd procesów kluczowych realizowanych przez Bank;
 6. Przegląd matrycy funkcji kontroli;
 7. Weryfikacja planów testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej na podstawie matrycy funkcji kontroli;
 8. Plan działania komórki ds. zgodności;
 9. Przegląd mechanizmów szczegółowych zawartych w kartach do testowania (dokumentach testowych) z uwzględnieniem zmian przepisów (np. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, EuroFatca, zarządzanie ryzykiem kredytowym i kontrahenta, ryzykiem stopy procentowej itp.);
 10. Weryfikacja mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej;
 11. Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o mierniki realizacji celów,
 12. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 13. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach;
 14. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie