Data rozpoczęcia szkolenia:

26.02.2024

Data zakończenia szkolenia:

26.02.2024
27.02.2024

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami dotyczącymi zarządzania ryzykami działalności bankowej.
  • Prezentacja wymogów informacyjnych niezbędnych do analizy i zdefiniowania profilu ryzyka w poszczególnych obszarach działalności banków.

Adresaci:

Członkowie Zarządu, kierujący i pracownicy komórek ds. ryzyka, kierujący i specjaliści komórek ds. zgodności, pracownicy typowani jako kadra rezerwowa w komórkach kluczowych lub przyszli członkowie zarządu

TRENERZY:

MIROSŁAW MELLER – Realizował projekty zarządzania ryzykiem kredytowym w banku finansowanym przez Bank Światowy: dostosowanie produktowe, restrukturyzacja finansowa kredytobiorców, produktowe procedury kredytowe, monitoring kredytobiorców, ocena jakości portfela. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla kredytowych kadr banków komercyjnych i spółdzielczych. Przedmiotem szkoleń są problematyki: zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie umowy kredytowej dla wszystkich rodzajów kredytobiorców, wyznaczanie limitów koncentracji, przeprowadzanie testów warunków skrajnych, zarządzanie portfelem restrukturyzowanym. Równolegle prowadzi doradztwo finansowe dla banków (procedury kredytowe od przyjęcia wniosku, przez jego ocenę aż do monitoringu, ocena portfela kredytowego, programy naprawcze banków). Jest również doradcą dla podmiotów gospodarczych w opracowywaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, przygotowaniu biznes planów projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzania wycen przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wyższych szkołach bankowych i prowadził zajęcia na MBA z zakresu finasowania i zarzadzania przedsiębiorstwami.

WOJCIECH IWANOW – Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, Approved AML & Sanctions Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer, audytor wiodący (Lead Auditor) ISO 27001.

Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego (m.in. niezależna zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego banków).

Praktyk – 7 letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w Banku, 9 lat doświadczenia w zakresie compliance w banku spółdzielczym i kontroli wewnętrznej. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli.

Trener w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, compliance i audytu wewnętrznego z ponad 16-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Uniwersytetu Merito WSB we Wrocławiu i Toruniu.

CENA SZKOLENIA:

860,- *) zł/os. /brutto/ (szkolenie 2 dniowe)

760,- zł/os. /brutto/ – przy zgłoszeniu kolejnej osoby z banku (!)

*) W cenie: poczęstunek w trakcie przerw kawowych plus kawa, herbata, soki, woda (2 dni), obiady (2 dni), certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe.

Koszty dodatkowe:

**) koszt wspólnej kolacji z wykładowcami (dla zainteresowanych – koszt wstępnie: 100,-/os.)

***) koszt noclegu:

280 zł/os.         – nocleg w pok. 1- osobowym

340 zł/os./2      – nocleg w pok. 2- osobowym

Plan szkolenia:

TERMIN SZKOLENIA:

26-27 lutego 2024 r.(poniedziałek-wtorek)

 I DZIEŃ – 9.30 – 17.00 – realizacja programu – część I  (Mirosław Meller)

II DZIEŃ – 9.30 – 15.30 – realizacja programu – część II  (Wojciech Iwanow)

MIEJSCE: 

WROCŁAW, ul. Kurzy Targ 5 (sala szkoleniowa 306, III piętro)

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Pierwszy dzień /Mirosław Meller/ 

Lp. Czas Zakres tematyczny
1.   9.30 – 11.00 Ryzyko kredytowe

1.      Limity koncentracji kredytowej.

2. 11.00 – 11.30 Dyskusja / przerwa kawowa
3. 11.30 – 12.30 Ryzyko kredytowe

2.      Kredytowe testy warunków skrajnych.

3.      Powiązania kapitałowe i inne powiązania kredytobiorców tworzące wspólne ryzyko kredytowe.

4. 12.30 – 13.00 Dyskusja
  13.0 – 14.00 Lunch
5. 14.00 – 15.30 Ryzyko kredytowe

4.      Duże ekspozycje kredytowe.

5.      Zarządzanie restrukturyzacją kredytów.

6. 15.30 – 16.00 Dyskusja – Kawa
7. 16.00 – 17.00 Konsultacje indywidualne z trenerem
8. 17.00 – 19.00 Czas wolny
9. 19.00 Wspólna kolacja /uczestnicy, wykładowcy/

 

Drugi dzień /Wojciech Iwanow/

Lp. Czas Zakres tematyczny
1. 9.30 – 13.00 I. Cz.1 Organizacja i nadzór nad zarządzeniem ryzykiem kredytowym (RK) i koncentracji (RKK)

1.Strategia zarządzania ryzykiem i kultura zarządzania ryzykiem

2.Ład wewnętrzny / zarządzanie wewnętrzne wg UPrBank, Rek. Z KNF oraz przepisów EBA

3.System zarządzania w banku

4.Struktura organizacyjna, model 3 linii obrony – przepisy krajowe, wytyczne EBA

5.Pojęcie linii biznesowych, istotne linie biznesowe w banku

6.Pozostałe (poza ryzykiem kredytowym) ryzyka istotne i inne najważniejsze rodzaje ryzyka potencjalnie występujące w banku, w tym ryzyko ESG, ryzyko ML/FT (prania pieniędzy i finansowania terroryzmu)

2. 11.00 – 11.45 Dyskusja /przerwa kawowa/
3. 12.00 – 13.00 1.      Organizacja i nadzór nad zarządzaniem innymi najważniejszymi rodzajami ryzyka

1)      Ryzyko operacyjne, prawne i prowadzenia działalności

2)      Ryzyko inwestycyjne

3)      Ryzyko walutowe (RW)

4)      Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym (RRKB)

5)      Ryzyko płynności i finansowania (RPRF) i proces ILAAP

6)      Ryzyko biznesowe

7)      Ryzyko reputacji

4. 13.00 -14.00 Lunch
5. 14.00 –  15.30 II.  Cz.2 Strategia zarządzania ryzykiem i nadzór nad istotnymi i najważniejszymi rodzajami ryzyka

1.      Organizacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem kapitałowym

2.      Organizacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności

 

    1.  Zasady polityki wynagradzania, a system zarządzania w Banku, w tym powiązanie z ryzykiem ESG i neutralnością wg płci osób zatrudnionych – problemy polityki wynagrodzeń

2. System informacji zarządczej

6. 15.30 Zakończenie Akademii

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)