Data rozpoczęcia szkolenia:

21.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

21.10.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawowa znajomość zagadnień związanych z upadłością.

CELE SZKOLENIA:
• Przedstawienie problematyki upadłości konsumenckiej jako procedury windykacji wierzytelności bankowych w świetle nowych regulacji prawnych.
• Przedstawienie instytucji prawnych wzmacniających pozycję Banku w stosunku do dłużnika – Kredytobiorcy oraz zwiększających szansę na skuteczną windykację wierzytelności.
• Omówienie problemów i zagrożeń dla Banków związanych z treścią nowych regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej. Omówienie projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA: pracownicy działów windykacji.

TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

 1. Podstawowe zasady postępowania upadłościowego.
 2. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta.
 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości:
 4. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości.
 5. Ogłoszenie upadłości.
 6. Masa upadłości.
 7. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego.
 8. Zakaz obciążania masy upadłości i zakres dozwolonych wpisów po ogłoszeniu upadłości.
 9. Ochrona masy upadłości – bezskuteczność czynności dokonanych przez upadłego w stosunku do masy upadłości.
 10. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego.
 11. Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:

ORGANY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

1. Sąd.
2. Sędzia – Komisarz.
3. Syndyk.
4. Rada Wierzycieli.
5. Zgromadzenie Wierzycieli:

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej co do osoby upadłego.
 2. Utrata zarządu mieniem wchodzącym do masy upadłości.
 3. Nieważność czynności prawnych upadłego dotyczących mienia wchodzącego do masy upadłości.
 4. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej co do zobowiązań upadłego
  – uprawnienie syndyka do jednostronnej modyfikacji treści umów wzajemnych zawartych przez dłużnika,

– zakres  uprawnień Banku – wierzyciela z tytułu umów przewłaszczenia i cesji wierzytelności w toku postępowania upadłościowego,

 1. Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na postępowania sądowe i administracyjne.
 2. Likwidacja masy upadłości, formy sprzedaży mienia oraz skutki sprzedaży majątku upadłego w toku postępowania.
 3. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych z likwidacji masy upadłości: – kolejność zaspokajania wierzycieli,
  – kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo,
  – ustalenie planu podziału,
  – wykonanie planu podziału.
 4. Plan spłaty zobowiązań.
 5. Zasady realizacji planu spłaty zobowiązań przez upadłego.
 6. Podstawy umorzenia niezaspokojonych zobowiązań upadłego.
 7. Układ w upadłości konsumenckiej.
 8. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego.

PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM

 1. Ograniczenie podstaw oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 2. Rozszerzony zakres treści wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.
 3. Zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości.
 4. Sposoby likwidacji majątku upadłego.
 5. Skarga na czynności syndyka – podstawy prawne i zasady wnoszenia.
 6. Instytucja projektu planu spłaty wierzycieli.
 7. Ustalenie planu spłaty wierzycieli.
 8. Postępowanie o zawarcie układu przez konsumenta.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie