Data rozpoczęcia szkolenia:

24.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.05.2019

Opis szkolenia:

Jak w sposób prawidłowy archiwizować dokumenty a jak stosować RODO w pracy sekretariatu banku spółdzielczego? Czym różni się uchwała zarządu od zarządzenia Prezesa w spółce? Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa a czym informacja niejawna? Na czym polega obowiązek lojalności wobec pracodawcy a na czym umowa o zakazie konkurencji? Te i wiele innych pytań może pojawiać się w czasie wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników sekretariatów oraz asystentki i asystentów personalnych w bankach spółdzielczych. Właśnie do nich jest skierowane niniejsze szkolenie.

Cele  szkolenia:

Szkolenie ma na celu w sposób przystępny i skondensowany przestawić problematykę podstawowych pojęć prawnych koniecznych z punktu widzenia pracy w sekretariatach w bankach spółdzielczych. Drugim celem szkolenia jest uporządkowanie już posiadanej przez pracowników sekretariatów wiedzy prawniczej z przedmiotowego zakresu.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami prawnymi przydatnymi w pracy sekretariatu, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów. Przyjęta warsztatowa metoda szkolenia zmierza do wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi pojęciami prawnymi budzącymi problemy w praktyce funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych.

ADRESACI: pracownicy sekretariatów w BS.

TRENER: Radca prawny.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

  1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych.
  2. MODUŁ I. Status prawny banku spółdzielczego w kontekście pracy w sekretariacie.
  3. MODUŁ II. Tajemnica prawnie chroniona w sekretariacie banku spółdzielczego (tajemnica przedsiębiorstwa, informacja niejawna a inne rodzaje tajemnicy prawnie chronionej w sekretariatach banków spółdzielczych).
  4. MODUŁ III. Ochrona danych osobowych w sekretariacie banku spółdzielczego (zasady przetwarzania danych osobowych w sekretariacie, prawa i obowiązki pracowników sekretariatu, odpowiedzialność z tytułu ochrony danych osobowych).
  5. MODUŁ IV. Archiwizacja dokumentów w sekretariacie banku spółdzielczego (podstawy prawne postępowania z dokumentacją, kategorie archiwalne, czas przechowywania dokumentów).
  6. MODUŁ V. Podstawowe zagadnienia prawa pracy w sekretariatach (zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w pracy sekretariatu, czas pracy a rodzaje stosunków pracy, obowiązek lojalności wobec pracodawcy a umowa o zakazie konkurencji, delegacje służbowe).
  7. Pytania i indywidualne konsultacje.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie