Data rozpoczęcia szkolenia:

21.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

21.02.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści szkolenia:

  • Szkolenie ma na celu w sposób przystępny i skondensowany przestawić problematykę podstawowych pojęć prawnych koniecznych z punktu widzenia pracy w sekretariatach w bankach spółdzielczych.
  • Drugim celem szkolenia jest uporządkowanie już posiadanej przez pracowników sekretariatów wiedzy prawniczej z przedmiotowego zakresu.
  • Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami prawnymi przydatnymi w pracy sekretariatu, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.
  • Przyjęta warsztatowa metoda szkolenia zmierza do wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi pojęciami prawnymi budzącymi problemy w praktyce funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych.

ADRESACI: Pracownicy sekretariatów w bankach spółdzielczych .

PROWADZENIE: Radca prawny. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie oraz podyplomowe studia zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Plan szkolenia:

  1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych.
  2. MODUŁ I. Status prawny banku spółdzielczego w kontekście pracy w sekretariacie (BS jako osoba prawna, protokołowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, zasady konstruowania i zmiany projektów aktów prawnych – umów, uchwał i zarządzeń);
  3. MODUŁ II. Tajemnica prawnie chroniona w sekretariacie banku spółdzielczego (tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica bankowa a inne rodzaje tajemnicy prawnie chronionej w sekretariatach banków spółdzielczych).
  4. MODUŁ III. Ochrona danych osobowych w sekretariacie banku spółdzielczego (zasady przetwarzania danych osobowych w sekretariacie BS, prawa i obowiązki pracowników sekretariatu, odpowiedzialność z tytułu ochrony danych osobowych).
  5. MODUŁ IV. Archiwizacja dokumentów w sekretariacie banku spółdzielczego (podstawy prawne postępowania z dokumentacją, kategorie archiwalne, czas przechowywania dokumentów).
  6. MODUŁ V. Podstawowe zagadnienia prawa pracy w sekretariatach (podstawy zatrudnienia w bankach spółdzielczych – umowa o pracę a powołanie, zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w pracy sekretariatu, obowiązek lojalności wobec pracodawcy a umowa o zakazie konkurencji, delegacje służbowe).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie