Data rozpoczęcia szkolenia:

25.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

25.11.2019

Opis szkolenia:

 W związku z daleko idącymi zmianami, jakie do ustawy Prawo upadłościowe wprowadza ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, szkolenie ukierunkowane jest na przybliżenie zakresu tych zmian, zwłaszcza w kontekście upadłości konsumenckiej. Po zmianach, które w przeważającej części wejdą w życie 24 marca 2020 r., procedura ogłoszenia upadłości osoby fizycznej ulegnie znacznemu uproszczeniu. W konsekwencji oddłużenie osoby fizycznej, nawet przy braku planu spłaty wierzycieli, będzie dużo powszechniejszym sposobem umarzania wymagalnych zobowiązań osób fizycznych.

Cele i korzyści ze szkolenia: W toku szkolenia omówione zostaną podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zaprezentowany zostanie krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, skutki ogłoszenia upadłości  dla dłużnika, a przede wszystkim dla jego wierzycieli, ale w głównej mierze nacisk położony zostanie na zaprezentowanie przysługujących wierzycielom prawnych środków obrony ich praw w świetle nowych rozwiązań prawnych.

ADRESACI: Adresatami szkolenia są głównie pracownicy odpowiedzialni za windykację należności oraz analitycy kredytowi odpowiedzialni za ustanawianie prawnych form zabezpieczeń, zatrudnieni w podmiotach posiadających wierzytelności w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również – po zmianie przepisów dotyczących postępowania upadłościowego – w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do których także zastosowanie znajdą przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej.

TRENER: Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A.

Plan szkolenia:

I. Wszczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
1. Podstawy ogłoszenia upadłości.
2. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
2.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieposiadającej istotnego majątku.
2.2. Wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków.
2.3. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby posiadającej nieruchomość obciążoną hipoteką.
2.4. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenta.

II. Przebieg postępowania upadłościowego.
1. Czynności dłużnika w postępowaniu upadłościowym.
2. Uproszczony tryb postępowania upadłościowego.
3. Wzrost roli syndyka w postępowaniu upadłościowym.
Prawa przysługujące wierzycielom w toku postępowania.

III. Zakończenie postępowania upadłościowego.
1. Plan podziału i plan spłaty wierzycieli.
1.1.Podmioty uprawnione do ustalenia planu spłaty.
1.2. Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty.
1.3. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o ustaleniu planu spłaty.
2. Umorzenie zobowiązań upadłego bez planu spłaty wierzycieli.
2.1.Przesłanki umorzenia.
2.2.Skutki umorzenia zobowiązań upadłego bez planu spłaty wierzycieli.
3. Umorzenie postępowania na wniosek upadłego.
3.1.Podstawy uwzględnienia wniosku.
3.2. Konsekwencje umorzenia postępowania.
3.3.Uprawnienia wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania.

IV. Uproszczona forma ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie