Data rozpoczęcia szkolenia:

16.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

16.05.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

– rozwinięcie kompetencji pozwalających na prawidłową realizację obowiązków związanych z PPP i FT (w tym pozwalające na poprawę wewnętrznych procedur oraz prawidłową parametryzację systemów informatycznych wykorzystywanych do rejestracji transakcji, oceny ryzyka i budową mapy ryzyka oraz analiz transakcji),
– zapoznanie się z charakterem i zakresem obowiązków Koordynatorów związanych z PPP i FT oraz z najnowszymi zmianami przepisów wynikajacymi z zapisów ustawy implementującej Dyrektywę 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – zwanej IV Dyrektywą,
– poznanie zasady stosowania w Banku przepisów z zakresu PPP i FT,
– zapoznanie się z praktyką i przykładami prania w polskim systemie bankowym,
– zapoznanie się z najczęściej występującymi uwagami po kontrolach GIIF i KNF oraz najnowszymi interpretacjami przepisów wydanymi przez GIIF w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, sposobu rejestracji niektórych typów transakcji podlegających rejestracji oraz formy zgłaszania transakcji określonych w art. 8.3, 16 i 17 ustawy.

Korzyści:
– ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
– dbałość o wizerunek banku – profesjonalni i kompetentni pracownicy – program szkolenia uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów, posiadanych systemów informatycznych oraz współpracy w ramach zrzeszenia.

ADRESACI:

Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy  i analitycy rejestru, audytorzy wewnętrzni. Pracownicy komórek ryzyka, Pracownicy rejestrujący transakcje.

PROWADZENIE: 

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o wieloletnim doświadczeniu w sektorze finansowo – bankowym, realizujący w instytucjach finansowych liczne projekty wdrożeniowe. Między innymi tworzył od podstaw pion bezpieczeństwa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. gdzie w latach 2002-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Administracji odpowiedzialnego za:

  • przeciwdziałanie czynom zabronionym oraz koordynację działań mających ograniczyć ich skutki oraz współpracę w tym zakresie z KNF, GIIF, policją oraz prokuraturą,
  • współpracę z organami egzekucyjnymi,
  • nadzór nad budową systemu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych,
  • koordynację programu przeciwdziałania praniu pieniędzy dla banku, jednocześnie koordynował wdrożenie w/w programów w 360 Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A.,
  • zabezpieczenie fizyczne i techniczne obiektów bankowych,
  • organizację ochrony informacji prawnie chronionych banku,
  • tworzenie i testowanie planów awaryjnych i ciągłości działania.

Członek wielu zespołów i komitetów w tym między innymi; zespołu powołanego do unifikacji procedur bankowych w ramach dokonującego się łączenia sześciu banków regionalnych i zrzeszających obecnie tworzących Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., komitetu ds. ryzyka operacyjnego Banku BPS S.A., członek założyciel Polskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych powstałego przy ZBP skupiającego kontrolerów i audytorów  sektora bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego oraz samorządowego. Wieloletni wykładowca z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w sektorze finansowo – bankowym na stałe współpracujący z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Plan szkolenia:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka operacyjnego banku.
2. Podstawowe pojęcia związane z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
3. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
4. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów.
5. Omówienie zagadnień związanych z:
a) katalogiem transakcji podlegających rejestracji,
b) zamrażaniem wartości majątkowych,
c) budowy matrycy ryzyka i oceną ryzyka,
d) stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, w tym: identyfikacji i weryfikacji: klienta, beneficjanta rzeczywistego oraz celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
e) identyfikacja klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
f) analizą transakcji klientów,
g) realizacją obowiązków związanych z realizacją transferów środków pieniężnych.
6. Zasady typowania transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz 299 §1 k.k. oraz tryby ich zgłaszania do GIIF.
7. Zasady zgłaszania transakcji związanych z przesłankami podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego.
8. Praktyczna realizacja obowiązków w zakresie stosowania się do wymogów Rozporządzeń Unii Europejskiej w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom i podmiotom.
9. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
10. Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.
11. Konsultacje indywidualne.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie